• 1 ביולי 2015

  אסיפה כללית ובחירות

  שלום,
  ועד האגודה הודיעה על כינוס סיפה כללית של התושבים. האם באסיפה זו ניתן יהייה להדיח אותו ולמנות ועד חדש ברוב קולות? ושאלה נוספת - האם באסיפה זו בפרט או באופן כללי בכלל - רשאים חברי ועד האגודה לדחות את מועד הבחירות לועד האגודה משנתיים ל 5שנים (כמו לרשות המקומית ולוועד המקומי)? תודה

  1 ביולי 2015
 • 6 ביולי 2015

  אסיפה כללית ובחירות

  שלום רב!
  "ועד-הנהלה" של אגודה שיתופית נבחר ע"י האסיפה הכללית בבחירות המתנהלות לפי כללים מיוחדים, כמפורט בתקנון-האגודה ובהוראות נוספות הכלולות בחקיקת-המשנה, הידועה כ"תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975".
  אין "לפטר" ועד-הנהלה נבחר, שכהונתו לא נסתיימה עדיין, ואין להחליף ועד-הנהלה, אלא בדרך "בחירות" כהלכתן. אגב: לקבלת החלטה בת-תוקף באסיפה כללית יש צורך גם בכלילת הנושא במפורש בהודעת-הזימון לחברים, וכן באישור הנושא בסדר-היום של האסיפה, בתחילת התכנסותה; בהקשר זה: לפי תקנה 8 של התקנות הנ"ל, בהתייחס לסדר-היום שבזימון לאסיפה - "האסיפה הכללית רשאית להסיר נושא מסדר היום, אך לא להוסיף עליו."

  לשאלה הנוספת: לפי תקנת-משנה 23(ד)(3) שבתקנות הנזכרות לעיל, "באגודה שיתופית להתישבות קהילתית ובכפר שיתופי – יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים." לפיכך, אין לדבר על תקופת-כהונה כזו באגודה, אלא אם הדבר נקבע מראש בתקנון-האגודה ( לרבות על-דרך שינוי בתקנון שאושר כדין ); קביעה כזו לא תאושר, אם האגודה אינה מסווגת באחד משני הסיווגים הנ"ל.
  לפי תקנה 28 לתקנות הנ"ל, בתום כהונת ועד-ההנהלה יש לפעול לבחירות חדשות שיתקיימו תוך שלשה חודשים ( באישור מראש של רשם האגודות – הארכה מירבית עד שלשה חודשים נוספים ); עם זאת, שוללת התקנה את סמכות האסיפה לפעול לקיצור כהונת-הועד, אלא בדרך של מינוי ועד-ממונה ע"י הרשם, אם חלילה נוצרו נסיבות המצדיקות זאת.

  6 ביולי 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?