נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: לתכנן את העתיד

אתם בריאים ומתפקדים, אבל רוצים "ללכת על בטוח" ולמנות אדם קרוב שיוכל לקבל החלטות למענכם, במקרה שמצבכם ידרדר? ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי המשפטי ההולם

מאת: עו"ד מיכאל אבירם | | 4
ייפוי כוח מתמשך: לתכנן את העתיד

אף אחד מאתנו אינו יודע מתי (אם בכלל) ייאלץ להזדקק לעזרת אנשים אחרים, בפעולות החיים היומיומיות. רבים מאתנו ממשיכים לדבוק בקלישאה "לי זה לא יקרה". עם זאת, לחיים יש דינמיקה משל עצמם. רובנו מכירים אנשים, שבשלב מסוים בחייהם הפכו למוגבלים בהיבטים שונים: אובדן כושר שכלי, שיפוטי, פיזי. לעתים, כדי הפיכה לסיעודיים.

עד שנתקבל לפני כשנה תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב-1962), המאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך, הפתרון החוקי היחיד שניתן לאדם מוגבל בכשירותו המשפטית היה מינוי אפוטרופוס, שיבצע עבורו את הפעולות שהוא זקוק להן, על כל המורכבות והסרבול הכרוך במוסד האפוטרופסות.

התיקון לחוק מאפשר לאדם לערוך ייפוי כוח שייכנס לתוקף לאחר שהאדם איבד את כשירותו המשפטית. זאת, בתנאי שייפוי הכוח המתמשך ייחתם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, לרבות חובת הפקדתו במשרד המשפטים ועריכתו ע"י עו"ד שהוסמך לכך, כפי שיפורט בהמשך.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה את מיופה הכוח, לתכנן את עתידו, בעודו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חדש המחליף, במקרים רבים, את מוסד האפוטרופסות המסורבל. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה את מיופה הכוח, לתכנן את עתידו, בעודו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. 

בייפוי הכוח המתמשך, ניתן משקל רב לרצון האדם הממנה והוא רשאי לקבוע כבר עתה, בעודו עצמאי, מיהו האדם המהימן עליו, שידאג לצרכיו, בתקופה בה יזדקק לכך. במקרים רבים, ללא צורך בפנייה לבית המשפט או לאפוטרופוס הכללי. היתרון בהסדר החדש הוא שאין מנגנון פיקוח שוטף ומסורבל, כפי שחל במינוי אפוטרופוס. 

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן בתחום הרפואי, האישי, הרכושי לפי רצון האדם הממנה

הגדרות ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן בתחום הרפואי, האישי, הרכושי לפי רצון האדם הממנה. הממנה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך אחד לכל התחומים יחדיו, או להפריד ביניהם ולערוך ייפויי כוח מתמשכים נפרדים לכל אחד מהתחומים, לרבות מינוי מיופיי כוח שונים.

מעבר למינוי מיופה הכוח ולהגדרת הפעולות שהוא מוסמך לעשות בשמו של הממנה, במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך, רשאי הממנה לתת הנחיות ספציפיות למיופה הכוח, באשר ליישום הפעולות שבהן הוא חפץ, לרבות הוראות אישיות כגון: האם הוא מסכים להתגורר בבית אבות, האם הוא מעוניין במטפל אישי וכו'.

הממנה - חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר: מעל גיל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו

בחירת מיופה הכוח

החוק מגדיר מי כשיר למנות מיופה כוח ומי כשיר לתפקיד כמיופה הכוח.

הממנה - חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר: מעל גיל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. 

מיופה הכוח - איש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח, במסגרת עיסוק מקצועי (כגון עורך דין). בחירת הממנה במיופה כוח מטעמו ועבורו במקרה זה, מבוססת על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. הממנה בוחר בן משפחה ו/או אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע מהימן. 

לפיכך, מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" (כלומר: מי שאינו תאגיד) שעומד בתנאי הסף לכשירות לשמש מיופה כוח, שנקבעו בחוק:     

• בגיר (בן מעל 18 שנה).

• יחיד ולא תאגיד.

• כשיר משפטית.

• פושט רגל שלא קיבל הפטר ומוגבל באמצעים, אינו יכול להיות מיופה כוח בעניינים רכושיים. 

הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים, שיהיה על מיופה הכוח ליידע על כניסת ייפוי הכוח לתוקף ועל פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה. אנשים אלה נקראים בלשון החוק "מיודעים" (כלומר: יש ליידע אותם).

האדם ה"מיודע" - האדם המיודע מתמנה ע"י הממנה, נכנס לתפקיד מרגע כניסת ייפוי הכוח לתוקף ומשמש כגורם מפקח, על כל פעולותיו וקבלת החלטותיו של מיופה הכוח עבור הממנה. על הממנה להודיע למיודע אודות תפקידו, ככל שנבחר אדם מיודע; ועל מיופה הכוח לדווח למיודע על פעולותיו.

חלה חובה על המיודע לפנות לבית משפט, אם נודע לו על חריגה מפעולות בייפוי כוח. הוא זכאי לקבל תוצאות טיפול בתלונה שהוגשה נגד מיופה הכוח. 
באפשרות הממנה למנות מספר מיופי כוח, לרבות אדם שיפקח על פעולותיהם של מיופי הכוח, מבלי צורך להגיש דו"חות לאפוטרופוס הכללי, כפי שנדרש בהליך מינוי אפוטרופוס. 

החוק קובע כי עורך דין שהוסמך ע"י משרד המשפטים לנסח ייפוי כוח כזה, כשיר להחתים אדם על ייפוי כוח מתמשך

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

החוק קובע כי עורך דין שהוסמך ע"י משרד המשפטים לנסח ייפוי כוח כזה, כשיר להחתים אדם על ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח רפואי יכול להיערך גם בידי מי שלא עבר הכשרה.

הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף החל מיום חתימתו 

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף החל מיום חתימתו. יודגש כי אין בכניסה לתוקף של ייפוי הכוח כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.  

הממנה יכול לקבוע מנגנון כניסת ייפוי כוח רפואי לתוקף, כגון: חוות דעת רפואית מרופא מסוים או מרופא המשפחה

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך רפואי

הממנה יכול לקבוע מנגנון כניסת ייפוי כוח רפואי לתוקף, כגון: חוות דעת רפואית מרופא מסוים או מרופא המשפחה. אם לא עשה זאת, קובע החוק כי מיופה הכוח לבדו אינו יכול לקבוע תנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. 
מרגע כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח יודיע לממנה, למיודע (אם ישנו), לקרוב שהממנה מתגורר אצלו ו/או לאפוטרופוס - את דבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. 

הממנה רשאי לקבוע מועד לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, גם אם הוא עדיין בעל כשירות. אין בכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה

כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך לרכוש בלבד

הממנה רשאי לקבוע מועד לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, גם אם הוא עדיין בעל כשירות. אין בכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה. במקרה זה, ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח רגיל ולא מתמשך, על אף שהופקד כייפוי כוח מתמשך. ייפוי הכוח יהפוך למתמשך, כשתחול הדרדרות במצבו של הממנה.

צדק בבית המשפט

לסיכום: התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שמאפשר לאדם לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מגן למעשה על זכות היסוד של כל אדם, לקבוע מה יעלה בגורלו ו/או ברכושו, לא רק לאחר מותו (כמקובל בצוואה), אלא גם במקרים שבהם הוא לא יוכל עוד - חלילה - לקבל החלטות ו/או לפעול עבור עצמו.  

 

* מיכאל אבירם הוא עו"ד, מגשר ונוטריון, בוגר אוניברסיטת ת"א, מוסמך ע"י משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, בעל ניסיון עשיר, ותק מעל 20 שנה בתחום דיני המשפחה.  

** סייעה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם מיכאל אבירם - משרד עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הכשרות המשפטית מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד מיכאל אבירם

קבע פגישה עם
עו"ד מיכאל אבירם

עו"ד אבירם מיכאל בעל למעלה מ- 20 שנות ניסיון משפטי, והוא מטפל בעיקר בדיני מקרקעין, משפט אזרחי-מסחרי ובדיני משפחה, לרבות...

לפרופיל המלא