נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

יפוי כוח נוטריוני - האם ניתן לביטול, וכיצד?

מורה נבוכים אודות יפוי כח, כולל הסברים פרקטיים כיצד ניתן לבטל יפוי כח נוטריוני

מאת: עו"ד אורית לוי | | 4
יפוי כוח נוטריוני - האם ניתן לביטול, וכיצד?

כל יפוי כוח הוא מסמך משפטי מחייב, בו מעניק החותם ("מייפה הכוח") סמכויות וכוחות לאדם אחר ("מיופה הכוח") לעשות פעולות בשמו. אדם הפועל בהתאם לסמכויות שהוענקו לו בייפוי הכוח, פועל כדין, וכל פעולותיו מחייבות את מייפה הכוח כאילו שעשה אותן בעצמו.

יפוי כח ספציפי אל מול יפוי כח רחב

יפוי הכוח יכול להיות מצומצם וספציפי למטרה מסוימת בלבד, למשל: יפוי כוח שבעל רכב נותן כדי שמיופה כוחו ייעשה בשמו פעולה של מכירת רכב, או העברת מבחן נהיגה שנתי ("טסט") בלבד; לחילופין, יפוי כוח יכול להיות גם רחב ומקיף, ללא כל מגבלה, ואז רשאי מיופה הכוח לעשות כל פעולה שמייפה הכח היה רשאי לעשות בעצמו לגבי כל רכושו.

באופן כללי, כאשר אדם מבקש לייפות כוחו של אדם אחר שיפעל במקומו, יש צורך לבצע את החתימה בפני נוטריון. לכלל זה יש חריג אחד, והוא - כאשר מיופה הכח הינו עורך דין, די בכך שעורך הדין המיופה יאמת את חתימתו של מייפה הכוח שחתם בפניו

יפוי כח בפני נוטריון או בפני עורך דין

באופן כללי, כאשר אדם מבקש לייפות כוחו של אדם אחר שיפעל במקומו, יש צורך לבצע את החתימה בפני נוטריון. לכלל זה יש חריג אחד, והוא - כאשר מיופה הכח הינו עורך דין, די בכך שעורך הדין המיופה יאמת את חתימתו של מייפה הכוח שחתם בפניו, ובכך נותן עורך הדין תוקף חוקי לייפוי הכוח שנחתם בפניו.
כאמור, זהו חריג שנוצר בחוק לשכת עורכי הדין, ומטרתו להקל על פעולותיהם של עורכי הדין כאשר הם מייצגים לקוח; נשוב ונסביר כי בדרך כלל, כאשר מיופה הכוח איננו עורך דין, יש צורך לאמת את החתימה בפני נוטריון.

דוגמאות למצב כזה הן - יפוי כוח הניתן לבן משפחה (שאיננו עורך דין), יפוי כוח הניתן לחברה (למשל: לקבלן, בעסקת רכישת דירה חדשה), יפוי כוח הניתן לבנק, שהוא גוף משפטי מאוגד בפני עצמו (למשל: בקבלת הלוואת משכנתא).

עקרונית, כל יפוי כוח ניתן לביטול באותה הדרך בה נעשה ועל ידי מי שעשה אותו, כלומר: מייפה הכוח יכול לחזור בו ולבטל את ייפוי הכוח שחתם עליו. החריג לכלל הזה הוא כמובן במקרה של יפוי כוח בלתי חוזר

האם יפוי הכוח הנוטריוני מחייב לעד, או שניתן לבטלו?

עקרונית, כל יפוי כוח ניתן לביטול באותה הדרך בה נעשה ועל ידי מי שעשה אותו, כלומר: מייפה הכוח יכול לחזור בו ולבטל את ייפוי הכוח שחתם עליו. החריג לכלל הזה הוא כמובן במקרה של יפוי כוח בלתי חוזר, שכמו כן הוא - הוא בלתי חוזר. יפוי כוח בלתי חוזר ניתן לרוב על ידי צדדים בעסקאות נדל"ן, כאשר הצד השני לעסקה מסתמך על כך שניתן יפוי כח לטובתו, ובהסתמך על כך הוא מוציא כספים ועושה פעולות נוספות - במקרה זה אין אפשרות לבטל את ייפוי הכוח הבלתי חוזר, אלא בנסיבות חריגות ובאישור בית המשפט.

אם מדובר בייפוי כוח "רגיל", כלומר: לא בלתי חוזר (ובמילים אחרות – לא בעסקאות נדל"ן), ניתן לבטל אותו - גם אם מדובר בייפוי כוח נוטריוני.

אין חובה לבטל את יפוי הכוח הנוטריוני בפני אותו נוטריון שערך אותו מלכתחילה. אפשרות נוספת היא לפנות לנוטריון אחר, לא זה שבפניו נחתם יפוי הכוח המקורי, ולחתום בפני הנוטריון האחר על הודעת ביטול

כיצד ניתן לבטל יפוי כח נוטריוני?

