zap group mishpati logo

תיקון חשוב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - סקירה

התיקון לחוק מאפשר לאדם להחליט עוד בחייו מה ייעשה בגופו וברכושו כשלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו

28.05.17
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
תיקון חשוב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - סקירה

בימים אלה ממש נכנס לתוקף תיקון משמעותי וחשוב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. המחוקק שמע לקריאת הציבור, ויצר מנגנון משפטי שבו מתאפשר לאדם לתת הנחיות מה ייעשה בגופו ורכושו וכיצד יטופלו ענייניו בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות קשות אלה בעצמו. 

התיקון כולל גם את דרכי הפעולה הניתנות לאפוטרופוסים אשר צריכים לשמוע את דעתו של האדם, ולסייע לו להגשים את רצונותיו 

"תומך החלטות" - שינוי בחוק

לאחרונה בתי המשפט לענייני משפחה הוציאו תחת ידם פסקי דין מעניינים בכל הקשור ל"תומך החלטות", ולמרבה השמחה המחוקק שינה את החוק כך שאדם יוכל עוד בחייו להחליט מה ייעשה בגופו ורכושו בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל את ההחלטות הללו.

התיקון כולל גם את דרכי הפעולה הניתנות לאפוטרופוסים אשר צריכים לשמוע את דעתו של האדם, ולסייע לו להגשים את רצונותיו כאשר אלה ישמעו ויקבלו מידע על ענייניו וההחלטות הנוגעות לאותו אדם.

מעתה, מערך הפיקוח יורחב, כך שייבחנו חלופות למינוי אפוטרופוס לרבות תומך בקבלת החלטות, כאמור.

בשורה זו הינה בשורה משמעותית עבור כל אחד ואחת מאתנו, ועלינו לדעת ליישם אותה נכון ובזמן. 

"מודל 'תומך החלטות' מתיישב עם האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות 

ביהמ"ש: התפיסה היא שכל אדם הוא בעל כשרות משפטית (מסוימת) 

נביא בקצרה את דברי בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בחיפה (כבוד השופטת אספרנצה אלון) בא"פ (חי') 43640-01-15‏ ‏ א.ב נ' היועץ המשפטי לממשלה. מדובר באחד מפסקי הדין הראשונים שניתנו בעניין זה.

"מודל 'תומך החלטות' מתיישב עם האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות - 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, שהתקבלה באו"ם בשנת 2006 ובשנת 2012 ישראל אשררה אמנה זו ועל כן היא מחויבת ליישמה.

סעיף 12 לאמנה מאמץ את התפיסה, כי כל אדם הוא בעל כשרות משפטית (מסוימת) ויש מקום לתמוך בו לשם מימוש כשרות זו ולהימנע, עד כמה שהדבר אפשרי, מהגבלת הכשרות המשפטית באמצעות מוסד האפוטרופוס, כל זאת, כפי שעולה מלשון סעיף 12(2) - "States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life" ובתרגום -"מדינות שהן צדדים (לאמנה) יכירו בכך שאנשים בעלי מוגבלויות הינם בעלי כשרות משפטית שווה לזו של אחרים, בכל היבטי החיים", וכפי שעולה מסעיף 12(3) לאמנה הקובע -"States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity", ובתרגום - "מדינות שהן צדדים (לאמנה) תנקוטנה באמצעים הולמים על מנת להבטיח לאנשים בעלי מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית".

ייפוי כוח רגיל אינו תקף בשעה שאדם אינו כשיר. ייפוי כוח מתמשך כשמו כן הוא, ייפוי כוח שיכול להיחתם על ידי כל אדם בכל זמן שהוא כשיר, ומטרתו להישאר בתוקף גם לאחר שהאדם אינו כשיר עוד

השינויים העיקריים בחוק ומשמעותם

ארבעה חידושים מרכזיים קיימים בחוק, אשר שם את הדגש על זכות האדם לקבל החלטות על גופו ורכושו:

1. ייפוי כוח מתמשך  - ייפוי כח זה מאפשר לכל אדם באשר הוא להיערך לקראת מצב של דמנציה או היעדר אפשרות בקבלת החלטות. שימו לב - ייפוי כוח רגיל אינו תקף בשעה שאדם אינו כשיר. ייפוי כוח מתמשך כשמו כן הוא, ייפוי כוח שיכול להיחתם על ידי כל אדם בכל זמן שהוא כשיר, ומטרתו להישאר בתוקף גם לאחר שהאדם אינו כשיר עוד. ייפוי כוח כזה למעשה מאפשר מניעת מינוי האפוטרופוס אם חלילה תפגע יכולתו לקבל החלטות מכל סיבה שהיא. מיופה הכוח צריך לעבור הכשרה, והוא בעצם הופך להיות איש אמונו של אותו אדם החותם בפניו.

תיקון זה המאפשר לחתום על ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו בחודש אפריל השנה.

2. הנחיות מקדימות לאפוטרופוס - לא עוד מינוי אוטומטי. מתוך המקום של כיבוד האדם, הורחבו סמכויות הפיקוח כך שככל שניתן למצוא חלופה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש וככל שיתאפשר למזער את הגבלת חירותו של האדם. האפוטרופוס צריך  להתחשב ברצון האדם, והוא לא יוכל לכפות את החלטותיו בנושאים מהותיים ללא התערבות בית המשפט. 

3. מעתה גם יוגדרו סמכויות האפוטרופוס והאדם עדיין יהיה רשאי לקבל ייצוג על ידי הסיוע המשפטי באופן חלקי.

אנשים שזקוקים לסיוע יוכלו להסתייע ב"תומך החלטות" אשר יסייע להם להבין את רצונם ולממש אותו  מבלי שאחר יכפה עליהם את דעתו

4. קבלת החלטות נתמכת ייפוי כוח מתמשך - אמור מעתה: במקום אפוטרופוס יש הכרה בכך שאנשים שמצויים באותו צומת בו הם עדיין יכולים לקבל החלטות אך לא באופן מוחלט, מצב דברים שבו הם מבינים את מצבם ובעיקר כשאדם זר נכנס לנעליהם בחוסר רצון - במקרה כזה מצא המחוקק פתרון חלופי שמגביל פחות את חירותו של האדם. לפיכך, אנשים שזקוקים לסיוע יוכלו להסתייע ב"תומך החלטות" אשר יסייע להם להבין את רצונם ולממש אותו  מבלי שאחר יכפה עליהם את דעתו.

תיקון זה ייכנס לתוקפו בחודש אפריל 2018 וזאת בשל העובדה כי התהליך האמור אינו הליך פשוט כלל ועיקר הואיל ומדובר בהליך שבמסגרתו יצטרכו למצוא מנגנונים שימצאו את ביטוים בחקיקה במגמה לשמר את אותם אנשים שהגיעו לשלב שבו הם צריכים לתת את אמונם באחרים.

התומכת מחויבת לאפשר לנתמכת לשמור על עצמאותה, רצונה החופשי ובחירתה. הסכמתה למתן תמיכה היא ללא כל תמורה אלא בהתנדבות ובעקבות ההיכרות הממושכת בין שתיהן

תיקון חשוב של החוק - שמירה על כבוד האדם וחירותו

מכל מקום, זהו תיקון מבורך של החוק, השומר על כבוד האדם וחירותו לעשות כרצונו ברכושו ובגופו גם כאשר אינו כשיר לכך.

מתן הרשאה לשמש כאפוטרופוס

את פסק דינה סיימה כבוד השופטת אספרנצה במילים הבאות: "למודל המוצע יתרונות רבים - הוא אינו שולל מהמבקשת/הנתמכת את השליטה המלאה על אורח חייה, איכות חייה ורווחתה. הוא מעצים אותה, מעניק לה ביטחון, מחזק את תחושת העצמאות וכן אינו מאיין את השליטה על חייה, על משקל 'אל תשליכני לעת זקנה' (תהילים, פרק ע"א). הליווי שהיא מקבלת מהתומכת זוכה לפיקוח ובקרה באשר לאיכות הטיפול וטיב הטיפול וסיפוק צרכיה. התומכת מחויבת לאפשר לנתמכת לשמור על עצמאותה, רצונה החופשי ובחירתה. הסכמתה למתן תמיכה היא ללא כל תמורה אלא בהתנדבות ובעקבות ההיכרות הממושכת בין שתיהן. ידוע לתומכת כי הנתמכת רשאית בכל עת להודיע על ביטול התמיכה באופן חד צדדי וכי די בכך שלא יהיה עוד תוקף לתמיכה מטעמה".

פוליטי רינה-משרד עורכי דין וגישור

פוליטי רינה-משרד עורכי דין וגישור

משרד עורכי דין וגישור עוסק בכל תחומי דיני המשפחה, לרבות: מזונות אישה וילדים, הפחתת מזונות, אחזקת ילדים ומשמורת, רכוש, פירוק שיתוף, גירושין, הסכמי ממון, ירושות, צוואות ועוד.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
פוליטי רינה-משרד עורכי דין וגישור

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה