נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הלוואות חוץ בנקאיות: מהי הריבית המותרת?

גופים רבים מציעים כיום לציבור הלוואות חוץ בנקאיות בתנאים משתנים. עם זאת, החוק קובע באופן מדויק כיצד יש להעניק הלוואה. ביהמ"ש עשוי לפסול ריבית מופרזת

מאת: עו"ד משה ישראל | | 4
הלוואות חוץ בנקאיות: מהי הריבית המותרת?

לאחרונה (אפריל 2019) ניתן פסק דין במסגרת הפ (ת"א) 11952-01-16 יהודית בות נ' קשת המאה השקעות בע"מ, במסגרתו קבע השופט יאיר דלוגין, כי יש לבטל את כל הריבית על ההלוואה החוץ בנקאית שניתנה ותפחה לממדים אדירים, בגין ריביות עצומות שהיו מעבר למותר בחוק. אם נטלתם הלוואה בריבית מאוד גבוהה, מומלץ להכיר היטב את תנאי החוק ולבדוק אם ניתן לערער על תנאי ההלוואה.

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות מתייחס בעיקר לחברות שונות שעיסוקן המרכזי או המשני הוא מתן הלוואות לאנשים פרטיים

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות: ריבית מקסימלית מותרת

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תשנ"ג - 1993) קובע את התנאים למסגרת הריבית של הלוואה, בהתאם לסיווג של הלווה שהוא אדם פרטי (לא תאגיד) ומלווה שאינו בנק. 
יש לשים לב: סעיף 15(א) לחוק קובע כי הוראות סעיפים 2, 3 ו-7 לא יחולו על מלווה הנותן הלוואה שלא דרך עיסוק. כך, החוק מתייחס בעיקר לחברות שונות שעיסוקן המרכזי או המשני הוא מתן הלוואות לאנשים פרטיים.

בראש ובראשונה, יש להכיר מספר כללי אצבע של החוק, העוסקים בצורת מתן ההלוואה:

• סעיף 2 לחוק קובע כי ההלוואה מהווה חוזה מיוחד הטעון מסמך בכתב.

• סעיף 3 לחוק קובע כי מלווה מחויב למסור עותק מחוזה ההלוואה ללווה, טרם החתימה, לעיון תוך זמן סביר; ועותק חתום לאחר החתימה.
- בנוסף, קובע סעיף 3 כי למלווה קיימת חובת גילוי מוגברת. אם המלווה אינו מקיים את החובה האמורה, יכול הלווה לטעון לחוסר תום לב והטעיה, בהתאם לסעיפים 12(ב) ו-15 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973.

החוק מחייב את המלווה לגלות בחוזה ההלוואה את כל ההוצאות שהוא מתכוון לחייב בהן את הלווה, תוך פירוט סכומן

אילו טענות יכול לווה לטעון כנגד הפרת חובת הגילוי מצד מלווה?

הלווה יכול לטעון כנגד המלווה בגין הפרת חובת הגילוי, במקרה שהמלווה לא פירט בהסכם ההלוואה באופן מדויק את הנושאים הבאים:

• במסגרת חובת הגילוי של המלווה, עליו לנקוב באופן מדויק בהסכם ההלוואה את הסכום שמקבל הלווה בפועל. כלומר: לא רק סכום ההלוואה, אלא כל התשלומים שנתקבלו. בהתאם לכך, גם שיעור הריבית אמור להופיע באופן מפורט (סעיפים 3(ב)(3) ו-3(ב)(4) לחוק).

• סעיף 3(ב)(7) לחוק מחייב את המלווה לגלות בחוזה ההלוואה את כל ההוצאות שהוא מתכוון לחייב בהן את הלווה, תוך פירוט סכומן. לפי סעיף 9 לחוק, במקרה שהמלווה לא פירט את כל ההוצאות כאמור, רשאי בית המשפט - במקרה של הפרת חובות הגילוי - להורות למלווה להשיב את ההוצאה ללווה.

• יש לציין בהסכמים את העלות הממשית של האשראי.

• יש לפרט בנפרד את סכומי הקרן והריבית, מתוך סכומי ההחזר שנרשמו בהסכמים, בהתאם לסעיף 3(ב)(9) לחוק.

• יש להעניק התייחסות לריבית פיגורים בהסכם, על פי סעיף 3(ב)(11) לחוק.

במקרה של הפרת חובות הגילוי, החוק מעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בהתאמת שיעורי הריבית המקסימלית והריבית החריגה, לשיעורים המרביים המותרים: לקבוע שיעור נמוך יותר; להורות על השבה של כל סכום שקיבל המלווה מן הלווה, שלא בהתאם להוראות החוק; לחייב את המלווה בהוצאות שנגרמו ללווה; ליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות העניין.

הריבית המקסימלית שניתן לגבות בגין הלוואה שנלקחה כיום, בכל תקופת ההלוואה: 8.1%

סכום הריבית המקסימלית המותרת והריבית החריגה

כאשר לוקחים הלוואה, נהוג להתייחס לשתי ריביות: ריבית מקסימלית מותרת, המוכרת בשם "שיעור העלות האשראי המירבי" וריבית חריגה. כך, במצב פיגור בתשלומים, המלווה יכול להפעיל סנקציה של ריבית חריגה.

מהו שיעור עלות האשראי המירבי - ריבית מקסימלית מותרת?

שיעור עלות באשראי המירבי, לפי סעיף 5 (א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, הינו פי שניים ורבע מן השיעור שיפרסם בנק ישראל מדי חודש בחדשו, של "העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הבלתי צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים, שנקבעו על-ידי בנק ישראל". ניתן להתעדכן בעלות זו באתר בנק ישראל.

נכון להיום, הריבית המקסימלית המותרת לפי סעיף 5(א) לחוק, עומדת על 9.7% לשנה. זאת, לפי החישוב הבא: 3.6% (לפי אתר בנק ישראל, העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד שניתן לציבור על ידי הבנקים, שנקבעו ע"י בנק ישראל) כפול 2.25 = 8.1%. כך, הריבית המקסימלית שניתן לגבות בגין הלוואה שנלקחה כיום, בכל תקופת ההלוואה: 8.1%.

השופט יאיר דלוגין פסק כי מערכת היחסים בין לווה למלווה שמה את הלווה במצב דברים נחות לעומת המלווה. לכן, יש לעמוד ביתר שאת על קיום החוק

מהי ריבית הפיגורים המקסימלית שניתן לגבות על פי החוק?

ריבית הפיגורים המקסימלית שניתן לגבות, לפי סעיף 6 לחוק הלוואות חוץ בנקאיות, עומדת על חמישית מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד שניתן לציבור על ידי הבנקים, שנקבעו ע"י בנק ישראל. כלומר: חמישית מ-8.1% = 1.62%. לכן, הריבית הכוללת בגין פיגורים תעמוד כיום על מקסימום כ-9.7%.

אם לקחת הלוואה בריבית מופרזת, יש באפשרותך לעמוד על זכויותיך, באמצעות הליכים משפטיים, בסיוע ליווי משפטי מקצועי

הסנקציה על הטלת ריבית מעבר למותר בחוק: הפחתת הריבית - לריבית אפסית

כאמור, החוק מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב בקביעת הריבית, במקרה של ריבית מופרזת. השופט יאיר דלוגין פסק כי מערכת היחסים בין לווה למלווה שמה את הלווה במצב דברים נחות לעומת המלווה. לכן, יש לעמוד ביתר שאת על קיום החוק. 

בין היתר, ציין השופט כי "על כל מלווה בריבית שחל עליו החוק, לדעת כי ניסיונות לגבות ריבית שאינה מותרת ובפרט ריבית נשך כה גבוהה, תגרור סנקציה משמעותית, לרבות, במקרים המתאימים, של הפחתת הריבית עד כדי ריבית כמעט אפסית והנמוכה בהרבה מהריבית החוקית שהיה רשאי המלווה לגבות". המלווה אף חויב בתשלום הוצאות בית המשפט ללווה.

לסיכום: ניתן לראות כי בית המשפט אינו חושש להפעיל את סמכותו ולהשיב את השוויון למערכת היחסים הבלתי שוויונית בין המלווה ללווה. המלווה חייב לעמוד בתנאי חוק הלוואות חוץ בנקאיות ובשיעורים הקבועים בחוק. אם לקחת הלוואה בריבית מופרזת, יש באפשרותך לעמוד על זכויותיך, באמצעות הליכים משפטיים, בסיוע ליווי משפטי מקצועי.

* עו"ד משה ישראל עוסק בהוצאה לפועל ובחדלות פירעון

ליצירת קשר עם עו"ד משה ישראל
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חדלות פירעון הסכם הלוואה ריבית פיגורים
עו"ד משה ישראל

קבע פגישה עם
עו"ד משה ישראל

עו''ד משה ישראל מייסד ומנהל המשרד, התמחה אצל רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, מכהן כסגן יו''ר ועדת מתמחים וסטודנטים...

לפרופיל המלא