open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 13 ביוני 2013

      פטור ממס לנכה על רווחי הון מכספי פיצויים

      האם נכה 100% הפטור ממס בהתאם , זכאי לפטור גם על רווחי הון מהשקעת כספי הפיצויים ?(על קופת גמל, חסכון ופקדון יש פטור וכן על ריבית) כמובן בהתאם לתקרה.

      13 ביוני 2013
     • 1 ביולי 2013

      פטור ממס לנכה על רווחי הון מכספי פיצויים

      סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע, כי הפטור ממס יינתן לעיוור או לנכה על "הכנסתם מיגיעה אישית", המוגדרת בסעיף 1 לפקודה בהאי לישנא כדלקמן: "הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות –

      (1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

      (2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

      (3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

      (3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);

      (4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

      (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;

      (6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

      (7) סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;

      סעיף 9(5)(ב) לפקודה מאפשר מתן פטור ממס לעיוור או נכה, העונה על תנאי החוק, גם בגין הכנסה שלא מיגיעה אישית, כאשר הכנסתו של הנכה מיגיעה אישית נמוכה מ- 62,640 ₪ וזאת עד לתקרת סכום זה. התקרה האמורה עולה לכדי סך של 223,200 ₪ כאשר מדובר על הכנסה שלא מיגיעה אישית אשר מקורה בכספים שהופקדו בפקדון, בתוכנית חסכון או בקופות גמל אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף. רווחי הון המופקים בתיקי השקעה מנוהלים אינם נכללים בגדר פיקדון/ קופת גמל/ תוכנית חסכון ולא ינתן פטור כאמור בעבורם, קל וחומר כאשר מקור הכספים אינו בפיצויים או בכספי ביטוח כאמור (זאת מלבד החריג עד לסכום של 62,640 ₪ כאמור לעיל).

      1 ביולי 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form