נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הרעת תנאים בהיריון: מתי התפטרות תיחשב לפיטורים

שינוי בתנאי ההעסקה של עובדת בהיריון או לאחר לידה, טעון היתר ועשוי לזכותה בפיצויים גבוהים. מה חשוב לדעת בנושא?

הרעת תנאים בהיריון: מתי התפטרות תיחשב לפיטורים

עובדת הנכנסת להיריון או חוזרת לעבודה לאחר חופשת הלידה נמצאת בסיטואציה מרגשת מבחינה אישית, אך גם רגישה ומורכבת בקריירה. לא רק שהיא מתמודדת עם קשיים הנובעים מההיריון או מהלידה, אלא שהיא ניצבת בפני חוסר ודאות באשר לעתידה המקצועי.
איך יקבל המעסיק את המצב, האם יראה זאת בעין יפה או שינסה להערים קשיים על העובדת, וכיצד היא תתמודד עם השינויים בחייה, ועם הצורך להסתגל למקום העבודה מחדש עם תינוק - אלו הן רק חלק מהשאלות שמעסיקות נשים במהלך ההיריון וחופשת הלידה.

בכתבה זו ננסה להסביר אילו זכויות קיימות לעובדות בסיטואציות כאלה, ומה כולל האיסור על פיטורי עובדת בהיריון. נתמקד בסיטואציות של הרעה מוחשית בתנאי העבודה של עובדות בהיריון ומיד לאחר חזרה מחופשת הלידה, ונסביר איך להתמודד איתן.

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדת בהיריון, אלא אם ניתן לכך היתר מפורש מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה

מה כולל האיסור בחוק על פיטורי עובדת בהיריון?

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדת בהיריון, אלא אם ניתן לכך היתר מפורש מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. לצורך קבלת ההיתר, על המעסיק להגיש בקשה מנומקת לממונה, שבמסגרתה הוא נדרש להראות כי הפיטורים נעשים ללא קשר להיריון.

מעסיק מחויב לבקש היתר כדי לפטר עובדת בהיריון, אם לאותה עובדת יש ותק של חצי שנה לפחות במקום העבודה. עובדת העומדת בקריטריון זה מוגנת מפיטורים (אלא אם יש למעסיק היתר לפטרה) מרגע הכניסה שלה להיריון ועד 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה

מה התקופה שבה חל איסור לפטר עובדת בהיריון?

מעסיק מחויב לבקש היתר כדי לפטר עובדת בהיריון, אם לאותה עובדת יש ותק של חצי שנה לפחות במקום העבודה. עובדת העומדת בקריטריון זה מוגנת מפיטורים (אלא אם יש למעסיק היתר לפטרה) מרגע הכניסה שלה להיריון ועד 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה. יודגש, כי במהלך חופשת הלידה עצמה לא ניתן לפטר את העובדת, ולא ניתן לקבל לכך היתר.

האם עובדת שמועסקת פחות מחצי שנה לא זוכה להגנה כלל?

שלילי. עם זאת, היא זוכה להגנה חלקית בלבד. מחד, אין צורך לבקש היתר מהממונה על חוק עבודת נשים על מנת לפטרה. מאידך, היא זוכה להגנת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על אפליה בעבודה, בין היתר מחמת היריון או הורות. 

גם ביצוע שינויים בתנאי העסקתה של עובדת בהיריון טעונים קבלת היתר

האם רק פיטורים של עובדת בהיריון טעונים קבלת היתר?

לא. גם ביצוע שינויים בתנאי העסקתה של עובדת בהיריון טעונים קבלת היתר. מדובר, בין היתר, בקיצוץ בשכר ושינוי בהיקף המשרה. יצוין, כי ביצוע שינויים חד-צדדיים גם לעובד או עובדת שאינם בהיריון הינו בעייתי ללא עריכת שימוע, שבמהלכו ניתנת לעובד הזדמנות להביע את עמדתו.

הרעת תנאים כוללת כל שינוי חד-צדדי בתנאי העסקתו של עובד, שללא הסכמתו. הרעת תנאים יכולה להיות, למשל, שינוי בתפקידו של עובד, שינוי בשכרו, שינוי בהיקף המשרה שלו 

מה כוללת הרעת תנאים?

