נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אפוטרופסות או ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי חדש בעל יתרונות רבים - כל המידע, לפניכם

אפוטרופסות או ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך, הקונסטרוקציה המשפטית החדשה, מעמידה אנשים רבים בפני דילמה האם כדאי לחתום מראש על ייפוי כוח מתמשך או אולי בעצם כדאי לסמוך על מוסד האפוטרופסות במקרה שתיווצר בעתיד אי כשרות משפטית? כל התשובות לכל השאלות, בכתבה זו.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש, שנוצר במסגרת תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לפיו כל אדם בוגר הכשיר (מנטלית) לקבל החלטות, רשאי לקבוע מי יטפל בענייניו כאשר לא יהיה יותר כשיר מנטלית להבין ו/או לבצע פעולות ו/או לקבל החלטות

ייפוי כוח מתמשך - מהו?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש, שנוצר במסגרת תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. לפיו, כל אדם בוגר הכשיר (מנטלית) לקבל החלטות, רשאי לקבוע מי יטפל בענייניו כאשר לא יהיה יותר כשיר מנטלית להבין ו/או לבצע פעולות ו/או לקבל החלטות. 

כך, כל אדם כשיר יכול לקבוע מי יהיה אחראי על ענייניו האישיים, מי יקבע לגבי ענייניו הרפואיים ומי יטפל בענייניו הכספיים. עבור כל אלה ניתן למנות אדם אחד שיהיה אחראי על הכל או אנשים שונים שיטפלו כל אחד בעניין אחר. הכל על פי רצונו ובחירתו של מייפה הכוח.

עד לאחרונה, האפוטרופסות היתה האופציה היחידה לניהול ענייניו של אדם בלתי כשיר. כיום, לאחר התיקון לחוק, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר אופציה נוספת

אפוטרופסות מהי?

למעשה, עד לאחרונה, מוסד האפוטרופסות היה האחראי הבלעדי על הטיפול בעניינים השונים של אנשים שאיבדו את יכולתם המנטלית. במצב בו נדרש אדם לאפוטרופוס נדרשו קרוביו לפנות אל בית המשפט בעניין. האפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט, יהיה אחראי על ניהול ענייניו של האדם שהפך לבלתי כשיר (להלן: יקרא "החסוי") (המונח המשפטי לאדם שמונה לו אפוטרופוס). 

עד לאחרונה, האפוטרופסות היתה האופציה היחידה לניהול ענייניו של אדם בלתי כשיר. כיום, לאחר התיקון לחוק, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר אופציה נוספת.

מהם ההבדלים אם כן, בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך?

הליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין ואף מחייב ייצוג משפטי. בייפוי כוח מתמשך לעומת זאת, מיופה הכוח ממונה בהתאם לתנאים וההנחיות המפורשות שנקבעו בייפוי הכוח

הליך מינוי אפוטרופוס לעומת מינוי מיופה כוח

כאשר אדם מאבד את כשירותו, על קרובי משפחתו (או קרובים אחרים) לפנות לבית המשפט, בבקשה למינוי אפוטרופוס עבורו. הליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין ואף מחייב ייצוג משפטי. זהות האפוטרופוס אינה בשליטת האדם שמאבד את כשירותו המשפטית מאחר שזה כבר אינו כשיר לקבל החלטות. לרוב, המתמנים כאפוטרופוס הינם הקרובים אליו ביותר: בן/ת זוג או קרוב משפחה. כדי להתמנות כאפוטרופוס, על המבקש לשלם אגרה ולהגיש בקשה בכתב לבית המשפט על הבקשה לכלול תצהיר, נימוקים ועמדות בני המשפחה, חוות דעת רפואית ועוד - הכל בהתאם לדרישת בית המשפט. על האפוטרופוס לקבל את מינויו מבית המשפט ורק לאחר מכן, הוא יכהן כאפוטרופוס ויבצע את הפעולות הנדרשות. הכל כמובן יקרה בכפוף לדיווחיו למוסד האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.

בייפוי כוח מתמשך לעומת זאת, מיופה הכוח ממונה בהתאם לתנאים וההנחיות המפורשות שנקבעו בייפוי הכוח. כך, מייפה הכוח קובע באיזה מצב מיופה הכוח ייכנס לתפקידו, מיהו מיופה הכוח אותו הוא מעוניין למנות, לאיזה עניינים הוא מעוניין למנות אותו ועוד. 

מייפה הכוח אף יכול לקבוע הוראות מדויקות בייפוי הכוח לגבי אופן פעולות המיופה. על ייפוי הכוח להיחתם בפני עורך דין, שעבר הכשרה מיוחדת לכך. ייפוי הכח מופקד אצל האפוטרופוס הכללי והוא "רדום" עד למועד כניסתו לתוקף. 

ברירת המחדל לכניסת ייפוי הכח לתוקף הינה בהמצאת חוות דעת רפואית לאפוטרופוס הכללי זאת אם לא הורה מיופה הכח אחרת. למשל, אם הורה כי זה ייכנס לתוקף כאשר צד ג' שהינו קרוב משפחה של מייפה הכח, יודיע כי מייפה הכח אינו כשיר להבין את הנושאים אליו מתייחס ייפוי הכח המתמשך. עם זאת, זהו אינו הליך משפטי כמו מינוי אפוטרופוס, אלא הליך בירוקרטי באופיו למעשה, האפוטרופוס הכללי בודק, כי התנאים שבייפוי הכוח אכן מתקיימים וכי רצון מייפה הכח עומד בקנה אחד עם המצב העובדתי הקיים. 

אם וככל שמונה לאדם אפוטרופוס, יהיה זה מחויב על פי חוק לדווח לאפוטרופוס הכללי על הנעשה בנכסי החסוי

פירוט נכסים, מתן דין וחשבון ודיווח

אם וככל שמונה לאדם אפוטרופוס, יהיה זה מחויב על פי חוק לדווח לאפוטרופוס הכללי על הנעשה בנכסי החסוי. כך, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי "פרטה" - פירוט נכסי החסוי שלו, לרבות חובותיו. בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים על פעולותיו, בהתאם לדרישות האפוטרופוס הכללי, לפחות אחת לשנה. 

בייפוי כוח מתמשך, כל עוד לא סומנה בייפוי הכוח המתמשך האופציה להיות כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח אינו כפוף לאפוטרופוס הכללי ולא יהיה מחויב בכך. 

האפוטרופוס מחויב להשקיע את כל הכספים והרכוש של החסוי, שאינו זקוק לו לצריכה שוטפת, בהתאם לנהלים והוראות ברורות הקבועים בחוק

ניהול השקעות

האפוטרופוס מחויב להשקיע את כל הכספים והרכוש של החסוי, שאינו זקוק לו לצריכה שוטפת, בהתאם לנהלים והוראות ברורות הקבועים בחוק. כמו כן, עליו לדווח על כך לבית המשפט.
בייפוי כוח מתמשך לעומת זאת, מיופה הכח יפעל בהתאם להנחיות מייפה הכח בלבד כפי שניתנו בייפוי הכח המתמשך, והוא אינו מחויב בחוק. 

אפוטרופוס עשוי להיות מחויב בתשלום ערובה (כספית) על ידי בית המשפט (ערובה לטובת החסוי)

ערובה

כך למשל, אפוטרופוס עשוי להיות מחויב בתשלום ערובה (כספית) על ידי בית המשפט (ערובה לטובת החסוי). זאת, כדי להבטיח שנכסי החסוי הנתונים כעת בידיו, לא יינזקו/יימכרו או שינהגו בהם ברשלנות. 

לעומת זאת, מיופה כוח כאמור, אינו כפוף לבית המשפט אלא למפורט בייפוי הכח בהתאם לרצון מיופה הכח וסביר כי מייפה הכח סומך על מיופה הכוח שיפעל בהתאם להוראותיו ולא יידרש בהפקדת ערובה ואם כן נדרש מיופה הכח בהפקדת ערובה על ידי מייפה הכח או נדרש לכל תנאי אחר, רשאי הוא לסרב לשמש כמיופה כח. 

בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע מראש מה יקרה במצב שמיופה הכוח יפסיק לכהן מסיבה כזו או אחרת ועוד בייפוי הכח עצמו ימונה לו מחליף

התפטרות או סיום תפקיד 

ככל שאפוטרופוס מתפטר מתפקידו או מפסיק לכהן כאפוטרופוס מכל סיבה שהיא, עולה הצורך במינוי אפוטרופוס חדש. המינוי החדש, לעולם כרוך בהתערבותו של בית המשפט. 
לעומת זאת, בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע מראש מה יקרה במצב שמיופה הכוח יפסיק לכהן מסיבה כזו או אחרת ועוד בייפוי הכח עצמו ימונה לו מחליף. לרוב, מקובל ומומלץ לקבוע מיופה כח חליפי.

במקרה שאפוטרופוס נפטר, ככל שאותו אפוטרופוס לא ערך מסמך "הבעת רצון", בו הוא קובע מי הוא מעוניין שיחליף אותו כאפוטרופוס אם הוא לא יוכל לתפקד כאפוטרופוס, יחויבו יורשי האפוטרופוס למסור את הנכסים עליהם היה ממונה, אל החסוי או לאדם אחר שימונה על ידי בית המשפט 

פטירה

במקרה שאפוטרופוס נפטר, ככל שאותו אפוטרופוס לא ערך מסמך "הבעת רצון", בו הוא קובע מי הוא מעוניין שיחליף אותו כאפוטרופוס אם הוא לא יוכל לתפקד כאפוטרופוס, יחויבו יורשי האפוטרופוס למסור את הנכסים עליהם היה ממונה, אל החסוי או לאדם אחר שימונה על ידי בית המשפט. בכל מקרה, אף אם אותו אפוטרופוס ערך מסמך הבעת רצון, עניין זה דורש אף הוא הליכים משפטיים כאשר מדובר באפוטרופסות כך שהמחליף בכל מקרה ימונה על ידי בית המשפט. 

לחילופין, במקרה שנפטר מיופה הכוח, ייפוי הכוח המתמשך יכול כאמור לעיל לקבוע מראש בצורה מפורטת את האפשרויות הרלוונטיות להחלפת מיופה הכוח והתערבות בית המשפט כלל אינה דרושה בנושא זה. 

 ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המאפשר גמישות ותכנון מראש למקרה בו אדם מאבד את כשירותו המשפטית ואינו מחייב פיקוח של בית המשפט ו/או האפוטרופוס הכללי

לסיכום

אם כך ראינו, כי ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המאפשר גמישות ותכנון מראש למקרה בו אדם מאבד את כשירותו המשפטית ואינו מחייב פיקוח של בית המשפט ו/או האפוטרופוס הכללי, אלא מבוסס על ההנחה, כי קיים אמון בין מיופה הכח למייפה הכח וכי מדובר בקרבה כזו בין אנשים אשר מערכת היחסים והאמון ביניהם אינה דורשת את התערבותו של בית המשפט. בנוסף, ניתנת האפשרות להוסיף "אדם מיודע" כלומר, אדם לו מיופה הכח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה. כאמור, ייפוי הכוח המתמשך אינו מחייב פנייה נשנית וחוזרת אל בית המשפט ולאפוטרופוס הכללי דבר הדורש בל נשכח אף ייצוג משפטי. מנגד, לאפוטרופסות ישנו יתרון בפיקוח צמוד של בית המשפט לכל מי שאכן זקוק לכך.

 

* עו"ד ונוטריון אפרת דרור עוסקת במשפט מסחרי, דיני תאגידים, חוזים, דיני מקרקעין, הסכמי ממון, צוואות ומתמחה בייפוי כוח מתמשך.

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון אפרת דרור
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
עו"ד ונוטריון אפרת דרור

קבע פגישה עם
עו"ד ונוטריון אפרת דרור

עו"ד ונוטריון אפרת דרור, עוסקת בתחום המשפט המסחרי, דיני תאגידים, חוזים, דיני מקרקעין, הסכמי ממון, צוואות וגם בתחום של ייפוי...

לפרופיל המלא