Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אושר בטרומית: השארת כספי הפיצויים בקופת גמל

ע"פ הצעת החוק, עובד שסיים עבודתו יוכל להשאיר בקופת גמל על שמו את כספי הפיצויים הנזילים ולמשכם כסכום חד פעמי פטור ממס

מאת: מערכת משפטי |
16.02.12
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
אושר בטרומית: השארת כספי הפיצויים בקופת גמל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל), התשע"ב-2012, של ח"כ חיים כץ (הליכוד). 

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום מיסים

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לעובד שסיים את עבודתו להשאיר בקופת גמל על שמו (כולל בקופת גמל שהיא קופת ביטוח וקרן פנסיה) את כספי הפיצויים הנזילים ולמשוך אותם בכל עת כסכום חד פעמי פטור ממס.
בנוסף מוצע, שאם העובד יבחר בכך, הוא יוכל להשאיר את הכספים בקופה משלמת לקצבה ולקבל מהם קצבה חודשית, ושעל הקצבה כאמור יחולו ההוראות החלות לגבי קצבה מוכרת.

העובדים לא ימהרו לפדות את הכספים
 
בדברי ההסבר להצעה, נכתב, כי: "עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) עם פרישת העובד מעבודתו, ניתן היה להשאיר את כספי הפיצויים הנזילים, דהיינו הפיצויים לאחר ששולם המס בגינם, בחשבון התגמולים או להעבירם לקופת גמל לתגמולים לעצמאים כסכום נזיל לצורך משיכה בכל עת.

בעקבות תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, החל מינואר 2008 כל קופות הגמל לתגמולים הוגדרו כקופות לא משלמות לקצבה. עמית שכיר בקופת גמל לא משלמת לקצבה שמשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לאחר פרישתו, יראו בכספים כהפקדה חדשה למטרת קצבה. 

המשמעות היא שניתן יהיה לממש את כספי הפיצויים רק כקצבה חודשית, או לחילופין להוונם בגיל הפרישה על פי חוק, בהתאם לכללים החלים על היוון קצבה.  אם העמית ירצה לפדות את הכספים כסכום חד פעמי הוא יהיה חייב בגינם במס בהתאם לכללים החלים על משיכה שלא כדין, דהיינו בהתאם למס השולי שלו במועד המשיכה, ולא פחות מ- 35%.
כתוצאה מהאמור לעיל נוצר מצב שעובדים רבים המסיימים את עבודתם מבצעים פדיון מיידי של הכספים, למרות שהיו מעדיפים להשאיר את הכספים בקופת הגמל לולא היה הדבר כרוך בחיוב במס.  
 
במקרים רבים הכספים שמשולמים לעובד בסכום חד פעמי אינם מושקעים באפיק אחר לצורך חיסכון, אלא משמשים למטרות אחרות. מכאן שבמקום להגדיל את החיסכון לגיל פרישה נוצר מצב הפוך שבו העובדים מוציאים את הכספים על מטרות שונות, טובות ככל שתהיינה, לפני גיל הפרישה. המשמעות היא פגיעה בחיסכון לגיל פרישה.

התיקון המוצע נועד לאפשר לעובד שסיים את עבודתו להשאיר בקופת גמל על שמו (לרבות בקופת גמל שהיא קופת ביטוח וקרן פנסיה) את כספי הפיצויים הנזילים ולמשוך אותם בכל עת כסכום חד פעמי פטור ממס וזאת בדומה למצב שעד לשנת 2008. בנוסף מובהר כי אם העובד יבחר בכך, הוא יוכל להשאיר את הכספים בקופה משלמת לקצבה ולקבל מהם קצבה חודשית, על הקצבה כאמור יחולו ההוראות החלות לגבי קצבה מוכרת. בהתאם להוראות אלו קצבה מוכרת המשולמת החל מגיל 60 ושמקורה בכספים שחויבו במס או שמקבל הקצבה לא הוא זכאי בעבורם להטבת מס של ניכוי היא קצבה פטורה ממס. התיקון יתרום לכך שעובדים המסיימים את עבודתם לא ימהרו לפדות את הכספים מהקופות, משום שידעו שהם יכולים לעשות זאת בכל עת בעתיד ללא תשלום מס על הפדיון".
 
22 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ח"כ אחד נכח ולא הצביע.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים