zap group mishpati logo

צעדים ראשונים בהוצאה לפועל : מא' ועד ת'

כאשר קיים חוב כלפיכם ואתם מעוניינים להתחיל בהליכי גביה, הצעד הראשון הוא פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל. כיצד פותחים תיק, מהם הטפסים הדרושים ומה חשוב לדעת?

מאת: עו"ד לירון צבי קניג
14.08.16
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
צעדים ראשונים בהוצאה לפועל : מא' ועד ת'

מערכת ההוצאה לפועל מעמידה לרשותנו את הכלים, המאפשרים לנו לגבות חוב כספי או לממש פסק-דין שאינו כספי. הגבייה מתבצעת באמצעות ההליכים הננקטים, וביניהם עיקולים, צווי מניעה, צווי הבאה, הגבלות, אכיפת ביצוע ואף צווי מאסר בתיקי מזונות. שימוש נכון בכלים שלרשותנו, החל בפתיחת תיק ההוצאה-לפועל ודרך נקיטת הליכים והתנהלות מול החייב, יוביל לגבייה יעילה מהחייב.

פתיחת תיק הוצאה לפועל

תיק לביצוע פסק-דין כספי

מדובר במצב בו יש בידי הזוכה פסק-דין של ערכאה שיפוטית, המחייב את החייב לשלם לזוכה סכום מסויים. 
לפתיחת התיק יש למלא טופס 206 - טופס בקשה לביצוע פסק-דין, אליו לצרף פסק-דין מקורי, או העתק הנושא חותמת של בית-המשפט. 

בעת מילוי הטופס, יש להפריד בין הסכומים - למשל סכום החוב, ההוצאות ושכר-הטרחה שנקבעו בפסק-הדין, ולציין את אופן שערוך הסכומים (הצמדה וריבית, בהתאם לקבוע בפסק-הדין). 

כמו כן, בהתאם לקבוע בפסק-הדין, יש להמציאו לחייב, ולפתוח את התיק רק 30 יום לאחר המסירה, ולציין בטופס את מועד מסירת פסק-הדין לחייב.

לעיתים פסק-הדין לא נושא את מספר הזיהוי של החייב - תעודת זהות, ח.פ. וכו', ולשכת ההוצאה לפועל לא תאפשר לפתוח את התיק. במקרה כזה יש להגיש לבית-המשפט בקשה לתיקון פסק-הדין, ולעיתים אף תביעה חדשה. יש לשים לב כבר בשלב הגשת התביעה, כי שמות הצדדים ומלוא פרטיהם מופיעים.

תיק לביצוע פסק-דין שאינו כספי 

כאשר בידי הזוכה פסק-דין המורה לחייב לעשות או להמנע מלעשות פעולה, כמו למשל, לתקן נזק, להשיב מצב לקדמותו או לפנות קרקע. פתיחת התיק מאפשרת לזוכה, לאחר התקופה המנויה באזהרה, לבצע את פסק-הדין באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, באמצעות בעל תפקיד מורשה, או בעצמו, וכן להוסיף לחוב את כל הוצאות מימוש פסק-הדין.

לפתיחת התיק יש למלא טופס 209 - טופס בקשה לביצוע פסק-דין עשה, ולצרף אליה פסק-דין מקורי או חתום על-ידי בית-המשפט, הנושא את מלוא פרטי הצדדים. 

תיק לביצוע שטר או המחאה

כאשר בידי הזוכה המחאה מחשבון החייב שלא כובדה בבנק, או שטר התחייבות שהופר על ידי החייב.
לפתיחת התיק יש למלא טופס 205 - טופס בקשה לביצוע שטרות והמחאות, אליו יצורף השטר המקורי. לאחר פתיחת התיק, ישאר השטר המקורי בידי בזוכה, ובתיק ישאר העתק.

תובענה על סכום קצוב

ניתן לפתוח תיק הוצאה-לפועל לגביית חוב קצוב, ללא הליך קודם בבית המשפט, ובלבד שיש ראייה בכתב לעצם ההתחייבות, וכי החוב הוא קצוב, ואינו עולה על סך של 75,000 ₪. 
בטרם פתיחת התיק יש לשלוח מכתב התראה לחייב בהתאם לנוסח המופיע בתקנות.

לפתיחת התיק יש למלא טופס 203 - טופס בקשה לביצוע תובענה על סכום קצוב.
את התיק ניתן לפתוח 30 יום לאחר שליחת מכתב ההתראה בדואר רשום עם אישור מסירה, באמצעות טופס פתיחת התיק, אליו יש לצרף את כתב התביעה, הראיות בכתב להתחייבות ולגובה החוב, והעתק מכתב ההתראה ואישור המשלוח שנשלח לחייב. 

מערכת ההוצאה לפועל העמידה לרשות הזוכים שלטובתם חוב מזונות (ילדיו של החייב), מסלול מזונות נפרד, במסגרתו ננקטים הליכי הגביה כנגד החייב ביוזמת מערכת ההוצאה לפועל

תיק מזונות

כאשר מופר פסק-דין המחייב את החייב בתשלום דמי מזונות לטובת ילדיו. מערכת ההוצאה לפועל העמידה לרשות הזוכים שלטובתם חוב מזונות (ילדיו של החייב), מסלול מזונות נפרד, במסגרתו ננקטים הליכי הגביה כנגד החייב ביוזמת מערכת ההוצאה לפועל. 
לפתיחת תיק מזונות יש למלא טופס 207 - טופס בקשה לביצוע פסק-דין מזונות, ואליו לצרף טופס 210 - טופס לחישוב קרן. לטפסים יש לצרף פסק-דין מקורי או חתום על-ידי בית-המשפט.

בעת פתיחת התיק יש לשלם אגרה, הנקבעת לרוב באחוז מסויים מגובה החוב ולא פחות מהסכום המזערי הקבוע 

תיקי מימוש משכנתא או משכון

כאשר לטובת הזוכה (לרוב בנק) משכון או משכנתא שהחייב מפר את התחייבויותיו מכוחו (לרוב אי עמידה בתשלומי המשכנתא). 
לפתיחת התיק יש למלא טופס 201 - טופס בקשה לביצוע משכון, ואליו יש לצרף את שטר המשכנתא ותצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה. 

נקודות חשובות בפתיחת התיק

יצוג משפטי - לא כל תיק הוצל"פ מצדיק ייצוג משפטי, אך מומלץ לפחות להתייעץ לפני שיוצאים לדרך. כאשר ההליכים ננקטים באמצעות עו"ד, יצורף למסמכי הפתיחה גם יפוי כח. 

מילוי הפרטים - הצעד הראשון בפתיחת התיק יקבע את ההמשך - פרטי החייב המדוייקים והמלאים, סכומי החוב, נתוני השערוך וכיוב', ימנעו עיכובים מיותרים ותקלות.

תשלום אגרה - בעת פתיחת התיק יש לשלם אגרה, הנקבעת לרוב באחוז מסויים מגובה החוב ולא פחות מהסכום המזערי הקבוע - בתיקי ביצוע פס"ד כספי, מימוש משכון ותובענה על סכום קצוב, האגרה בסך 1% מהחוב, ולא פחות מ- 93 ₪, בצירוף אגרת פרוטוקול בסך 23 ₪.
בתיק למימוש פס"ד שאינו כספי ופינוי מושכר, אגרה בסך 180 ₪.  
בתיקי מזונות אגרה סמלית בסך 23 ₪ למסלול הרגיל ו-64 ₪ נוספים למסלול מזונות. 
בביצוע שטר או המחאה, האגרה בסך 1.25% מגובה החוב, ולא פחות מ- 164 ₪, בצירוף אגרת פרוטוקול בסך 23 ₪.
האגרה ששולמה בפתיחת התיק מתווספת ישירות לחוב, כמו גם שכ"ט בפתיחת התיק.

הוצאות ההליכים - רוב ההוצאות מתווספות ישירות לחוב - האגרה, הוצאות עיקולים ואגרת הליכים. את ההוצאות ניתן להוסיף לחוב באמצעות בקשה להגדלת קרן. לאחר נקיטת הליכים יתווסף לחוב סכום נוסף עבור שכ"ט ב'. 

בכל מקרה, יש לתכנן את הליכי הגבייה לפני פתיחת התיק ולאחר בדיקת החוב והחייב. במקרים מסוימים אף מומלץ לבצע חקירה כלכלית לחייב מראש. לעיתים תהיה הצדקה לנקוט הליכים כבר בשלב פתיחת התיק ובטרם מסירת האזהרה לחייב (כמו עיקולים על כספים), ולעיתים, למשל במקרה של חברה שהתפרקה או חייב שנעלם, כדאי לשקול את כדאיות ביצוע הפעולות מול סיכויי ההצלחה בגביית החוב.

מסירת האזהרה - מסירת האזהרה לחייב תתן את האישור להתחיל לפעול בתיק. כאשר החייב לא מקבל את המסירה המתבצעת באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, יש לבקש מסירת אזהרה במסירה אישית, ומומלץ לבצע את המסירה באמצעות חברה המתמחה בכך. את עלות המסירה, או לפחות את חלקה, ניתן יהיה להוסיף לחוב. 

בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך-דין המתמחה בהוצאה-לפועל, ולוודא כי השימוש בכלים שמעמידה לרשותנו רשות האכיפה והגבייה, יוביל לגביה מוצלחת של החוב.  

* כל הזכויות בטפסים שמורות לאתר רשות האכיפה והגבייה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה