נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

"חוק חוזה סוכנות" נכנס לתוקף

החוק מעגן את זכויות הסוכן המסחרי, ומסדיר סוגיות שונות שעד כה לא הוסדרו בחוק בישראל

מאת: עו"ד ערן אלוני ואושרי ימין, משפטן| | 3
"חוק חוזה סוכנות" נכנס לתוקף

בימים אלה נכנס לתוקף "חוק חוזה סוכנות" ((סוכן מסחרי וספק), התשע"ב -2012), המעגן בחוק את זכויותיו של סוכן מסחרי. החוק מסדיר סוגיות שונות, כגון מתן הודעה מוקדמת לסוכן טרם סיום ההתקשרות, ותשלום פיצוי הולם לסוכן עבור בניית שוק רלוונטי ופיתוח המוניטין של הספק במהלך תקופת העבודה המשותפת.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משפט מסחרי

1. המצב המשפטי עד חקיקת החוק
1.1. מערכת היחסים בין ספק לסוכן מסחרי לא הוסדרה בחוק בישראל, ואל בתי המשפט בישראל התגלגלו תביעות רבות של סוכנים ומפיצים, אשר טענו, בין היתר, כי הספק הפסיק את ההתקשרות עימם בפתאומיות, באופן שמקור הכנסתם נגדע, מבלי שנערכו לכך מראש. במרבית המקרים לא נחתם בין הצדדים הסכם בכתב, ואם נחתם – לא נקבע בהסכם מועד, ולא נקבעו הסדרים מתאימים לסיומו.

1.2. בפסקי דין שונים בעניין זה ניכר חוסר אחידות באופן חישוב הפיצוי לו זכאי הסוכן בסיום ההתקשרות. ככלל, הפיצויים שנקבעו, היו בדרך של מכפלה של מספר חודשי ההודעה המוקדמת, שלדעת בית המשפט מהווה "משך זמן סביר", ברווח החודשי הממוצע לתקופה שקדמה לסיום ההתקשרות. "משך זמן סביר" נע בין חודשים ספורים ועד שנתיים וחצי (!), בדרך כלל כפונקציה של משך ההתקשרות בטרם סיומה. גם שיטת חישוב הרווח שונה מפסק דין אחד למשנהו. לשם הדוגמה, בפסיקה מהזמן האחרון נלקח בחשבון רווח גולמי כבסיס לחישוב הפיצוי, למרות שהחברה התובעת הייתה בהפסדים.

2. חידושים וקביעות בחוק
2.1. החלת חובת הודעה מוקדמת - בהתאם לתקופה שההתקשרות בין הצדדים הייתה בתוקף - החל משבועיים במהלך ששת החודשים הראשונים, עד לתקופה מקסימלית של שישה חודשים במקרים בהם ההתקשרות נמשכה שש שנים ומעלה.

2.2. חובת פיצוי - בעת סיום ההתקשרות על ידי אחד הצדדים, יהיה הסוכן המסחרי זכאי לקבלת פיצוי מהספק בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים, או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, וזאת בכפוף למספר תנאים מצטברים:
- ההתקשרות נמשכה לפחות שנה עד לסיומה;
- הסוכן היה הגורם היעיל (המהותי) להתקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או לגידול בהיקף העסקים של הספק;
- ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים מניבים רווחים לספק גם לאחר תום ההתקשרות עם הסוכן.
יודגש, כי סוכן לא יהיה זכאי לפיצוי, אם החוזה בוטל כדין על ידי הספק, בשל הפרתו על ידי הסוכן. בנוסף, בית המשפט רשאי לשנות את סכום הפיצוי או לקבוע שלא יינתן פיצוי לסוכן כלל, אם מצא, כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן.

2.3. חישוב הפיצוי - סכום הפיצוי יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע של הסוכן במהלך תקופת החוזה, בעד כל שנה שבה היה החוזה בתוקף, וזאת עד לתקרה של 12 חודשים.

3. סיכום ומסקנות
חוק חוזה סוכנות מחזק באופן ניכר את מעמדו של הסוכן וההגנה על זכויותיו מול הספק. ביחס למצב המשפטי הקיים, שבו בתי המשפט פסקו לסוכן פיצוי בגין העדר הודעה מוקדמת בלבד, הרי שהחוק החדש מזכה בפיצוי כפול, הן בשל הודעה מוקדמת והן בשל עצם סיום ההתקשרות.

עם זאת, אנו סבורים, כי החוק במתכונתו הנוכחית מותיר לא מעט סימני שאלה ו"קצוות פתוחים", ועלול ליצור בעיות לא פשוטות בעת יישומו בשטח. בין היתר, עולות שאלות כגון:
- האם החוק החדש יחול על חוזים שנחתמו טרם כניסתו לתוקף?
- כיצד יש לחשב את הרווח לקביעת הפיצוי?
- האם החוק חל גם על מפיצים?
- על אילו מוצרים חל החוק (מוצרים מוחשיים בלבד או גם על מוצרים   בלתי מוחשיים, כגון תוכנה)?
- כיצד ייקבע מיהו הגורם היעיל בעסקאות?
- כיצד ייקבע האם ועד כמה נוצרו לספק רווחים עתידיים?

אנו ממליצים לכל מי שהוא צד לחוזה סוכנות - סוכנים, מפיצים וספקים כאחד - לפנות בהקדם לייעוץ משפטי מתאים, על מנת  לבחון דרכי פעולה אפשריות לשינויים של חוזים קיימים, ולתכנן את צעדיהם בכל הקשור לכריתת חוזים חדשים. זאת במטרה להקטין סיכונים, לצמצם את החשיפה לתביעות משפטיות ולהימנע מסכסוכים משפטיים מיותרים על רקע הוראות החוק החדש.

* משרד רחל בן ארי, אדם פיש ושות'- עו"ד ערן אלוני הוא מנהל המחלקה המסחרית במשרד.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק חוזה סוכנות הודעה מוקדמת חובת פיצוי

קבע פגישה עם