משפטי– זאפ
משפטיהוצאה לפועלמחיקת וגביית חובותחייב מוגבל באמצעים: מה המשמעות ביומיום?

חייב מוגבל באמצעים: מה המשמעות ביומיום?

מי רשאי להגיש בקשה להיות מוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים"? מדוע יש להקפיד על תום לב בבקשה? מה המשמעות היומיומית של סטטוס זה? מדריך

22.05.18
תאריך עדכון: 22.05.18
7 דק'
חייב מוגבל באמצעים: מה המשמעות ביומיום?

אחד ההליכים הבלעדיים האפשריים בהוצאה לפועל לחייב שאין ביכולתו לשלם את חובותיו בשיעורים שנקבעו ומנגד לרכז את חובותיו, הינו להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים ואף לאחד את תיקיו.

תיק חוב פתוח בהוצאה לפועל מהווה עול כלכלי עבור החייבים. כך, לא פעם, אין ביכולת החייבים לעמוד בצו התשלומים שנקבע להם על ידי רשם ההוצל"פ, בעיקר אם מתנהלים נגדם מספר תיקים במקביל. כדי להקל עליהם - ולאפשר להם לשלם את החוב ולהמשיך לנהל אורח חיים תקין - נקבע הסדר "חייב מוגבל באמצעים". 

כאשר סכום החוב הוא בין 20,000 ל-100,000 שקלים - תקופת הפירעון היא שלוש שנים

מהו פרק הזמן הקבוע לתשלום חוב להוצל"פ?

בחוק ההוצאה לפועל (תשכ"ז-1967), נקבעו משכי הזמן שבמהלכם על החייב לפרוע את מלוא חובו:

• כאשר סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים - תקופת הפירעון היא שנתיים. 

• כאשר סכום החוב הוא בין 20,000 ל-100,000 שקלים - תקופת הפירעון היא שלוש שנים. 

• כאשר סכום החוב עולה על 100,000 שקלים - תקופת הפירעון היא ארבע שנים. 

חייב שאינו מסוגל לעמוד בתשלום חובותיו, רשאי להגיש לראש לשכת ההוצאה לפועל בקשה להכריז עליו כ"חייב מוגבל באמצעים

מהו הסדר "חייב מוגבל באמצעים"?

חייב שאינו מסוגל לעמוד בתשלום חובותיו, רשאי להגיש לראש לשכת ההוצאה לפועל בקשה להכריז עליו כ"חייב מוגבל באמצעים". למעשה, משמעות הבקשה - היא בקשה לפריסת החובות לתקופה ארוכה יותר, מהתקופה המרבית הקבועה בחוק, בהתאם ליכולת הפירעון של החייב.

חייב מוגבל באמצעים - הליך המיועד לחייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום החוב, החייב מגיש בקשה לפריסת החובות לתקופה ארוכה יותר, מהתקופה המרבית הקבועה בחוק, בהתאם ליכולת הפירעון של החייב

מה ההבדל בין איחוד תיקים לבין הכרזת "חייב מוגבל באמצעים"?

איחוד תיקים - הליך המיועד לחייבים שעומדים נגדם מספר תיקים בהוצל"פ. במסגרת הליך זה, רשאים החייבים לבקש מרשם ההוצל"פ לאחד את כל התיקים ולפרוס מחדש את החוב. במקרה כזה, גובה ההחזר החודשי של החייב יעמוד על 3% מסך כל החובות. 

חייב מוגבל באמצעים - הליך המיועד לחייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום החוב, החייב מגיש בקשה לפריסת החובות לתקופה ארוכה יותר, מהתקופה המרבית הקבועה בחוק, בהתאם ליכולת הפירעון של החייב.

על החייב למלא ולחתום על כתב ויתור סודיות, שיאפשר ללשכת ההוצל"פ לקבל מידע לגבי נכסיו ומקורות הכנסותיו, לשם בדיקת יכולתו לפירעון החוב

כיצד מתבצע תהליך הגשת הבקשה להכרה כ"חייב מוגבל באמצעים"?

על החייב שמעוניין להגיש בקשה להכרה בו כ"חייב מוגבל באמצעים", למלא תצהיר בנוגע ליכולתו הכלכלית, לרבות מידע על בן/ בת זוג והילדים; ולצרף מסמכים שונים - המעידים על הכנסותיו, נכסיו והוצאותיו. 

כמו כן, על החייב למלא ולחתום על כתב ויתור סודיות, שיאפשר ללשכת ההוצל"פ לקבל מידע לגבי נכסיו ומקורות הכנסותיו, לשם בדיקת יכולתו לפירעון החוב.
על החייב להגיש את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים בשלושה העתקים ללשכת ההוצל"פ, בה מתנהלים התיקים של החייב. במקרה של ריבוי תיקים (ללא איחוד) - תוגש הבקשה בלשכה שבה מתנהל תיק החוב הגדול ביותר. 

אם מתקבלת בקשת החייב להכיר בו כחייב מוגבל באמצעים, הוא יזכה להקלות - הן מבחינת מספר התשלומים שעליו לפרוע מול הנושים; והן מבחינת דרישתו לאיחוד תיקים

מי קובע את גובה ההחזר, במקרה של חייב מוגבל באמצעים?

לאחר הגשת הבקשה, יבדוק רשם ההוצל"פ את הנתונים - ובהתבסס על בדיקתו, יעריך הרשם את יכולתו הכלכלית של החייב; ויקבע האם אכן אין ביכולתו של החייב לפרוע את החוב, במשך התקופה המצוינת בחוק. 

אם מתקבלת בקשת החייב להכיר בו כחייב מוגבל באמצעים, הוא יזכה להקלות - הן מבחינת מספר התשלומים שעליו לפרוע מול הנושים; והן מבחינת דרישתו לאיחוד תיקים. הסדר פריסת החוב וגובה ההחזר החודשי, במקרה של חייב מוגבל באמצעים - ייקבע אך ורק ע"י רשם ההוצל"פ. 

עם זאת, במקרה שבו לזוכה יש טענות נגדיות, לגבי היכולת הכלכלית של החייב - הוא רשאי לבקש מרשם ההוצל"פ לקיים לחייב "חקירת יכולת כלכלית", שבמהלכה חוקרים את מצבו הכלכלי של החייב. 

חקירת יכולת כלכלית היא בדיקה מעמיקה, המתבצעת ע"י רשם ההוצל"פ - במטרה לוודא את אמיתות הצהרתו של החייב בדבר יכולתו הכלכלית

מהי חקירת יכולת כלכלית?

חקירת יכולת כלכלית היא בדיקה מעמיקה, המתבצעת ע"י רשם ההוצל"פ - במטרה לוודא את אמיתות הצהרתו של החייב בדבר יכולתו הכלכלית; ואת אמיתות תיאור אופן צבירת החוב ע"י החייב (אם החוב נצבר בתום לב). 

במסגרת חקירת היכולת, נבדקות ההכנסות של החייב ושל בן/בת זוגו, הוצאות המחיה, רמת החיים (כפי שהיא משתקפת בחשבונות הבנק, ברכב בו החייב משתמש ובבית בו החייב מתגורר), הוצאות חריגות וכו'. בנוסף, יכול הרשם להחליט על חקירת החייב בחשד להעלמת נכסים ו/או הכנסות. 

לרוב, במקרה שהחקירה מאמתת את החשד והרשם יתרשם כי הבקשה לא הוגשה בתום לב - לא תתקבל בקשת החייב להכריז עליו כ"חייב מוגבל באמצעים"; החייב יוכרז כחייב רגיל, שעליו לשלם את החוב בהתאם להוראות החוק (ללא פריסת החובות). 

מגבלות החלות על חייב מוגבל באמצעים: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות בתחום ניהול פעולות בנקאיות (הזכות לפתוח חשבון בנק חדש, להשתמש בצ'קים ולהשתמש בכרטיסי אשראי) וכן בתחום העסקי 

מהן ההגבלות החלות על חייב מוגבל באמצעים?

ההכרה בחייב כמוגבל באמצעים אמנם מעניקה לו הקלה בפריסת החובות, אך כוללת גם מגבלות שונות: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות בתחום ניהול פעולות בנקאיות (הזכות לפתוח חשבון בנק חדש, להשתמש בצ'קים ולהשתמש בכרטיסי אשראי) ובתחום העסקי (איסור לייסד חברה ו/או להיות מנהל בחברה).

בנוסף, על פי סעיף 69 א' לחוק - חייב מוגבל באמצעים יירשם ברשימת "מוגבלים באמצעים", הפתוחה לעיון הציבור (הרשימה מופיעה באתר הוצל"פ). מטרת הרישום הפומבי היא לאפשר לציבור להיזהר בביצוע עסקה עם חייבים שהוכרזו כמוגבלים באמצעים. ברישום יופיעו פרטים כגון: שם החייב, מספר תעודת הזהות שלו, מענו, עיסוקו, מספר תיק ההוצאה לפועל ומועד ההודעה על החייב כ"מוגבל באמצעים".

במקרה שהמוגבל באמצעים פרע את חובו או במקרה שמושג הסכם בין הזוכה לחייב, שאושר על ידי ראש ההוצל"פ - רשאי ראש ההוצל"פ לבטל את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים

מה קורה לאחר תשלום החוב?

במקרה שהמוגבל באמצעים פרע את חובו או במקרה שמושג הסכם בין הזוכה לחייב, שאושר על ידי ראש ההוצל"פ - רשאי ראש ההוצל"פ לבטל את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים ולמחוק את פרטיו ממרשם המוגבלים באמצעים.

עם ביטול ההכרזה, יבוטלו גם ההגבלות הנוספות שחלו על החייב - אלא אם נקבע כי ההגבלות יישארו בתוקף, בגלל שהחייב עלול לסכל את התשלום או כי ראש ההוצל"פ מצא לנכון להבטיח באופן זה את פירעון החוב.

שוקע בחובות

האם ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי?

מכיוון שמדובר בהליך בקשה, שיש בו אפשרות להקל משמעותית על אורח חייו של החייב בתיק, לאפשר לו לשלם את החוב ולהמשיך להתקיים בכבוד - מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עו"ד בקי בתחום ההוצל"פ. 

עו"ד שעוסק בתחום ומכיר היטב את ההליך, הבירוקרטיה הנדרשת והמסמכים שצריך להגיש - יגדיל משמעותית את סיכוייו של החייב לקבל את הבקשה ולפרוס את החוב באופן אידיאלי. בנוסף, עורך הדין "יוריד" מעל החייב את הנושים המתדפקים על דלתו - ויתנהל מולם במקום החייב. 

לסיכום: מתקשה לעמוד בצו התשלומים שהוטל עליך? כדאי כי תבדוק באמצעות עו"ד האם אתה זכאי להכרה כ"חייב מוגבל באמצעים", באופן שעשוי להקל עליך מאוד.

 

* עו"ד איימן אגבריה עוסק בנזיקין, הוצל"פ ותעבורה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום