נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך - בשביל השקט הנפשי

חוששים שמצבכם הרפואי ידרדר ולא תוכלו לקבל החלטות אישיות, רכושיות או רפואיות? ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני, שיאפשר לכם להיערך מראש לכל מצב

מאת: עו"ד אופיר בוכניק | | 4
ייפוי כוח מתמשך - בשביל השקט הנפשי

עד לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (שנכנס רק לאחרונה לתוקף), כאשר אדם היה מגיע לחוסר תפקוד גופני או שכלי, היה צריך למנות לו אפוטרופוס שיטפל בענייניו.
במסגרת זו, האדם הבלתי מתפקד לא יכול היה להשפיע על ההליך, מכיוון שבאותה עת, כשירותו כבר היתה פגומה. לכן, הוא לא יכול היה להחליט מי יהיה האפוטרופוס וכיצד ינהג האפוטרופוס, ברכושו או בהחלטות על בריאותו.  

בנוסף, ההליך היה מסורבל, מאחר שהיה צורך בליווי כמעט צמוד של בית המשפט, במסגרת קבלת החלטות של האפוטרופוס.
תיקון 18 לחוק עשה מהפכה: במסגרת תיקון 18 לחוק, שנכנס לתוקף לפני כשנה, חל שינוי משמעותי, באמצעות מכשיר משפטי חדש, שנקרא ייפוי כוח מתמשך. במאמר זה, נעסוק בייפוי כוח מתמשך. נציין, כי במסגרת המאמר לא ניתן לדון בכל הסוגיות המתעוררות. בכל מקרה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שכל אדם (בגיר מעל גיל 18) יכול לערוך בתקופה בה הוא בריא וצלול, באופן שמאפשר לו למעשה אוטונומיה מוחלטת להחליט בעצמו כיצד ינהגו בו או ברכושו, כאשר יגיע (חלילה) למצב של חוסר תפקוד

youtube video

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שכל אדם (בגיר מעל גיל 18) יכול לערוך בתקופה בה הוא בריא וצלול, באופן שמאפשר לו למעשה אוטונומיה מוחלטת להחליט בעצמו (!) כיצד ינהגו בו או ברכושו, כאשר יגיע (חלילה) למצב של חוסר תפקוד.

המחוקק יוצא מנקודת הנחה כי כל אדם יודע היטב על מי הוא סומך, מי ממקורביו מסוגל לטפל בענייניו ואיך הוא רוצה שיטפלו בו או בענייניו. לאחר עריכת ייפוי הכוח, ייפוי הכוח מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. 

במסגרת ייפוי הכוח, יש לאדם - המכונה בחוק ממנה - את היכולת להחליט החלטות רבות, בדרך של מינוי מראש של אדם, המכונה בחוק מיופה כוח ו/או מתן הנחיות לאנשים שימונו. כך, לדוגמה: הממנה יכול להחליט מי יהיה האדם שיטפל בענייניו, במצב של חוסר תפקוד ולתת לאותו האדם הוראות כיצד עליו לנהוג במקרים שונים. 

ייפוי הכוח עצמו יכול להיות כללי - לכל העניינים; ויכול להיות רק לנושא רכוש; או רק לנושא בריאות

מהן הנקודות החשובות שיש לקחת בחשבון?

• הממנה יכול למנות אדם אחד או יותר כמיופה כוח ולהחליט אם יפעלו במשותף, או כל אחד בנפרד.

• הממנה יכול למנות מיופה כוח אחד לענייניו הרכושיים ומיופה כוח אחר, לענייניו הרפואיים.

• ייפוי הכוח עצמו יכול להיות כללי - לכל העניינים; ויכול להיות רק לנושא רכוש; או רק לנושא בריאות.

• במסגרת ייפוי הכוח, יכול הממנה למנות מיופה כוח חליף, ככל שמיופה הכוח המקורי לא יוכל למלא את תפקידו.

• החוק קובע מספר כללים ומגבלות, בעניין זהות מיופה הכוח (כגון: פושט רגל, עוה"ד שערך את ייפוי הכוח וכו').

• מיופה הכוח לא יהיה זכאי לשכר בגין פעולותיו, אלא אם צוין אחרת במפורש בייפוי הכוח, לגבי עצם הזכות, תנאים לשכר ו/או גובה השכר. בהיעדר הוראות, יהיה מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות, מנכסי הממנה.

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות שניתנו. בהיעדר הנחיות, עליו לנסות ככל שניתן לברר את רצונו של הממנה

מהן דרכי קבלת ההחלטות של מיופה הכוח?

הממנה יכול, במסגרת ייפוי הכוח, לקבוע הנחיות כיצד ינהגו בו או ברכושו, לפי כללים או סייגים אותם הוא קובע - כללים שיחייבו את מיופה הכוח. 

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות שניתנו. בהיעדר הנחיות, עליו לנסות ככל שניתן לברר את רצונו של הממנה. בהיעדר יכולת לברר את רצון הממנה, על מיופה הכוח לפעול לטובת הממנה, בהתאם לשיקול דעתו. במקרה הצורך, רשאי מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל הוראות.

בנוסף למיופה הכוח, רשאי הממנה למנות בייפוי הכוח אדם נוסף, שנקרא "מיודע". תפקידו העיקרי - להיות מיודע להליך ולשמש מעין "עין נוספת" על מיופה הכוח

מהי המשמעות של מינוי "מיודע"? מה תפקידו של המיודע?

בנוסף למיופה הכוח, רשאי הממנה למנות בייפוי הכוח אדם נוסף, שנקרא "מיודע". 
תפקידו/סמכויותיו של המיודע נקבעו אף הם בחוק. תפקידו העיקרי - להיות מיודע להליך ולשמש מעין "עין נוספת" על מיופה הכוח. סמכויותיו של המיודע, בין היתר, הינן:

• מקבל הודעה בדבר התקיימות התנאים והכניסה לתוקף של ייפוי הכוח.

• זכאי לקבל מהאפוטרופוס מידע בדבר זהות מיופה הכוח והסמכויות שניתנו לו (הממנה רשאי להגביל את זכות המיודע בעניין).

• המיודע רשאי לפנות לממונה על פניות הציבור באפוטרופוס הכללי או לבית המשפט, בעניין פעולות של מיופה הכוח.

• הממנה יכול לקבוע סוג של פעולות (לדוגמא: הוצאות חריגות ופעולות אותן רואה הממנה כמשמעותיות) שמיופה הכוח צריך לדווח עליהן למיודע לפני ביצוע.

רק עורך דין שעבר השתלמות מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי בעניין רשאי לערוך ולהחתים ממנה על ייפוי כוח מתמשך

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ולהחתים עליו את הממנה?

רק עורך דין שעבר השתלמות מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי בעניין רשאי לערוך ולהחתים ממנה על ייפוי כוח מתמשך. יש לוודא קיומה של תעודת הסמכה במשרד עורך הדין. בנוסף, לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך אסור להיות בעל ענין אישי בייפוי הכוח. כמו כן, הוא עצמו אינו יכול להתמנות כמיופה כוח באותו המסמך.

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי של אדם, שעליו הוא סומך כ"תומך החלטות", שיסייע לו בהחלטותיו

מהי "קבלת החלטות נתמכת"?

תיקון 18 לחוק קבע כלי משפטי חדש נוסף, במטרה לסייע לאנשים המתקשים בקבלת החלטות.

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי של אדם, שעליו הוא סומך כ"תומך החלטות", שיסייע לו בהחלטותיו:

• התומך שימונה זכאי לקבל את כל המידע מהמוסדות השונים, השייכים ו/או הנוגעים למבקש קבלת התמיכה.

• קבלת ההחלטות והאחריות להן היא של מקבל ההחלטות - ולא של התומך.

• צו המינוי שייתן בית המשפט יקבע את סמכויותיו של התומך.

זוהי החתימה שנזקקננו לה

לסיכום: כל אדם יודע טוב יותר מכולם - מה טוב לו ועל מי הוא סומך ברגעי האמת.
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני חשוב מאוד, המאפשר לכל אדם לקבוע מי יטפל בו וכיצד - בענייניו הרפואיים או הכספיים, במקרה שחלילה לא יוכל לעשות זאת בעצמו. 

ליצירת קשר עם אופיר בוכניק משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
עו"ד אופיר בוכניק

קבע פגישה עם
עו"ד אופיר בוכניק

עו"ד אופיר בוכניק בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בתחום המשפט האזרחי, ובדגש על תחום המקרקעין והמיסוי. כמו כן...

לפרופיל המלא