נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אישור החוק לשינוי נטל המס – היערכות סוף שנה

לפניכם מספר עצות להיערכות נכונה לקראת כניסת החוק לתוקף בתחילת השנה האזרחית החדשה

מאת: עו"ד (רו"ח) תמיר פורר| | 3

בשבוע שעבר אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב- 2011 (להלן: "החוק"). החוק משנה את שיעורי המס לשנת 2012 הן ברמת היחיד והן ברמת החברה.
על כן, ראוי כי כל אדם ו/או חברה יערכו בהתאם לקראת כניסת החוק לתוקפו ביום 01.01.2012 מכיון שהיערכות נכונה יכולה לחסוך מס רב.

מה קובע החוק?
להלן בתמצית קביעותיו של החוק:

1. מתן 2 נקודות זיכוי נוספות לאבות לילדים עד גיל 3. שווי כל נקודת זיכוי בשנת 2011 הינו סך של 2508 ₪, אשר מקטין את סכום המס הכולל שעל האבות לשלם.

2. הגדלת שיעורי המס על רווח הון ושבח מקרקעין בעת מימוש נכסים לרבות מקרקעין שנרכשו לפני ה- 01.04.1961, וזאת עד לתקרת מס של 25% במקום 20% הקיימת עד לסוף שנה זו.

3. הקטנת תקרת החיוב לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי עד לגובה חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

4. מתן מענק מס הכנסה שלילי מוגדל לאבות חד הוריים ולאמהות עובדות.

5. ביטול האפשרות לבצע את פריסתו של רווח ההון הראלי במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה.

6. החל מיום 01.04.2013 יבוטלו סעיפים 15(ב) – 15(ה) לחוק מיסוי מקרקעין שנוספו במסגרת תיקון 70 לחוק, הקובעים חובת תשלום מקדמה בשיעור של 15% או 7.5% במידה שהזכות במקרקעין נרכשה לאחר 7/11/2001, על חשבון סכום המס בו חייב המוכר בגין עסקת המכירה.

לקראת העלאת שיעור מס החברות - כיצד ניתן לחסוך את המס?

7. החוק קובע, כי החל מיום 01.01.2012 שיעור המס על דיבידנד יועלה מ- 20% הקיים היום ל-25% ולאדם המחזיק מעל 10% בהון מניות חברה המוגדר בחוק כ-"בעל מניות מהותי", מ-25% לשיעור מס של 30%. לפיכך, רצוי כי חברות יזדרזו לחלק את רווחיהן השנה ובכך יחסכו עלייה של 5% בשיעור המס המהווה אפקטיבית ייקור של 20% בסכום המס לתשלום.

יחד עם זאת, יחידים יכולים לחסוך את סכום המס שעליהם לשלם בגין הדיבידנד שחולק להם השנה אם יש ברשותם ניירות ערך נסחרים או יחידות של קרן נאמנות פטורה שגלום בהם הפסד. הדרך לכך נקבעה  במסגרת הוראת המעבר בחוק המאפשרת לבצע רק במהלך חודש דצמבר 2011, מכירה ורכישה מחדש של ניירות ערך נסחרים וקרן נאמנות פטורה בדרך של ביצוע מכירה רעיונית באמצעות הבנקים.  יישום  הוראת מעבר זו יתכן שמתאימה לאותם אזרחים שגלום בתיק ניירות הערך שלהם הפסד. מימוש ההפסד הגלום בתיק ניירות ערך במסגרת הוראות המעבר יאפשר להם לקזז כנגד ההפסדים שנוצרו הכנסות מדיבידנד שיתקבלו בשנת 2011 מחברות אשר בשליטתם ובכך יוכלו לחסוך את המס החל על הדיבידנד.  

8. החוק מגדיל את שיעור המס על יחידים שהכנסתם במדרגת ההכנסה מעל 40,231 ₪ משיעור מס שולי של 44% לשיעור מס שולי של 48%, וכן את שיעור מס החברות הקבוע לשנת 2012 משיעור מס של 23% לשיעור של 25%. בנוסף קובע החוק העלאת שיעור מס על הכנסות מרווחי הון, וריבית של 5% החל מיום 01.01.2012. גם במקרים אלה מומלץ לבחון כדאיות של הקדמת הכנסות לשנת 2011 ודחיית הוצאות לשנת 2012, ובכך מחד להגדיל את תשלומי המס השנה ולהנות משיעורי המס המופחתים, ומאידך להקטין את תשלומי המס בשנת 2012.

תיקון סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין
9. במקביל להעלאת שיעורי מס רווחי הון על יחידים תוקן גם סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין בכל הקשור לשיעור המס החל על השבח שנוצר במכירת מניות "איגוד מקרקעין". הוספה הגדרת "בעל מניות מהותי" כפי שהיא מופיעה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. בעקבות כך הושוו שיעורי המס החלים על בעל מניות המחזיק מעל 10% ממניות "איגוד מקרקעין" לאלו של בעל מניות באיגוד.
מכאן, שיעור המס שיוטל  עד לתום השנה על בעל מניות המחזיק מעל 10% ממניות "איגוד מקרקעין" המוכר את מניותיו באיגוד המקרקעין יהא בשיעור מס מקסימלי של 20% (בהנחה כי רכש מניותיו לאחר יום 07.11.2001). לעומת זאת, אם ימכור את מניותיו באיגוד המקרקעין ביום 01.01.2012 ואילך, יחוב בשיעור מס של 30%.
מכאן, חשוב לבחון כל מקרה לגופו ביחס לשאלה האם כדאי לבצע מכירה עד לתום שנה זו אם לאו.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()

קבע פגישה עם