באופן כללי, הרעת תנאים כוללת כל שינוי חד-צדדי בתנאי העסקתו של עובד, שללא הסכמתו. הרעת תנאים יכולה להיות, למשל, שינוי בתפקידו של עובד, שינוי בשכרו, שינוי בהיקף המשרה שלו או לחילופין התנכלויות חוזרות ונשנות כלפיו. 
התנהגות כזו כלפי עובד עשויה לבטא רצון של המעסיק לגרום לו להתפטר, מבלי לפטר אותו ולשאת בפיצויים. כדי להגן על עובד שנגרמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, חוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויים מלאים כאילו פוטר.

עובדת לאחר לידה יכולה להתפטר כדי לטפל בילד, תוך 9 חודשים לאחר הלידה, לצורך גידול הרך הנולד

באילו נסיבות רשאית עובדת להתפטר ללא הרעת תנאים ועדיין לקבל פיצויים?

עובדת לאחר לידה יכולה להתפטר כדי לטפל בילד, תוך 9 חודשים לאחר הלידה, לצורך גידול הרך הנולד, ובמקרה כזה היא תהיה זכאית למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטרה.

 לא כל הרעת תנאים תזכה את העובדת באפשרות להתפטר בדין מפוטר, אלא נדרשת פגיעה מוחשית ומשמעותית בתנאי העבודה. זאת ועוד, על העובדת להצביע על זיקה בין ההריון לבין ההרעה בתנאים

מדוע הרעת תנאים של עובדת בהיריון בעייתית במיוחד?

הרעת תנאים בנסיבות כאלה בעייתית, שכן בדרך זו עשוי המעסיק לא רק לגרום לעובדת להתפטר, ללא הצורך לפטרה, אלא גם לעקוף את האיסור הקיים בחוק על פיטורים בהיריון. 
הרעת תנאים לעובדת בהיריון יכולה ללבוש צורה של שינוי היקף המשרה של אותה עובדת, התנהגות מבזה (רציפה ונמשכת) מצד המעביד, אי הסכמה של המעביד לאפשר לעובדת לצאת לבדיקות היריון, אי החזרת העובדת לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה או קיצוץ בשכר.

חשוב לציין, כי לא כל הרעת תנאים תזכה את העובדת באפשרות להתפטר בדין מפוטר, אלא נדרשת פגיעה מוחשית ומשמעותית בתנאי העבודה. זאת ועוד, על העובדת להצביע על זיקה בין ההריון לבין ההרעה בתנאים. 

אין מועד כלשהו בו יש חובה חוקית להודיע למעביד על ההיריון. עם זאת, מקובל להודיע על כך החל מהחודש החמישי, היות שממועד זה אסור להעסיק עובדת בהיריון שעות נוספות 

מתי צריך להודיע למעביד על ההיריון?

אין מועד כלשהו בו יש חובה חוקית להודיע למעביד על ההיריון. עם זאת, מקובל להודיע על כך החל מהחודש החמישי, היות שממועד זה אסור להעסיק עובדת בהיריון שעות נוספות (אלא אם היא קיבלה לכך אישור מרופא). לפיכך, הדיווח למעסיק נעשה כדי למנוע ממנו לעבור על החוק. אף שאין חובה לדווח על ההיריון, מומלץ לעובדות לעשות זאת, כדי שיוכלו ליהנות מהזכות לקבל שכר עבור הזמן בו שהו בבדיקות היריון (עד 40 שעות במהלך ההריון) וכן בכדי למנוע הכחשות מעסיקים במקרה של משבר ביחסי העבודה. את ההודעה רצוי להעביר בכתב, (גם מסרון - SMS) יעשה את העבודה.

עובדת שסובלת מהרעת תנאים יכולה לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מכוח חוק עבודת נשים ומכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

מה יכולה לעשות עובדת בהיריון או לאחר חופשת לידה שסובלת מהרעת תנאים?

