נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: 10 כללי זהב

מהם ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך, מינוי תומך בקבלת החלטות ומינוי אפוטרופוס? מתי מומלץ להכין ייפוי כוח מתמשך? מהן הנקודות החיוניות, שחשוב לזכור?

ייפוי כוח מתמשך: 10 כללי זהב

לפני כשנתיים (11.10.16) נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (להלן: "התיקון"). התיקון מאפשר לאדם מגיל 18 ומעלה, המסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו, להחליט ולקבוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך, מי וכיצד ינהגו בו או ברכושו, כאשר הוא יהיה, באופן זמני או קבוע, במצב שאינו מסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו בעניינים לגביהם ניתן ייפוי הכוח. 

כל אדם עלול להגיע למצב כזה, עקב סיבה רפואית, מנטלית או משפטית - מחמת תאונה, מחלה, זקנה, מצב אישי או חברתי (חד הוריות, ילד מאומץ וכו').
טרם תיקון החוק, אדם שהגיע למצב בו הוא אינו יכול, פיזית או משפטית, לקבל החלטות לגבי עצמו - בית המשפט נדרש למנות לו אפוטרופוס; והוא זה שהיה מוסמך לקבל החלטות, לפי שיקול דעתו. 

החלטות האפוטרופוס, על אף שהן מתקבלות תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי ובסייגים נוספים, אינן בהכרח תואמות את רצונו ובחירותיו של האדם עליו הוא מונה כאפוטרופוס, אילו היה יכול להחליט בעצמו.

 ייפוי כוח מתמשך - מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולקבוע מי וכיצד, כמיופה כוחו, ינהל את ענייניו בכל אחד מהתחומים - הרפואי-בריאותי, האישי והרכושי, כולל האפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח, הנחיות למינוי אפוטרופוס ועוד 

מהן אפוא הדרכים בהן אדם יכול להנחות ולהכתיב את רצונותיו בשעת הצורך?

התיקון לחוק מאפשר לאדם שימוש בשתי חלופות, כתחליף לאפוטרופוס:

א. ייפוי כוח מתמשך - מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולקבוע מי וכיצד, כמיופה כוחו, ינהל את ענייניו בכל אחד מהתחומים - הרפואי-בריאותי, האישי והרכושי, כולל האפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח, הנחיות למינוי אפוטרופוס ועוד. 

יש להבהיר:

1. לא ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הוראות טיפול למצב של "חולה הנוטה למות", לגביו יש לפעול רק לפי "חוק החולה הנוטה למות". לכן, בכל אזכור של "התחום הרפואי", יש להחריג ממנו את המצבים בהם "חולה נוטה למות". 

2. ייפוי כוח מתמשך בתחום הרפואי יכול לערוך גם רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, אח מוסמך או עובד סוציאלי. 

ב. מינוי תומך בקבלת החלטות - לאדם בגיר, המסוגל - עם קבלת תמיכה - לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו, רשאי בית המשפט למנות לו תומך בקבלת החלטות, שיאפשר לו ואף יסייע לו, לקבל בעצמו החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאיים. 

במאמר זה, נתמקד בייפוי כוח מתמשך. מדובר במסמך חשוב, מקיף וממצה, המאפשר לאדם לקבוע ולהנחות כיצד ייראו חייו וכיצד ינהגו בו וברכושו, על פי רצונו ובחירותיו, בכל אחד מהתחומים - הרפואי-בריאותי, האישי והרכושי.  

מפאת החשיבות הרבה של ייפוי כוח מתמשך, ככלי משפטי חדשני, נציג כאן עשר שאלות ותשובות, אותן חובה לדעת ולהבין לעומק, לצורך קבלת החלטה מושכלת בשאלה: האם, מתי וכיצד נכון לערוך ייפוי כוח מתמשך? מה כדאי לכלול בו?

10 שאלות ותשובת מנחות לעריכת ייפוי כוח מתמשך

בייפוי כוח מתמשך, הממנה רשאי לקבוע ולפרט הוראות והנחיות, לפיהן על מיופה הכוח לפעול בשמו, בעת הצורך וכן הנחיות למינוי אפוטרופוס

1. מהו ייפוי כוח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, בו אדם ממנה מיופה כוח, אחד או יותר, שיפעלו במקומו ובשמו, בכל אחד מהתחומים - רפואי-בריאותי, אישי ורכושי, בעת שהוא יהיה במצב שאינו מסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו. ניתן למנות מיופה כוח נפרד, לכל אחד מהתחומים; או מיופה כוח אחד, ליותר מתחום אחד. כמו כן, ניתן לקבוע מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה כוח שמונה יחדל להיות מיופה כוח, מסיבות שונות.

בייפוי כוח מתמשך, הממנה רשאי לקבוע ולפרט הוראות והנחיות, לפיהן על מיופה הכוח לפעול בשמו, בעת הצורך וכן הנחיות למינוי אפוטרופוס. בתום עריכת ייפוי הכוח המתמשך, יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. בלא אישור זה אין תוקף לייפוי הכוח. עם זאת, ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף אם (ורק אם) הממנה יוגדר על פי חוק, כמי שמצוי במצב בו הוא אינו יכול לקבל החלטות בעצמו. 

העברת הסמכויות למיופה הכוח, מכוחו של ייפוי הכוח המתמשך, תפוג מיד - אם וכאשר הממנה ישוב למצב של יכולת קבלת החלטות בעצמו. כך, למשל: כאשר אדם שב להכרה, לאחר שהיה בלא הכרה וכו'. 

הממנה רשאי למנות גם מיודע, אחד או יותר, שעל מיופה הכוח ליידע, על כל פעולה או החלטה שלו, בשם ובמקום הממנה. בכל עת, ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול, על ידי הודעה בכתב למיופה הכוח; או לשינוי, על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש. כל זאת, בכפוף לכך שלא נעשתה הגבלה בייפוי הכוח המתמשך (פירוט בהמשך).   

יפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק לאחר הפקדתו במשרד האפוטרופוס הכללי וקבלת אישור כניסה לתוקף, ורק כאשר הממנה נמצא במצב שאינו מסוגל להבין, לקבל החלטות או לפעול בעצמו בעניינים הכלולים בייפוי הכוח המתמשך

2. מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח מסוג אחר?

ייפוי כוח רגיל או בלתי חוזר הם מסמכים, בהם אדם א' מסמיך אדם ב' או גוף לפעול בשמו (כגון: אדם מסמיך אחר להעביר את רכבו "טסט" או למכור אותו; או אדם מסמיך עו"ד לייצג אותו בעסקת מקרקעין, בבית משפט ועוד). ייפויי כוח אלה נכנסים לתוקף, מיד עם חתימתם. המייפה.

הממנה רשאי לבטל ייפוי כוח רגיל, בכל רגע נתון, בהודעה למיופה הכוח. ככלל, ייפוי כוח בלתי חוזר (ניתן בד"כ בעסקת מקרקעין) - אינו ניתן לביטול, עד להשלמת הפעולות, לשמן הוא ניתן. לעומת זאת, כאמור, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק לאחר הפקדתו במשרד האפוטרופוס הכללי וקבלת אישור כניסה לתוקף ורק כאשר הממנה נמצא במצב שאינו מסוגל להבין, לקבל החלטות או לפעול בעצמו בעניינים הכלולים בייפוי הכוח המתמשך.

בגיר, כשיר משפטית, מרצונו החופשי - 3 תנאים כדי שאדם יהיה רשאי להכין ייפוי כוח מתמשך

3. מי רשאי להכין ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם רשאי להכין ייפוי כוח מתמשך, אם מתקיימים בו שלושת התנאים הבאים:

א. הוא בגיר - מגיל 18 ומעלה.

ב. הוא כשיר משפטית. כלומר, הוא בדעה צלולה לקבל החלטות. חזקה על כל אדם שהוא כשיר, אלא אם נקבע אחרת על ידי בית משפט.

ג. הוא עושה זאת מרצונו החופשי, ללא לחץ או השפעה לא הוגנת.

4. מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך? 

רק עו"ד שהוכשר והוסמך, על ידי משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי ושאינו מצוי בניגוד עניינים, יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. לכן, חשוב לפנות רק לעו"ד העומד בקריטריונים אלה.

תנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך: כשירות, רצון חופשי, עורך ייפוי הכח הוא עו"ד מוסמך, אישור הממנה, הפקדה ואישור תוקף

5. מהם התנאים ההכרחיים לעריכת ייפוי כוח מתמשך?

לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך, נדרשים כל התנאים הבאים:

א. כשירות - הממנה כשיר, בדעה צלולה לקבל החלטות. ככלל, כל אדם בחזקת כשיר; ובמקרה הצורך, קביעת הכשירות תהיה על פי מומחה.

ב. רצון חופשי - הממנה עושה זאת מרצונו החופשי, ללא לחץ חיצוני או השפעה לא הוגנת.

ג. עו"ד מוסמך - עורך ייפוי הכוח הוא עו"ד מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, ללא ניגוד עניינים.