הדרך לביטול יפוי כוח נוטריוני קבועה בתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן: "תקנות הנוטריונים"). על פי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, זכותו של מייפה הכוח להודיע לנוטריון שבפניו נעשה יפוי הכוח, על הרצון לבטלו. הביטול חייב להיעשות בהודעה בכתב של מייפה הכוח לנוטריון.

חשוב לציין, כי אין חובה לבטל את יפוי הכוח הנוטריוני בפני אותו נוטריון שערך אותו מלכתחילה. אפשרות נוספת היא לפנות לנוטריון אחר, לא זה שבפניו נחתם יפוי הכוח המקורי, ולחתום בפני הנוטריון האחר על הודעת ביטול. הנוטריון האחר יאשר את חתימת מייפה הכוח על הודעת הביטול, המבטלת את ייפוי הכוח שנתן אותו אדם בעבר, ומאותו רגע רואים למעשה מבחינה משפטית את ייפוי הכוח הנוטריוני המקורי כמבוטל.
כלומר, הודעת הביטול של יפוי הכח הנוטריוני שנעשה בעבר איננה חייבת להיעשות דווקא אצל הנוטריון שאישר את יפוי הכוח המקורי, אלא הודעת הביטול יכולה להיעשות בכתב בפני כל נוטריון אחר.

על הודעת הביטול של מייפה הכוח להגיע לידיעתו של מיופה הכוח, ולכן חלה החובה על מי שמבקש לבטל יפוי כוח נוטריוני שעליו חתם בעבר - לעשות מאמצים כדי לגרום לכך שהביטול יהיה אפקטיבי, כלומר: שהביטול יגיע לידיעת מיופה הכוח המחזיק בו כדין

צעדים פרקטיים לביטול יפוי הכח

על הנוטריון שמקבל את הודעת הביטול לחתום על טופס מיוחד הקבוע בתקנות, "טופס ביטול", ובו לציין בין היתר את תאריך הביטול. מן הראוי להדגיש, כי לפי תקנות הנוטריונים מופיעה על גבי טופס הביטול הערה בזו הלשון: "אין באישור זה ערובה לתוקפו של הביטול". המשמעות: אם מיופה הכוח כבר הספיק לפעול עד לאותו מועד על סמך ייפוי הכוח הנוטריוני שהיה בידיו (כלומר: לפני ביטולו), ואותו מיופה כוח גם התחייב לביצוע פעולות משפטיות שונות עתידיות תוך כדי שהוא משתמש בייפוי בכוח שבידיו - הודעת הביטול לא מבטלת את אותן התחייבויות באופן אוטומטי, שהרי כל עוד מיופה הכוח פעל כדין כלפי צדדים שלישיים והצדדים השלישיים הסתמכו על כך שקיים ייפוי כוח תקף, אין זו אשמתם שבינתיים ייפוי הכוח בוטל, והם כלל לא היו מודעים לכך. 

בכל מקרה, על הודעת הביטול של מייפה הכוח להגיע לידיעתו של מיופה הכוח, ולכן חלה החובה על מי שמבקש לבטל ייפוי כוח נוטריוני שעליו חתם בעבר - לעשות מאמצים כדי לגרום לכך שהביטול יהיה אפקטיבי, כלומר: שהביטול יגיע לידיעת מיופה הכוח המחזיק בו כדין. לצורך כך על מייפה הכוח המבטל מוטלת חובה לנקוט פעולה אקטיבית של הוצאת יפוי הכוח באופן פיזי ממש מידי מי שמחזיק בו, ואם ערך בעבר כמה עותקים של אותו ייפוי כוח נוטריוני - עליו לוודא שכל העותקים הוחזרו לידיו מידי כל המחזיקים בהם. 

אם אין אפשרות טכנית לעשות כך, חובה על מייפה הכוח המבטל לפחות להודיע למיופה הכוח (ואם יש כמה מיופי כוח, אזי כמובן להודיע לכולם) כי ביטל את ייפוי הכוח, וכי אין הם - מיופי הכוח - רשאים לפעול יותר בשם מייפה הכוח.

אם ידוע למייפה הכוח שסביר להניח שכבר נעשה שימוש בייפוי הכוח שעליו הוא חתום מול צד שלישי כלשהו, חובה על מייפה הכוח המבטל לפנות לאותו צד שלישי ולעדכן אותו בכך, שמעתה ואילך אין לבצע פעולות על פי ייפוי הכוח, שבוטל כאמור. כך, למשל, אם ידוע שמיופה הכוח פעל מול בנק מסוים על פי ייפוי הכוח, חובה על מייפה הכוח לפנות לאותו בנק ולהודיע על הביטול.

ליצירת קשר עם אורית לוי - עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עסקת מקרקעין נוטריון ייפוי כח
עו"ד אורית לוי

קבע פגישה עם
עו"ד אורית לוי

עו"ד אורית לוי בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B.) מטעם אוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, בעלת תואר הנדסאית אדריכלות, מטעם מכללת טכניקום...

לפרופיל המלא