דבר ראשון, עליה להתריע בפני המעסיק, בכתב, כי עליו לתקן את הרעת התנאים ולהשיב את יחסי העבודה למצבם התקין, שאם לא יתוקן הליקוי, אזי תראה עצמה העובדת מתפטרת בדין פיטורים. התקופה הנהוגה לתיקון הליקויים הינה בת 30 ימים.

במידה שהמעסיק לא נענה לפניות העובדת, אזי בידי העובדת קיימים מספר כלים כלהלן:

ראשית, היא יכולה, כאמור, להתפטר ובמקרה כזה היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים מלאים.

שנית, היא יכולה לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מכוח חוק עבודת נשים ומכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. היא יכולה לגם לדרוש מבית הדין להורות למעסיק להשיבה לעבודה. 

שלישית, היא יכולה להגיש תלונה בעניין לממונה על חוק עבודת נשים.

עובדת בהריון - חשוב להכיר את הזכויות

דוגמאות להרעת תנאים של עובדות בהיריון

עובדת רשת נעלי תינוקות שמשמרותיה קוצצו - באותו מקרה הופחת מספר המשמרות של עובדת מ-6-5 משמרות בשבוע ל-3-2, לאחר שנודע כי היא בהיריון (מה שגרם לה לפגיעה משמעותית בשכר). העובדת הודיעה למעסיקה על הרעת התנאים, ולאחר שזו לא תוקנה, התפטרה בדין מפוטרת. העובדת הגישה תביעת פיצויים, באמצעות משרדו של הח"מ, שמתבררת בימים אלה. 

סגנית מנהל ברשת קקאו שתפקידה השתנה - באותו מקרה (סעש (ת"א) 3572-11-13  ליטל עזר נ' ברכת טל קקאו) עובדת שהחלה כמלצרית קודמה לניהול. לאחר שנכנסה להיריון, המנהל טען כי אינה יכולה לעבוד בתפקידה, והציע לה לעבור לשמש כאחראית משמרת או כברמנית. העובדת סירבה והתפטרה. ביה"ד קבע, כי מדובר בהרעת תנאים וכי העובדת למעשה פוטרה. לבסוף נפסק לה פיצוי של 166 אלף שקל, בין היתר מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים.  

סוכנת מכירות ביצרנית מוצרי זכוכית שסבלה מהתנכלויות - באותו מקרה (עב (ת"א) 5524/03 אנט קירש נ' זכוכית בידודית) ביקש המעסיק מעובדת להתפטר לאחר שהודיעה לו כי היא בהיריון. העובדת סירבה, והמעסיק החל להתנכל לה, ובין היתר קיצץ בשכרה ודרש ממנה להחזיר את הרכב. ביה"ד קבע כי מדובר בהרעת תנאים, אך לעובדת לא ניתנו פיצויי פיטורים מכיוון שלא השלימה שנת עבודה. ניתן לה פיצוי של עשרות אלפי שקלים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עובדת חדשות 2 שנדרשה לעבוד משמרות לילה - באותו מקרה (תעא (י-ם) 3683/09 ‏רבקה (ריקי) הנובר נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ) עובדת שהיתה רגילה לעבוד במשמרות בוקר בלבד, נדרשה לעבוד גם במשמרות לילה לאחר שנכנסה להיריון. היא התפטרה מעבודתה, ובית הדין קבע כי היא זכאית לפיצויי פיטורים, מכיוון שנגרמה לה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. עוד נקבע, כי מאחר שמדובר בפיטורים שלא כדין, העובדת זכאית גם לשכר ממועד הפיטורים ועד הלידה.

ליצירת קשר עם אמסלם דוד ושות' - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הרעת תנאי עבודה פיטורים בהריון חוק עבודת נשים
עו"ד אושרי לנקרי ממשרד עו"ד דוד אמסלם ושות'

קבע פגישה עם
עו"ד אושרי לנקרי ממשרד עו"ד דוד אמסלם ושות'

אמסלם דוד ושות' - משרד עורכי דין הוקם על-ידי עו"ד דוד אמסלם, בעל תואר ראשון במשפטים עוסק בתחומי המשפט האזרחי...

לפרופיל המלא