• 17 בדצמבר 2015

  ניקוז בשטח חלקות ב'

  ועד האגודה החליט לסלול דרך באופן שיחסום את ניקוז המים מחלקה המעובדת על ידי ויגרום להצפתה , האם ועד האגודה רשאי לחסום ניקוז של חלקה ? מה עלי לעשות במידה הועד יממש את רצונו לסלול דרך כאמור.

  17 בדצמבר 2015
 • 20 בדצמבר 2015

  ניקוז בשטח חלקות ב'

  שלום רב!
  מוסבת תשומת-הלב לסעיף 48ב של "פקודת הנזיקין ( נוסח חדש )", אשר הוסף במיוחד ע"י המחוקק בשנת 1969, ולשונו כדלקמן:
  "שימוש במקרקעין הדרוש לטובת הציבור, לא יהיה בו מיטרד" לעניין עוולה זו שבחוק, אף אם אותו שימוש "גורם נזק למקרקעין שכנים או מונע מבעליהם הנאה מלאה ממקרקעיהם"; אך זאת – בתנאי "שהנזק שנגרם אינו חורג מתחום הנסבל, והמשתמש" ( כאן - מבצע הסלילה, אם תתבצע ) "נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר". ברם, אפילו במקרה כזה - אם "נגרם לבעל המקרקעין הנפגעים נזק ממון", "רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים – אם בתשלום חד-פעמי ואם בתשלומים חוזרים".
  נזק של הצפה בחלקת-גידול, ככלל, "חורג מתחום הנסבל", ומחייב נקיטת אמצעים אשר יאפשרו זרימת מים עליונים מהחלקה, לצד הדרך אם תיסלל ו/או בשילוב צנרת מתאימה מתחתיה , ובאופן שימנע הצטברות-מים מזיקה.
  מבלי לשלול בירורים ומאבק ( מאבק אגודתי, מינהלי, תכנוני ומשפטי ) למניעת הסלילה או להטיית תוואי-הדרך, או לנקיטת צעדים למניעת הצפות בחלקה - מוצע לבחון ולשקול, בשיתוף האגודה, הסדרת שטח-עיבוד חליפי בתחום היישוב, יחד עם המתנה לסיום גידול קיים ו/או תשלום פיצויים על הנזק שייגרם.

  20 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?