Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הכנסת אישרה סופית: עקרות בית ואלמנות שמלאו להן 82 יקבלו קצבת זקנה

החל מינואר 2013 תתוקן עוולה היסטורית לפיה החוק הקיים לא חל על עקרת בית שמלאו לה 65 לפני שהחוק נכנס לתוקף ב- 1996

מאת: מערכת משפטי |
26.03.12
תאריך עדכון: 25.09.16
2 דק'
הכנסת אישרה סופית: עקרות בית ואלמנות שמלאו להן 82 יקבלו קצבת זקנה

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 138), התשע"ב-2012, של הח"כים משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה).

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום ביטוח לאומי
מטרת הצעת החוק שאושרה סופית, היא להקנות את הזכות לקבלת קצבת זקנה, גם לעקרות בית שמלאו להן 65 שנים, בטרם נכנס לתוקפו התיקון לחוק הביטוח הלאומי המזכה עקרות בית בקצבה.
יוזם החוק, חבר הכנסת גפני הציג את ההצעה במליאה, ואמר כי: " אנחנו מתקנים עוול שאין כדוגמתו. בספר החוקים של מדינת ישראל הייתה אפליה קשה".

ביטול ההבחנה שהיתה בחוק

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשנ"ו–1996, אשר נכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1966 קובע, כי עקרת בית ואלמנה בת-קצבה יהיו מבוטחות, בסייגים שונים, גם לעניין פרק י"א לחוק ויהיו זכאיות לקצבת זקנה מכוחו.
עם זאת, נקבע כי החוק לא יחול על עקרת בית ואלמנה בת קצבה שמלאו להן 65 שנים לפני יום הכניסה לתוקף. לפיכך, נשים כאמור שמלאו להן 65 שנים שלפני אותו מועד והן היום בנות 82 לפחות, אינן זכאיות לקצבת זקנה.
הצעת החוק באה לבטל את ההבחנה האמורה, ולקבוע כי תיקון מס' 7 יחול גם לגבי נשים שמלאו להן 65 שנים ביום כניסת החוק לתוקף.

הכניסה לתוקף: בינואר 2013

גפני הודיע בדיון, כי :"קיבל את עמדת האוצר, שהחוק הנוכחי (התיקון לחוק הביטוח הלאומי) ייכנס לתוקפו בינואר 2013, כיוון שעתה אנחנו כבר בעיצומה של שנת תקציב".

מניעת פגיעה ביתר זכויות האזרחיות הותיקות

עוד עלה בדיון, כי קיימת אפשרות שמי שתזכה החל מ- 2013 בקצבת הזקנה עשויה להיפגע בשאר זכויותיה כאזרחית ותיקה. על-כך אמר גפני כי,: "הוועדה תידרש לכך במהלך הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני מקדם את החוק למרות החששות מפגיעה ביתר זכויותיהן של הנשים הללו מתוך הנחה שהעוול בחוק עצמו הרבה יותר חמור מאשר פגיעות אפשריות הנלוות אליו".

חבר הכנסת גפני קרא לנציגי הממשלה הרלוונטיים לבחון דרכים למנוע פגיעה בזכויותיהן של הנשים.

9 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.
8 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, שעברה ללא מתנגדים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים