נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כח מתמשך - פסיקה חדשנית

בפסק דין חדש ותקדימי ביטל ביהמ"ש למשפחה ייפוי כוח מתמשך, שניתן ע"י אב לבנו, בו הגביל האב את עצם יכולתו לבטל את המסמך

מאת: עו"ד תמר פיינברג | | 4
ייפוי כח מתמשך - פסיקה חדשנית

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך, על אף שאחד הסעיפים בו קובע כי ייפוי הכוח לא ניתן יהיה לביטול, על ידי מייפה הכוח עצמו? זו השאלה עמה נדרש להתמודד לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, בפסק דין חדשני וראשון מסוגו (תמ"ש 8182-02-18).
פסק הדין, שהינו ככל הנראה הראשון שדן בסוגיית ייפוי הכוח המתמשך, מבקש לבחון את צלילותו של האיש, שביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם. פסק הדין בוחן בזהירות את מערכת היחסים בין האב לבין בנו, ששימש מיופה כוח שלו.

במקרה שהגיע לבית המשפט - לטענת האב לא הובהר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך

האב הגביל את יכולתו לבטל את ייפוי הכוח

במרכזו של פסק הדין, שניתן בחודש פברואר 2018, עומד אב לשמונה ילדים (בן 75). בחודש נובמבר 2017 חתם האב על ייפוי כוח מתמשך, שבמסגרתו הוא מינה את אחד מבניו כמיופה כוחו לטיפול בענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים, אשר אמור להיכנס לתוקף רק לאחר קבלת חוות דעת של מומחה רפואי בדבר מצבו הקוגניטיבי של האב הממנה.

קצת למעלה מחודש לאחר החתימה על ייפוי הכח, מסר הבן לאפוטרופוס הכללי הצהרה, שלפיה אביו אינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו. להצהרה זו צורפה תעודה החתומה על ידי פסיכיאטר. עוד באותו יום, קבע האפוטרופוס כי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו - והבן מונה להיות מיופה הכוח של האב.
לא חלף שבוע והאב ביקש מהאפוטרופוס הכללי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם. לטענת האב לא הובהר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך.
יום למחרת ובאופן כמעט מיידי, הודיע האפוטרופוס הכללי על ביטול ייפוי הכוח, לבקשת האב. הודעה זו התהפכה זמן קצר לאחר מכן, שכן התברר כי האב חתם על סעיף בייפוי הכח המתמשך אשר הגביל את יכולתו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, לאחר היכנסו לתוקף.

האב טען, כי כי בנו מנסה להשתלט עליו "תוך כדי מרמה והצגת מסמכים כוזבים" וכי רצון השתלטות זה בא לידי ביטוי בהוספת פסקה כובלת לייפוי הכוח ובהוספת סעיף בדבר מניעת מידע ממשפחתו

האב: "נלקחתי לחתום על ייפוי הכוח לאחר כימותרפיה"

בעקבות זאת, פנה האב לבית המשפט והגיש "בקשה בהולה לביטול ייפוי הכוח המתמשך" ולפיטורי בנו מתפקיד מיופה הכוח שלו. טענת האב, בין היתר, היתה כי  לא ידע על מה חתם, וכי הוטעה על ידי בנו. 

עוד טען האב, כי לאחר שעבר טיפולים כימותרפיים, לקח אותו הבן לעורך דין לצורך עריכת ייפוי כח מתמשך, תוך שהבן ציין בפניו כי החתימה אצל עורך הדין נדרשת לצורך קבלת שעות נוספות של מטפלת מטעם הביטוח הלאומי.
לדברי האב, לאחר שביקש מהאפוטרופוס הכללי לבטל את ייפוי הכוח, הוא קיבל מבנו "מכתב פרידה" קשה, שלאחריו ניתק ממנו הבן מגע לחלוטין.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניין זה, טען האב כי אף שחלה בסרטן הוא אדם בריא מבחינה שכלית וקוגניטיבית, ולכן לא התקיים התנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

עוד טען האב כי בנו מנסה להשתלט עליו "תוך כדי מרמה והצגת מסמכים כוזבים" וכי רצון השתלטות זה בא לידי ביטוי בהוספת פסקה כובלת לייפוי הכוח ובהוספת סעיף בדבר מניעת מידע ממשפחתו. 
האב הדגיש כי ייפוי הכוח המתמשך נחתם תחת השפעה בלתי הוגנת של בנו; וכי באמצעותו מנסה הבן לחדש תביעה רכושית שהגיש נגד משפחתו, אשר נמחקה בהסכמת הצדדים.

הבן הכחיש בדיון את טענות האב. לדבריו, אביו חתם על ייפוי הכוח תוך שהוא מבין על מה הוא חותם, ולאחר שהוא זה שביקש לערוך את המסמך

הבן: "לחץ כבד על האב לבטל את ייפוי הכוח"

הבן הכחיש בדיון את טענות האב. לדבריו, אביו חתם על ייפוי הכוח תוך שהוא מבין על מה הוא חותם, ולאחר שהוא זה שביקש לערוך את המסמך.

