• 26 בספטמבר 2015

  יו"ר ועד ההנהלה

  מבקש לדעת מה תפקיד יו"ר הועד בקיבוץ ובאיזה אחריות הוא נושא
  תודה

  26 בספטמבר 2015
 • 4 באוקטובר 2015

  יו"ר ועד ההנהלה

  שלום רב!
  יו"ר ועד-הנהלה של אגודה שיתופית ( כגון קיבוץ ) אחראי – בראש וראשונה - למעשים ולמחדלים של ועד-ההנהלה שהוא עומד בראשו, ככל חבר-הנהלה ויחד עם יתר חבריו.
  "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעות, בהקשר: "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה."
  ועד-ההנהלה וחבריו, ובראשם היו"ר, חייבים לפעול ביעילות לניהול כלל ענייני האגודה, ולשמירת נכסיה והאינטרסים שלה. זאת - תוך כיבוד הוראות הדין, הוראות תקנון-האגודה והוראות הניתנות מדי פעם ע"י האסיפה הכללית של האגודה; גם כאשר על ועד-ההנהלה להעדיף אינטרס כללי של האגודה וחבריה, על פני אינטרס הפרט או המיעוט – עליו לעשות כן בשיקול-דעת מתאים, למניעת יצירת קיפוח העולה לגדר הפליה אסורה.
  כאשר ועד-ההנהלה משמש ביישוב השיתופי גם כ"ועד מקומי", שהינו רשות מוניציפאלית – חלות עליו, בפעילותו במישור זה, חובות המוטלות על כל רשות ציבורית בישראל, בכלל, וחובות לפי "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" – בפרט ( עיקרן בצו – מסעיף 90 ואילך ).
  בקיבוצים רבים כולל תפקיד יו"ר הוועד ( "יו"ר המזכירות", בכינוי נפוץ ), מבחינה מעשית, אף יותר מן המקובל באגודות אחרות, כאשר בכל מקרה "מעוצב" התפקיד על-פי יכולות וכשירויות אישיות של בעל-התפקיד ועל-פי הנסיבות המיוחדות לקיבוץ – היסטוריות, חברתיות, כלכליות ואחרות. אולם גם כאשר היו"ר בקיבוץ פועל ותורם מעל ומעבר לחובותיו – חלות עליו האחריות והמיגבלות, הנובעות מכל מקורות-הסמכות, אשר הוזכרו לעיל.

  4 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?