Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

גובה מזונות ילדים - תמיד ניתן לשנות

שיעור מזונות הילדים אמור להיות קבוע אחרי שהסכם הגירושים אושר; אולם, בפועל סעיף המזונות ניתן לשינוי ואכן משתנה לא אחת אחרי פנייה לבית משפט. גובה מזונות - מתי ואיך לשנות?

מאת: עו"ד אריה לרנר | אריה לרנר-משרד עורכי דין
24.07.19
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
גובה מזונות ילדים - תמיד ניתן לשנות

שיעור מזונות הילדים נקבע על ידי בית המשפט, לרוב לאחר אישור הסכם גירושים הכולל התייחסות לנושא זה. הסכם גירושים מאושר על ידי בית משפט, על כל סעיפיו, לרבות סעיף המזונות; ועם אישור זה מקבל ההסכם כולו תוקף של פסק דין. 

לפסק דין יש מעמד מיוחד ואחד ממאפייניו הוא היותו, בשלב מסוים חלוט, כלומר, קבוע וסופי מבלי שניתן לשנותו. פסק דין מזונות יוצא דופן משום ששיעור המזונות הינו סוגיה שתמיד פתוחה לדיון, ובכל שלב ניתן לשנות את שיעור המזונות ולבקש הפחתתם או הגדלתם.

רק בית משפט יכול לשנות את שיעור המזונות וזאת לאחר שבחן את הבקשה שהוגשה והאם התקיימו התנאים המאפשרים ומצדיקים את שינוי מזונות הילדים

כיצד ניתן לשנות את גובה דמי המזונות?

לשם שינוי שיעורם של דמי מזונות ילדים יש להגיש בקשה מתאימה לבית משפט לענייני משפחה, קרי, בקשה להפחתת מזונות ילדים או בקשה להגדלת מזונות ילדים, בהתאם לנסיבות העניין. רק בית משפט יכול לשנות את שיעור המזונות וזאת לאחר שבחן את הבקשה שהוגשה, את התגובות לה ואת הנתונים השונים; תוך התייחסות לשאלה מרכזית: האם התקיימו התנאים המאפשרים והמצדיקים את שינוי מזונות הילדים.

מצב של הגדלת או הקטנת מזונות נבחן בשני מצבים: הראשון, כאשר הקטינים עבורם משולמים מזונות הילדים הם שתובעים את הגדלתם והמצב השני הוא כאשר האב או האם מבקשים שינוי מזונות 

מתי מתאפשרת הגדלת מזונות ילדים או הפחתת מזונות ילדים?

התנאים לשינוי שיעור מזונות, בין אם הגדלתם או הפחתתם, מתאפשרת רק בהתקיים התנאים השונים שקבעו בתי משפט למשפחה במהלך השנים. בהקשר זה יש להבחין בין שני מצבים הנבדלים זה מזה בזהות המבקש: המצב האחד הוא מצב בו הקטינים עבורם משולמים מזונות הילדים הם שתובעים את הגדלת דמי המזונות; והמצב השני הוא מצב בו האב או האם מבקשים שינוי מזונות. 

בתי המשפט מתייחסים לתביעת קטינים לשינוי מזונות באופן שונה מזה של אחד ההורים. עיקר ההבדל הוא שכאשר מדובר בתביעת קטינים חלק מהשופטים לא דורשים קיומו של שינוי נסיבות מהותי

מה ההבדל המרכזי בין תביעה לשינוי מזונות שמוגשת על ידי קטינים לזו המוגשת על ידי אחד ההורים?

בראשית הדברים יש לציין, כי גם כאשר הקטינים הם המבקשים את שינוי גובה המזונות הם עותרים באמצעות אפוטרופוס ולרוב תביעתם היא תביעה להגדלת מזונות ילדים המוגשת באמצעות האם כאפוטרופסית ומכאן שהאם והאב הם תמיד חלק מהעניין. למרות זאת, בתי המשפט מתייחסים לתביעת קטינים לשינוי מזונות באופן שונה ומובחן, כשעיקר ההבדל הוא שכאשר מדובר בתביעת קטינים חלק מהשופטים לא דורשים קיומו של שינוי נסיבות מהותי וגם ללא קיומו של שינוי כזה יכולה להתקבל הבקשה. לעומת זאת, כאשר אחד ההורים מבקש שינוי מזונות נדרשת הוכחה של שינוי נסיבות מהותי. 

שינוי נסיבות מהותי הוא לא רק כזה המשנה לגמרי את צורכי הילדים, אלא גם שינוי בלתי צפוי שלא ניתן היה לצפותו בעת אישור הסכם הגירושין

מה נחשב לשינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי שיעור המזונות?

האם המבקשת הגדלת מזונות או האב המבקש הפחתת מזונות צריכים להוכיח, כי הנסיבות שהצדיקו בעבר גובה דמי מזונות מסוים השתנו באופן מהותי וממשי. טענה זו נשענת על העובדה שדמי המזונות מאושרים על ידי שופט בנקודת זמן מסוימת כאשר הנסיבות הן מסוימות ומצדיקות שיעור מזונות מסוים. עם חלוף הזמן ומשהשתנו הנסיבות ברור כי כפועל יוצא השתנו צרכי הילדים ויתר הנסיבות; כשמצב הדברים החדש מחייב שיעור מזונות שונה לחלוטין.

שינוי נסיבות מהותי הוא לא רק כזה המשנה לגמרי את התמונה ואת צורכי הילדים, אלא גם שינוי שהינו בלתי צפוי ולא ניתן היה לצפותו בעת אישור הסכם הגירושין. שינוי מהותי הוא גם כזה שמחייב קבלת הבקשה משום שללא שינוי שיעור המזונות ייגרם אי צדק למי מההורים ו/או לקטינים. 

דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי המצדיק הגדלת שיעור מזונות: שינוי נסיבות מהותי יכול להיות מחלה של האם שפוגעת בהכנסתה; פיטורים מהעבודה של האם; מחלה ממושכת של הילד המקימה צרכים רפואיים; שינוי מקום מגורים - למשל, אם שחיה עם הקטינים בבית הוריה וכעת עוברת לדירה משלה ועוד. בכל המצבים הללו ישנו שינוי נסיבות הרלוונטי לצורכי הילדים, כך שאם בית המשפט ישוכנע שאין בדמי המזונות המתקבלים כעת כדי למלא את צורכיהם ולהבטיח את שלומם, יורה על הגדלת שיעורם.

דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת שיעור מזונות: אב שרוצה להפחית את גובה המזונות שהוא משלם יכול לטעון לשינוי בזמני השהייה עם הקטינים, שכעת משגדלו הם שוהים ולנים אצלו יותר; מעבר של ילד לבית ספר אחר הכרוך בעלויות פחותות מבעבר; הגדלה בהכנסותיה או ירידה שהוצאותיה של האם (למשל, עברה לגור עם בן זוג והוצאות המדור הצטמצמו משמעותית). גם מעבר למשמורת משותפת יכולה להוביל להפחתת שיעור דמי המזונות. שינויים הקשורים למקור הפרנסה ו/או לאורח החיים (לידת ילד נוסף למשל) עשויים גם הם להילקח בחשבן בעת שקילת בקשה להפחתת מזונות.

קטין יוכל לקבל יותר דמי מזונות אם יצליח להוכיח שלא התקיים טרם אישור הסכם הגירושין דיון אמיתי בטובתו ולא נלקחו בחשבון דברים רלוונטיים בעת פסיקת סכום המזונות 

באילו מקרים תתקבל תביעה של קטינים להגדלת מזונות?

קטין שנפסקו עבורו מזונות רשאי להגיש תביעה להגדלת מזונות בטענה שהסכום שנקבע אינו מספיק לצרכיו. אם ישנו שינוי נסיבות מהותי שיוכל להוכיח הקטין, דוגמת, שינוי במצבו הבריאותי או הנפשי, מעבר לבית ספר אחר או מחלה של האם שפרנסתה נפגעה, תביעתו תתקבל ביתר קלות. 

אולם גם אם אין שינוי נסיבות מהותי עשויה תביעתו להתקבל באחד מהמקרים הבאים: אם הקטין יוכיח כי לא נערך דיון מספיק מעמיק במצב הקטין וצרכיו; ולא נלקחו בחשבון הוצאות שראויות היו להילקח בחשבון; ו/או לא נעשתה בחינה עניינית של צרכיו; וכעת דמי המזונות אינם מספיקים עבורו. ככלל, הקטין יוכל לקבל יותר דמי מזונות אם יצליח להוכיח שלא התקיים טרם אישור הסכם הגירושין דיון אמיתי בטובתו ולא נלקחו בחשבון דברים רלוונטיים בעת פסיקת סכום המזונות. 

מזונות ילדים

לסיכום, אב שרוצה להפחית מזונות או אם שרוצה להגדילם נדרשים להגיש לבית המשפט בקשה לשינוי גובה דמי המזונות וכדי שבקשתם תתקבל עליהם להוכיח כי ישנו שינוי מהותי בנסיבות שהיה בלתי צפוי בעת אישור הסכם הגירושים. גם לקטינים זכות לבקש את הגדלת המזונות אם הם לא מספיקים לכיסוי צורכיהם ולשם כך עליהם להוכיח שינוי נסיבות קיצוני או, שטובתם נפגעת שעה שלא נשמע קולם די הצורך בזמן קביעת שיעור המזונות.

*עו"ד אריה לרנר מתמחה בייצוג משפטי בתחום דיני משפחה, לרבות: גירושין, מזונות קטינים, משמורת ילדים, נישואים אזרחיים, טיפול בעגונות, שלום בית, הליכי פונדקאות, דיני ירושה, חטיפת ילדים, הסדרי ראייה, הסכמי ממון ועוד. המשרד מספק ייצוג בבית דין רבני וכן ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה. 

אריה לרנר-משרד עורכי דין

אריה לרנר-משרד עורכי דין

עו"ד אריה לרנר, בעל תואר ראשון במשפטים, מנהל משרד פרטי בב"ש העוסק בתחום המשפט האזרחי. שירותי המשרד כוללים ייעוץ וייצוג משפטי, ייצוג מול בתי משפט לענייני משפחה, בתי דין רבניים וכן בתי המשפט המחוזיים, עריכת הסכמי גירושין, הסכמים לחיים משותפים וכן הסכמי ממון.
הוצאה לפועל, דיני משפחה וגירושין

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מאריה לרנר-משרד עורכי דין

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
אריה לרנר-משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מאריה לרנר-משרד עורכי דין