ד. אישור הממנה - הממנה מבין ומאשר בחתימתו את כל הנכתב בשמו בייפוי הכוח, אחרי שקרא את  הדברים או שנקראו באזניו. 

ה. הפקדה ואישור תוקף - ייפוי הכוח המתמשך הופקד כדין במשרד האפוטרופוס הכללי והתקבל אישור כניסה לתוקף.

 ייפוי כוח מתמשך ניתן על כל תחומי החיים - הרפואי-בריאותי, האישי והרכושי, על כל תחום לחוד או בכל צירוף

6. באילו תחומים ניתן להכין ייפוי כוח מתמשך? את מי ניתן למנות בייפוי כוח מתמשך? כמה אנשים ניתן למנות? 

א. ייפוי כוח מתמשך ניתן על כל תחומי החיים - הרפואי-בריאותי, האישי והרכושי, על כל תחום לחוד או בכל צירוף.

ב. הממנה בייפוי כוח מתמשך רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר בכל התחומים והאפשרויות שבסעיף א'.

ג. ניתן למנות כמיופה כוח כל אדם בגיר וכשיר משפטית להיות מיופה כוח, כגון בן/בת זוג (ככלל: המינוי פוקע אם מתגרשים), בן, בת, קרוב משפחה, אחר, עו"ד או גוף משפטי - ובלבד שכל אלה אינם מצויים בניגוד עניינים. לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך.  

ניתן יהיה לפעול לפי ייפוי הכח אם הממנה נמצא במצב שבו הוא לא מסוגל לקבל החלטות בעצמו

7. מהם התנאים המצטברים, לפיהם ניתן לפעול  לפי ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך תקף וניתן לפעול על פיו, אם (ורק אם) מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

א. מתקיימים כל התנאים ההכרחיים שבשאלה 4 לעיל - כשירות, רצון חופשי, עו"ד מוסמך, אישור וחתימת הממנה, הפקדה ואישור תוקף. 

ב. הממנה לא ביטל או לא שינה אותו כדין.

ג. הממנה נמצא במצב שבו אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו. קביעה זו תתקבל בהתאם לאופן שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך - אישור רופא, אישור בני משפחה מסוימים, אישור מיופה הכוח עם אדם אחר (לא מיופה הכוח לבדו!) או בהתאם לחוות דעת רפואית מוסמכת.  

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל אישור תוקף

8. האם וכיצד ניתן לפקח על ביצוע ייפוי כוח מתמשך כרצון הממנה?

כדי להבטיח שמיופי הכוח יפעלו בהתאם לרצון הממנה ומבלי לפגוע בזכויותיו, על אף ייפוי הכוח המתמשך, נקבעו בחוק התנאים והסייגים הבאים:

א. הפקדה ואישור תוקף: חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל אישור תוקף.

ב. תזכורות: האפוטרופוס הכללי ישלח מידי זמן לכל מיופי הכוח תזכורת, בדבר קיומו של ייפוי הכוח המתמשך ובנוגע לחובתו לפעול לפי רצון הממנה; וגם תזכורת לממנה, אחת ל-3 שנים.

ג. מיודע: הממנה רשאי למנות אדם אחד או יותר כמיודע, שמיופה הכוח יהיה מחויב ליידע, באופן ובזמנים שיקבע הממנה, על כל פעולה או החלטה בשם הממנה, לפי ייפוי הכוח המתמשך. הממנה רשאי לדרוש ממיופה הכוח לדווח כנ"ל לאפוטרופוס הכללי; ובלבד שהממנה יודיע על כך לאפוטרופוס הכללי.

ד. אישור בית משפט: מיופה הכוח חייב לקבל את אישור בית המשפט מראש לפעולות משפטיות שונות, בשם הממנה, כגון: פעולות ועסקאות שונות במקרקעין, מתן תרומה, מתנה, הלוואה, ערבות בסכום העולה על 100,000 שקלים (באין קביעה מפורשת בייפוי הכוח), פעולות אישיות של הממנה (כגון: הצבעה בבחירות, עריכת צוואה בשמו, המרת דת ועוד). 

הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח המתמשך הוראות או תנאים בדבר פקיעתו של ייפוי הכוח, כולל מועד הפקיעה; ובהתקיים ההוראות או התנאים, ייפוי הכוח בטל

9. האם, מתי וכיצד ייפוי כוח מתמשך תקף - מתבטל או פוקע?

ייפוי כוח מתמשך, שנחתם על ידי הממנה, מתבטל או פוקע בתנאים הבאים:

א. הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח המתמשך הוראות או תנאים בדבר פקיעתו של ייפוי הכוח, כולל מועד הפקיעה; ובהתקיים ההוראות או התנאים, ייפוי הכוח בטל.

ב. הממנה רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך בתוקף, בכל עת. הביטול ייעשה על ידי הודעה בכתב של הממנה למיופה הכוח. הביטול נכנס לתוקף מיד עם מסירת ההודעה למיופה הכוח, זאת גם אם מיופה הכוח לא דיווח על כך לאפוטרופוס הכללי, כמתחייב בחוק. 

ג. אם הממנה הגביל במפורש בייפוי הכוח המתמשך את אפשרות הביטול, בעת שהוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, ובכל זאת שלח הודעת ביטול למיופה הכוח, בזמן שהוא כבר חדל להיות מסוגל לקבל החלטות בעצמו, ייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף, אלא אם בית המשפט יאשר הביטול לבקשת מיופה הכוח או הממנה. 

ד. מיופה הכוח הודיע על התפטרותו לממנה, או לקרוב משפחתו אם הממנה לא כשיר.

ה. בית המשפט מורה על ביטול ייפוי כוח מתמשך. בית המשפט יורה על ביטול, במקרים הבאים: 

• הממנה לא היה כשיר בעת עריכת ייפוי הכוח.

• מיופה הכוח לא פועל לפי ייפוי הכוח וכרצון הממנה וגורם לו נזק ממשי.

• ייפוי הכוח הושג במרמה, בניצול, בלחץ או בהשפעה לא הוגנת על הממנה.

• ראה בית המשפט שלטובת הממנה, אין די בייפוי כוח מתמשך ודרוש לו אפוטרופוס.

ו. ייפוי הכוח המתמשך פוקע מאליו אם: 

• מיופה הכוח חדל להיות כשיר לתפקידו או שנשלל רישיונו, אם הוא מונה למיופה כוח בגין רישיון זה. 

• הממנה או מיופה הכוח נפטרו. עם זאת, גם כאשר הממנה נפטר, רשאי מיופה הכוח לענייני רכוש להמשיך לפעול לפי ייפוי הכוח, עד 90 יום לאחר המוות. 

• מיופה הכוח הוא בן זוג של הממנה והזוגיות פקעה, אלא אם נקבע אחרת בייפוי הכוח.

לאדם החושש או צופה שהוא עלול להגיע למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, והוא מעוניין להחליט כיצד ייראו חייו וכיצד ינהגו בו וברכושו גם במצב זה, ורוצה שרצונותיו ימולאו, מבלי להיות נתון לחסדי אחרים, מוצע להכין ייפוי כוח מתמשך

10. למי ומתי מומלץ להכין ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם עלול להגיע למצב בו הוא לא יהא מסוגל לקבל החלטות בעצמו ואחרים יצטרכו לקבל החלטות בשמו ובמקומו. מצב זה עלול לקרות עקב תאונה, מחלה כרונית או מתפתחת, זקנה, בדידות, עריריות, נתק משפחתי ועוד. 

לכן, לאדם החושש או צופה שהוא עלול להגיע - מאחת הסיבות שלעיל - למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, והוא מעוניין להחליט כיצד ייראו חייו וכיצד ינהגו בו וברכושו גם במצב זה, ורוצה שרצונותיו ימולאו, מבלי להיות נתון לחסדי אחרים, מוצע להכין ייפוי כוח מתמשך, בו הוא יוכל לקבוע ולהכתיב למיופה הכוח שלו, שאותו הוא ממנה, ואף לבית המשפט, את ההוראות והתנאים לפיהם הוא יהיה מחויב לפעול, בכל אחד מהתחומים הנ"ל, בשעה שהוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

בית המשפט פסק

לסיכום: כתנאי מקדים להכנת ייפוי כוח מתמשך, מומלץ מאוד שאדם המכין ייפוי כוח מתמשך, יכיר ויבין היטב את 10 השאלות והתשובות במאמר לעיל. זאת, כדי שהוא יוכל להבין ולהיות מודע לטיבו ומהותו של כלי משפטי חשוב זה. בכך, הוא יוכל לקבל החלטות מושכלות בשאלות העומדות על הפרק. לשם כך, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
ד"ר (מתמטיקה) אברהם תורגמן, עו"ד

קבע פגישה עם
ד"ר (מתמטיקה) אברהם תורגמן, עו"ד

עו"ד אברהם תורגמן עוסק בדיני מקרקעין , דיני משפחה וירושה. עו"ד תורגמן בוגר משפטים בהצטיינות ובעל תואר ד"ר (Math) מהאו'...

לפרופיל המלא