Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

"דמי מדור" במסגרת תשלומי מזונות

בקביעת דמי מזונות עבור ילדים קטינים, בית המשפט לענייני משפחה יקבע גם תשלום נוסף של "דמי מדור". מה ההבדל ב"דמי מדור" בין שכירות למשכנתא? סקירה מקיפה ומעשית

מאת: עו"ד אביטל חורף | אביטל חורף ושות'-עו"ד
22.08.19
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
"דמי מדור" במסגרת תשלומי מזונות

דמי מדור הם רכיב של השתתפות של ההורה שמשלם מזונות, בעלות המגורים של ילדיו הקטינים. כלומר, זהו סכום שמתווסף לסכום המזונות, אך הוא ספציפי למגורים של הילדים, ונפסק ע"פ עלות שכר הדירה או תשלומי המשכנתא שמשלמת האשה עבור הדירה בה היא מתגוררת עם הקטין.

לרוב, פסק דין "סטנדרטי" של בית משפט לענייני משפחה יקבע, כי אב שיש לו ילד אחד ישלם סביב 1,000 שקלים "דמי מדור", שהם השתתפות האב בשכר הדירה שמשלמת האם

מהו סכום המדור שנהוג לקבוע יחד עם פסיקת דמי מזונות?

ידוע ומקובל כי תשלום דמי מזונות הינו 1,500-1,400 שקלים עבור הילד הראשון; ו-1000 שקלים עבור כל ילד, החל מהילד השני. בנוסף, יקבע בית המשפט שהאב ישלם דמי מדור: אחוזים משכר הדירה שמשלמת האשה, בהתאם למספר הילדים עד גיל 6 שגרים עימה. ילד אחד - 30% משכר הדירה; שני ילדים - 40% משכר הדירה; שלושה ילדים ומעלה - 50% משכר הדירה. באשר לילדים מעל גיל 6, בית המשפט יקבע דמי מדור בהתאם להשתכרות הצדדים ולמקום מגורי הילדים.
לרוב, פסק דין "סטנדרטי" של בית משפט לענייני משפחה יקבע, כי אב שיש לו ילד אחד ישלם סביב 1,000 שקלים "דמי מדור", שהם השתתפות האב בשכר הדירה שמשלמת האם. על אף שבהחלט יכול להיות מצב בו אם מדובר ב-5 קטינים שגרים באזור המרכז, ההשתתפות בדמי המדור יכולה להגיע גם לכ-2,500 ₪ ויותר.
דמי המדור הם בנוסף לתשלומי המזונות. דמי המדור משולמים כנגד הצגת חוזה שכירות. כלומר, אם אין חוזה שכירות אין דמי מדור.

דמי המדור משולמים באופן קבוע לאשה, כשיש ילדים קטינים מתחת לגיל 6. מעל גיל 6, העניין נתון לשיקול בית המשפט, בהתאם למבחן הכנסות הצדדים ומגורי הילדים

באילו מקרים נקבעים דמי מדור?

דמי מדור נקבעים בכל מקרה שבו "נמצאים בתמונה" ילדים קטינים. המדור הוא עלות החזקת הדירה שהאשה והילדים גרים בה. דמי המדור משולמים באופן קבוע לאשה, כשיש ילדים קטינים מתחת לגיל 6;
מעל גיל 6, העניין נתון לשיקול בית המשפט, בהתאם למבחן הכנסות הצדדים ומגורי הילדים. יש לציין כי קיימים מספר מצבים שבהם לא ישולמו דמי מדור.

סכום של דמי שכירות באזור מסוים עשוי להיחשב בלתי סביר, בעוד שבאזור אחר, אותו סכום בדיוק ייחשב סביר. כלומר, בקביעת הסבירות של דמי השכירות, בית המשפט יתחשב גם באזור המגורים ובמצב השוק

דמי שכירות מופרכים

המצב הקלאסי של תשלום דמי מדור הוא השתתפות בדמי השכירות. מאחר שאין בבעלות בני הזוג דירת מגורים משותפת, יש לחייב את האב בתשלום עבור מגורי ילדיו. בתי המשפט מגבילים בדרך כלל את תשלומי המדור. כך, לצורך דוגמה בלבד: גבול בסך 5,000 שקלים לשכר הדירה, כדי שיהיה גבול לתשלומי המדור. בדרך זו, האמא לא תתגורר בדירה שדמי השכירות בגינה מופרכים, ולא תדרוש דמי מדור כאחוז מתוך הסכום המופרך שבחרה לשלם.

עם זאת, יש להדגיש כי הגבול גמיש ומשתנה בהתאם למקום המגורים של המשפחה. סכום של דמי שכירות באזור מסוים עשוי להיחשב בלתי סביר, בעוד שבאזור אחר, אותו סכום בדיוק ייחשב סביר בהחלט. כלומר, בקביעת הסבירות של דמי השכירות, בית המשפט יתחשב גם באזור המגורים ובמצב השוק.

כשמדובר בדמי מדור למשכנתא, בית המשפט יבחן כל מקרה לעומק, בניגוד לדמי השכירות, שדמי המדור בגינם ניתנים "אוטומטית" והם מעוררים פחות קושי בשל "מנהג שוק" לגבי דמי שכירות סבירים

דמי מדור: משכנתא לעומת שכירות

למעשה, במצב הקלאסי של דמי מדור, מדובר באחוזים מתוך דמי השכירות. לעומת זאת, במקרה שמדובר במשכנתא, בית המשפט חייב לקחת בחשבון כי הכסף שמשולם לאשה משמש לתשלום משכנתא, עבור דירה בבעלות ולא בשכירות. במקרים רבים, בתי המשפט אינם פוסקים דמי מדור כאשר משולמת על הדירה משכנתא (ולא דמי שכירות). וזאת מהטעם שבמקרה כזה חיוב בדמי מדור משמעותו שהאב "רוכש" דירה עבור האם.

מהם הקריטריונים לתשלום דמי מדור, במקרה שמדובר במשכנתא ולא בשכירות? כל מקרה נבחן לגופו. אם האשה משלמת משכנתא, נשאלת השאלה האם מדובר במשכנתא שמשולמת מהתקופה שבני זוג היו ביחד, או שמא מדובר במשכנתא על דירה חדשה שהאשה רכשה. אם מדובר בדירה חדשה, ייבחנו שווי הדירה, גובה המשכנתא ומספר השנים שיש לשלם משכנתא. כך, למשל: ניתן לקחת משכנתא לעשר שנים או לשלושים שנים. משך המשכנתא ישפיע על גובה החזר המשכנתא שהאשה משלמת מדי חודש.

דמי המדור חלים רק למשך התקופה שהילדים עדיין קטינים. כך, למשל: אם מדובר בבני זוג שהתגרשו כשהילדים בני 8, הבעל ישלם דמי מדור במשך עשר שנים. עניין המשכנתא עלול להיות נתון למניפולציה. לכן, כשמדובר במשכנתא, בית המשפט יבחן כל מקרה לעומק, בניגוד לדמי השכירות, שדמי המדור בגינם ניתנים "אוטומטית". דמי השכירות מעוררים פחות קושי, מאחר שקיים "מנהג שוק" לגבי דמי שכירות סבירים. לעומת זאת, בנוגע למשכנתא, יש לבדוק את גובה הריבית, משך המשכנתא ונתונים נוספים.

משכנתא הפוכה: ייתכן גם מצב שבו האשה מתגוררת בבית שקיבלה במתנה ולוקחת "משכנתא הפוכה". כך, למעשה, האשה פועלת באופן שהבעל ישלם לה על מגורים שכבר שייכים לה. לכן, כאמור, כשמדובר במשכנתא, חייבים להיכנס לתוך הפרטים של כל מקרה.

האשה גרה עם הוריה: כאשר אשה מתגוררת עם הוריה, ידוע כי אין הוצאות מדור. ברור שהאשה מתגוררת עם הוריה בשביל לחסוך כסף. עם זאת, ייתכן כי האשה תטען שההורים שלה משלמים 5,000 שקלים משכנתא, וכי היא משתתפת בתשלומי המשכנתא. יש לבחון כל מקרה.

כיום, החל מגיל 6, דמי המזונות והמדור גם יחד חלים במשותף על האב ועל האם. בהתאם להכנסות ולחלוקת הנטל, בית המשפט כולל את המדור בחישוב

האם קביעת תשלום דמי המדור השתנתה מאז הפסיקה החדשה (בע"מ 919/15) בעניין הכנסות הצדדים?

כידוע, ביולי 2017 ניתן פסק דין תקדימי לפיו מזונות קטינים מעל גיל 6 ישולמו לפי מבחן הכנסת שני ההורים. כך למשל אשה שמשתכרת סכומים גבוהים, תקבל פחות מזונות, ובנסיבות מסוימות אף תשלם מזונות לאב. בעבר, האב היה מחויב להמשיך לשלם מדור ומזונות לילדיו עד גיל 18. כיום, המצב המשפטי השתנה, כך שמזונות משולמים מגיל 6 ללא קשר למגדר של משלם המזונות, אלא בהתאם לחלוקת הנטל ההורי של זמני השהות של הקטינים עם כל אחד מההורים וכן בהתאם להכנסות הצדדים.

עניין זה רלוונטי גם לגבי דמי המדור. כיום, החל מגיל 6, דמי המזונות והמדור גם יחד חלים במשותף על האב ועל האם. בהתאם להכנסות ולחלוקת הנטל, בית המשפט כולל את המדור בחישוב.
יש לשים לב לכך שמדובר רק במצבים שבהם שני ההורים מתפקדים כהורים באופן מלא. אם מדובר באבא שילדיו כלל אינם מתגוררים עימו, אזי יהיה חיוב בנפרד של מדור, לטובת האשה.

לסיכום: הוצאות המדור מהוות סכום מהותי, המתווסף לדמי המזונות המשולמים. המדור נועד לממן את המגורים של הילדים הקטינים. לרוב, הסכום משולם כאחוז מדמי השכירות. במקרים בהם מדובר במשכנתא או במצבים אחרים, בית המשפט יבחן את הנסיבות הספציפיות. חשוב להכיר את המצבים השונים, ולהבין את חשיבותו ומהותו של רכיב הוצאות המדור, בקביעת הסכם גירושין בין הצדדים.

* עו"ד אביטל חורף מתמחה בדיני משפחה, בייצוג בני זוג בהליכי גירושין ובקביעת דמי מדור ומזונות

אביטל חורף ושות'-עו"ד

אביטל חורף ושות'-עו"ד

עו"ד אביטל חורף מטפל במשפט מנהלי, משפט פלילי ודיני משפחה. הוא מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות השיפוטיות, לרבות הגשת ערעורים לבג"ץ. יש לו ניסיון רב בניהול תיקים סבוכים, והוא פועל בנחישות ובמקצועיות כדי לאפשר ללקוח להשיג את מטרותיו. כמו כן, עו"ד חורף הינו מגשר מוסמך.
דיני משפחה וגירושין

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מאביטל חורף ושות'-עו"ד

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
אביטל חורף ושות'-עו"ד

לקבלת ייעוץ מאביטל חורף ושות'-עו"ד