• 5 בדצמבר 2012

  נגישות למסמכי אגודה

  שלום .
  אני מבקש לדעת היכן מופיע בתקנון האגודות השיתופיות הזכות של חבר אגודה לקבל לידיו מסמכים כספיים של האגודה.
  תודה

  5 בדצמבר 2012
 • 7 בדצמבר 2012

  נגישות למסמכי אגודה

  שלום רב!
  בתקנה 37 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" משנת 1975, נקבע כי לכל חבר האגודה זכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, של וועד-ההנהלה ושל יתר מוסדות האגודה - תוך שבוע מיום שדרש זאת.
  הוראות תקנה זו כפופות לזכות לפרטיות של כל אדם אחר, לפי "חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981", לפיו "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו."
  זכות עיון בפרוטוקולים איננה זכות לקבל מסמכים, ואיננה זכות לעיין במסמכים אחרים, שלא נזכרו בתקנה; אך הדבר איננו חוסם דרכים חלופיות לתחום רחב יותר של מסמכים, במקרים המתאימים. למשל:
  לפי תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)", כל אדם רשאי לעיין, במשרד רשם האגודות השיתופיות הארצי שבירושלים, ובכפוף לתשלום אגרת-עיון – בתיק האגודה המתנהל שם, וזאת ככל שהרשם אישר למבקש את העיון במסמכים שבתיק; בתיק ( שם אמורים להיות בין היתר, דו"חות כספיים שנתיים של האגודה ).
  ועוד:
  תקנות 1 ו-6 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )" קובעות את חובת ועד-האגודה לבצע "ניהול סביר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה, בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית-הפיקוח או מבקר-החשבונות שלה"; לגורם-המבקר כנ"ל הוענקו סמכויות של "עיון במסמכים לביצוע הביקורת", לגבי חשבונות האגודה ופנקסיה.
  מכיוון שאין זה סביר, כי כל חבר באגודה יוכל להפוך למעין-גורם-ביקורת ולמעיין-במסמכים-מטעם-עצמו, הרי כלל מסמכי-חשבונות באגודה אינם פתוחים לעיון "חופשי"; ברם, אין הם חסינים או חסויים מפני דרך בדיקה מוגדרת ומבוססת, אשר תאושר ע"י גורם מוסמך, בהיקף ובאופן הראויים, או אף תבוצע על-ידיו בעקבות יוזמה ופנייה של החבר המעוניין.
  לפיכך, כאשר קיים סירוב נמשך מצד ועד-ההנהלה, לאשר ולאפשר את העיון המבוקש ( כולל זכות לצלם ממנו ) – ניתן לפנות לועדת-הביקורת של האגודה או אל ברית-הפיקוח/מבקר-החשבונות, כדי שיפעלו למניעת עוול או טעות מצד האגודה או מצד מי שמתיימר לפעול מכוחה.
  גם אם לחבר המעוניין יש "רק" אינטרס אישי שנפגע ( קל-וחומר אם מדובר בעניינם של אחרים, או בעניינו של ציבור-החברים בכללו ) - ניתן גם ליזום העלאת הנושא בפני האסיפה-הכללית, כהצעה לדיון ולהחלטה מתאימה.
  אף אם מדובר בהתנהלות של כונס-נכסים או נאמן הפועל בנכס/ים של האגודה – גורם כזה כפוף להוראות הרשות אשר מינתה אותו, כגון "רשם האגודות השיתופיות" או בית-המשפט; בעזרת עורך-דין או לפי עצתו וניסוחיו, ניתן לפנות בבקשה לרשות-הממנה למתן הוראות, על בסיס תביעה למימוש זכות שנפגעה, לרבות... תביעה-למתן-חשבונות ( כאשר יש לחבר זכות לקבל מידע ופרטים חשבונאיים מבעל-דברו ) . מכל מקום, בהליכים של תביעה משפטית ניתן לבקש סעדי-ביניים, וביניהם – חיוב הצד-שכנגד בגילוי מסמכים ובהצגתם.
  לפיכך, כאשר השאיפה לעיון במסמכים נועדה להוות אמצעי למאבק על זכות משפטית - ה"כתובת" הינה, ממילא, עורך/ת-הדין המלווה את החבר/ים-התובע/ים, בייעוץ או בתביעה.

  7 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?