נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוב מזונות: ניתן לפרוס לתשלומים

בשורה טובה לחייבי מזונות: תיקון 55 לחוק הוצל"פ, שנכנס לתוקף באוגוסט 2018, נותן לרשם סמכות לתת צו תשלומים גם לחוב מזונות

מאת: עו"ד קארין ישראל| | 4
חוב מזונות: ניתן לפרוס לתשלומים

תיקון מספר 55 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, נכנס לתוקף באוגוסט 2018, ומאפשר לרשם ההוצאה לפועל לאשר פריסת תשלומים בחוב שהצטבר בגין אי תשלום דמי מזונות. עד כה, רשמי ההוצאה לפועל היו רשאים לקבוע לחייב צו תשלומים, במסגרתו ניתן היה לפרוס לחייב את כלל החובות האחרים שלו, מלבד חוב שנובע מאי עמידה בתשלומי מזונות.

תיק מזונות בהוצאה לפועל הוא תיק שבמסגרתו נגבה חיוב מזונות בעקבות פסק דין. במרבית המקרים, הזוכה בתיק היא אשה אשר לטובת ילדיה נפסקו המזונות

76,566 תיקים פתוחים בעניין חוב מזונות

מערכת ההוצאה לפועל פועלת לאכיפת פסקי דין, ובכלל זה פסקי דין לתשלום מזונות. על פי נתוני רשות האכיפה והגבייה, נכון לסוף שנת 2017, היו בלשכות ההוצאה לפועל 76,566 תיקים פתוחים בעניין חוב מזונות. רק בשנת 2017 נפתחו למעלה מ-6,000 תיקי מזונות בהוצאה לפועל; תיקים אלה מהווים כ-3% מסך התיקים הפתוחים בלשכות.

תיק מזונות בהוצאה לפועל הוא תיק שבמסגרתו נגבה חיוב מזונות בעקבות פסק דין. במרבית המקרים, הזוכה בתיק היא אשה אשר לטובת ילדיה נפסקו המזונות. במקרה שאותה אשה זכאית לתשלום מזונות מאת הביטוח הלאומי, יכול המוסד לביטוח לאומי עצמו לפתוח תיק כנגד החייב, בגין שיעורי המזונות אשר שולמו על ידו לאשה, אשר לטובתה או לטובת ילדיה, נפסקו המזונות.

בעבר סמכותו בעניין זה של רשם ההוצאה לפועל הייתה מוגבלת

בעבר הרשם הפנה לבית משפט רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו"

בעבר סמכותו בעניין זה של רשם ההוצאה לפועל הייתה מוגבלת. כאשר מדובר בחוב מזונות שלא שולם (חוב שהצטבר עד למועד מתן פסק הדין למזונות או חוב של תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי פירעון במועד) רשאי היה הרשם להפנות את בעלי הדין לבית המשפט, רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו", אך לא להתערב באופן תשלום החוב או חלוקתו.

בלא קביעת שיעורים לחוב העבר במזונות, לא יוכל החייב לקיים את עצמו

בית המשפט כבר קבע כי "טעמים מיוחדים שיירשמו" מתקיימים בכל מקרה שבו מוכח, להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל, כי בלא קביעת שיעורים לחוב העבר במזונות לא יוכל החייב לקיים את עצמו (רע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו).

בפועל, כאשר אדם שחייב חוב עבר עבור מזונות, ביקש לפרוס את החוב לתשלומים, הוא היה נדרש להוכיח פעמיים כי יש הצדקה לבקשה לפריסת החוב לתשלומים

החייב נדרש להוכיח פעמיים

לכן, בפועל, כאשר אדם שחייב חוב עבר עבור מזונות, ביקש לפרוס את החוב לתשלומים, הוא היה נדרש להוכיח פעמיים כי יש הצדקה לבקשה לפריסת החוב לתשלומים. תחילה, הוא נדרש להוכיח בפני הרשם כי קיימים "טעמים מיוחדים" המצביעים על כך שאם חוב המזונות שלו לא ייפרס לתשלומים, הוא לא יוכל לכלכל את עצמו. 

לאחר ששוכנע הרשם ומצא לנכון להפנות את הדיון בעניינו של החייב לבית המשפט, צריך היה אותו אדם להוכיח זאת שוב, בפני הערכאה שפסקה את חיוב המזונות (בית המשפט לענייניי משפחה או בית הדין הרבני). 

המחוקק הבין כי כיום נדרש איזון בין הצרכים של הילדים, לבין יכולתו הריאלית של אדם לשלם את חוב המזונות שצבר

התיקון נועד לפשט ולקצר את ההליכים

המחוקק הבין כי כיום נדרש איזון בין הצרכים של הילדים, לבין יכולתו הריאלית של אדם לשלם את חוב המזונות שצבר. התיקון לחוק נועד אפוא לפשט ולקצר את ההליכים. לכן, החוק נתן לרשם סמכות לצוות על צו לתשלום בשיעורים, בכפוף למספר כללים שיסייעו לו בקבלת ההחלטה, על פי שיקול דעתו. 