עוד טען הבן, כי עורך הדין שערך את המסמך נפגש עם האב שלוש פעמים, ואף שוחח איתו בנפרד ושלא בנוכחותו. לדבריו, מאחורי בקשת האב לבטל את ייפוי הכוח עומדים יתר בני המשפחה, המפעילים לחצים כבדים על האב לעשות כן ו"אין בכוחו לעמוד בלחצים אלו".
אין לו עניין אישי ברכושו של האב, כך טען הבן בפני ביהמ"ש, וכל שמבקש הוא זה להשיב לאב רכוש שנלקח ממנו על ידי שלושה מאחיו. הבן טען כי צפה את תגובת אחיו לייפוי הכוח המתמשך, ולכן הציע לאב כי יוכנס סעיף כובל לייפוי הכוח, לפיו רק בית משפט ידון בעניין ביטולו.

לצד האב והבן, השתתף בדיון גם בא כח האפוטרופוס הכללי, שטען כי לאור קיומה של הפסקה הכובלת בייפוי הכוח, שאינה מאפשרת לאב לבטלו, רק בית המשפט יכול לקבוע שתוקף ייפוי הכוח פקע.

האפוטרופוס קבל על כך שטרם הותקנו תקנות המסדירות את סוגיית תעודת הרופא, שמכוחה אמור ייפוי הכוח המתמשך להיכנס לתוקף. האפוטרופוס טען כי הוא לא מוסמך לבדוק טענות הנוגעות לאמיתות ייפוי הכוח המתמשך או תעודת הרופא, שמכוחה ייפוי הכוח נכנס לתוקף, וכי מעבר לאישור טכני אין לו סמכות.

לאחר ששמע את טענות הצדדים, קבע השופט אלון גביזון כי ייפוי הכוח המתמשך פקע. השופט קבע, כי משהודיע הבן לאב כי אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח - אין הוא יכול לחזור בו מהודעתו

בית המשפט מתח ביקורת על האפוטרופוס הכללי

לאחר ששמע את טענות הצדדים, קבע השופט אלון גביזון כי ייפוי הכוח המתמשך פקע. השופט ביסס את החלטתו על מכתב הפרידה של הבן, שבו כתב בין היתר כי הוא "נפרד לעולמים" מאביו. ממכתב זה, הסיק השופט כי הבן ויתר על תפקידו כמיופה כוח, אופציה הקיימת בהוראות החוק הנוגעות לייפוי הכח המתמשך ומשכך ייפוי הכוח פקע.

השופט קבע, כי משהודיע הבן לאב כי אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח - אין הוא יכול לחזור בו מהודעתו. 

עוד קבע כי מהעובדות שהוצגו בפניו, עולות תמיהות ושאלות באשר לתהליך החתימה של האב על ייפוי הכוח. כך, למשל, על אף שייפוי הכוח נחתם בנובמבר, צוין בו כי מועד כניסתו לתוקף לענייני רכוש יהיה אוקטובר.

בדיון התרשם השופט, כי האב צלול ומבין את ההליך המשפטי שבו השתתף. הוא הצביע על פערים העולים משני מסמכים רפואיים, שחוברו לצורך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, המחייבים "בחינה זהירה של טענות הצדדים".

במסגרת החלטתו, מתח בית המשפט ביקורת על האפוטרופוס הכללי וציין כי אינו מקבל את עמדתו, שלפיה תפקידו טכני בלבד: "משהמחוקק נתן בידיו את הסמכות להודיע על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, ניתנה בידיו סמכות מהותית ולא טכנית", קבע השופט אלון גביזון. 

השופט גביזון הוסיף: "לייפוי כוח מתמשך ובוודאי לזה הכולל פסקה כובלת, משמעות רבה, ומכאן יש ליצוק לתפקידו של האפוטרופוס תוכן מהותי בבחינת 'שומר סף'...".
עם זאת, השופט צידד בעמדת האפוטרופוס הכללי, לפיה בהיעדר תקנות המסדירות את התעודות הרפואיות, שמכוחן נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף "קיימת לקונה, ולכאורה ניתן להסתפק בתעודה החתומה על ידי כל רופא, ללא כל הכשרה ייחודית".
השופט גביזון קרא למחוקק "להאיץ את מלאכת התקנת התקנות", וזאת כדי ש"האפוטרופוס הכללי יוכל לבצע את תפקידו המהותי והחשוב - מתן הודעה בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח".

אישור ע"י נוטריון

בסופו של דבר, קבע השופט כי ייפוי הכוח פקע ולכן הוא מבוטל. כמו כן, חייב את הבן בהוצאות המשפט של האב, בסך של עשרת אלפים שקלים.

ליצירת קשר עם עו"ד תמר פיינברג
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד תמר פיינברג

קבע פגישה עם
עו"ד תמר פיינברג

עו"ד ונוטריון תמר פיינברג עוסקת זה למעלה מ-30 שנה בתחומי משפט מגוונים, כגון: דיני משפחה, דיני עבודה, דיני מקרקעין, פשיטות...

לפרופיל המלא