החקיקה החדשה לא נועדה לשנות את סכום החוב, אלא לאפשר פריסה של החוב, כדי להקל הן על החייב והן על הזוכה

ההליך בבית המשפט עלול להימשך זמן רב ולעכב את תשלום החוב

החקיקה החדשה לא נועדה לשנות את סכום החוב, אלא לאפשר פריסה של החוב, כדי להקל הן על החייב והן על הזוכה. הצורך בקיומו של הליך נוסף בבית המשפט לענייני משפחה, אשר במסגרתו נדרש החייב להוכיח בשנית כי יש הצדקה לפריסת החוב, עשוי להימשך זמן רב ולעכב את תשלום החוב. 

יתרה מכך, ההליך המשפטי יטיל על הצדדים עלויות נוספות, כגון: תשלום אגרה לבית המשפט. בנוסף, המנגנון החדש מתמרץ חייבים לשלם את דמי המזונות החודשיים באופן שוטף, כדי שתתאפשר להם פריסה של חוב עבר, מאחר שזהו תנאי לקבלת הצו. כמו כן, שינוי החקיקה מקל על העומס במערכת בתי המשפט.

רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי לשנות או להפחית את סכום המזונות שנפסק

חשוב להדגיש כי רשם ההוצאה לפועל אינו נכנס בנעלי בית המשפט או בית הדין, בנוגע לסכום המזונות החודשי שהחייב נדרש לשלם באופן שוטף; הרשם אינו רשאי לשנות או להפחית את סכום המזונות שנפסק. 

פריסת חוב המזונות מאפשרת לחייב לשלם את חובותיו, במקביל לתשלום המזונות החודשיים, ולנהל את חייו ללא עיקולים והגבלות

לנהל את חייו ללא עיקולים, הגבלות וחשש ממאסר

פריסת חוב המזונות מאפשרת לחייב לשלם את חובותיו, במקביל לתשלום המזונות החודשיים, ולנהל את חייו ללא עיקולים והגבלות, כגון: עיקול משכורת, עיקול חשבון עובר ושב בבנק, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה וחשש מצו מאסר. 

יתרה מכך: חוב מזונות - כמו כל חוב אחר - תופח וצובר ריבית פיגורים. במסגרת סמכויותיו של הרשם, הוא רשאי להפחית את סכום החוב, בנוגע לרכיב של ריבית הפיגורים, שתתווסף בתקופת התשלומים.

הצו יינתן רק לחייב שעומד בתשלום המזונות החודשיים השוטפים (משך חודשיים רצופים לפחות) והמשיך לשלם עד מועד מתן ההחלטה

התנאים לבקשה

סעיף 69ב1 לחוק ההוצאה לפועל קובע את התנאים לבקשה: (1) רשם ההוצאה לפועל יברר את יכולתו של החייב בחקירת יכולת; (2) הרשם צריך להשתכנע כי מתן צו לתשלום בשיעורים של חוב העבר מוצדק, בהתחשב במצבו הכלכלי של החייב וכן בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה, כפי שהוצגה לו בעמדת הזוכה; (3) החייב צריך להגיש בקשה מנומקת, נתמכת במסמכים, בנוגע ליכולתו לשלם את החוב; (4) כמו כן, נדרש החייב להגיש נימוקים לאי תשלום חוב העבר; (5) החייב צריך לצרף הצעה לתשלום החוב ולנקוב במועדים ושיעורים בהתאם ליכולתו; (6) בנוסף יחתום החייב על כתב ויתור סודיות. 

הצו יינתן רק לחייב שעומד בתשלום המזונות החודשיים השוטפים (משך חודשיים רצופים לפחות) והמשיך לשלם עד מועד מתן ההחלטה, כפי שנקבע בסעיף 69ב1 (ב)(3).

78,000 שקלים בפריסת תשלומים של 200 שקלים לחודש

לאחרונה, ייצג משרד הח"מ אדם שחובו עמד על יותר מ-78,000 שקלים, בגין מזונות שלא שילם בעבר. רשמת ההוצאה לפועל בלשכה בבאר שבע, אישרה את הצעת החייב להחזיר את החוב בפריסת תשלומים בסך 200 שקלים (בלבד) לחודש החוב הזה.

השופט מחליט

לסיכום: תיקון מספר 55 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לרשם ההוצאה לפועל לאשר צו תשלומים לפריסת חוב מזונות של חייב. מהלך זה מפשט ומקצר משמעותית את ההליכים עבור חייבים וזוכים, אשר נדרשו לקיים דיון בבית המשפט לעניין זה. התיקון לחוק מאפשר לזוכה לקבל את החוב המגיע לו ומסייע לחייב לסיים את תשלום חובותיו ולשוב לנהל שגרת חיים, ללא חשש מעיקולים והגבלות.

* משרד עו"ד קארין ישראל, מתמחה במשפט אזרחי, ניהול הליכי הוצאה לפועל ופשיטות רגל, ייצוג זוכים וחייבים. עו"ד קארין ישראל בעלת ניסיון בניהול הליכים לפריסת חובות בהוצאה לפועל ובכלל זה חוב מזונות.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הליך הוצאה לפועל חוק ההוצאה לפועל חוב מזונות

קבע פגישה עם