zap group mishpati logo

החוק לצמצום השימוש במזומן: מה מותר ומה אסור

בשנה שעברה נכנס לתוקף החוק האוסר על תשלום סכומים גדולים במזומן. מה הוא קובע, מהם עקרונותיו הבולטים ואיזה חריגים יש לו

מאת: רו"ח עודד אידיסיס
20.02.20
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
החוק לצמצום השימוש במזומן: מה מותר ומה אסור

בין אם אתם בעלי עסקים שמקבלים תשלום במזומן, ובין אם אתם אנשים פרטיים, חשוב שתכירו את "חוק המזומן". החוק שנכנס לתוקף בתחילת השנה שעברה אוסר על תשלום סכומים גדולים במזומן, ונועד לסייע במאבק בהון השחור, בהעלמות מס, בפשיעה כלכלית ובהלבנת הון. 

בשורות הקרובות נבקש לפרט את עיקריו של חוק המזומן, ולהסביר מה מותר ומה אסור על פיו, על אילו קבוצות באוכלוסיה הוא חל, אילו סנקציות עלולות להיות מוטלות בגינו ועוד.

מטרת החוק היא לאלץ אזרחים להשתמש באמצעי תשלום שניתנים למעקב, כמו כרטיסי אשראי או העברות בנקאיות. זאת כדי למנוע ביצוע מעשים לא כשרים, הלבנת הון והעלמת מס

מהי מטרתו העיקרית של חוק המזומן?

מטרתו העיקרית של החוק היא לאלץ אזרחים להשתמש באמצעי תשלום שאינם אנונימיים אלא ניתנים למעקב, כמו כרטיסי אשראי או העברות בנקאיות. זאת, כדי למנוע מבעוד מועד אפשרות לביצוע מעשים לא כשרים, הלבנת הון, העלמות מס ועוד.

בעסקאות של יותר מ-11 אלף שקלים עם "עוסק" (כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, כולל מלכ"ר) ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11 אלף שקלים, לפי הנמוך מבין השניים

מהם עיקרי החוק?

החוק קובע כמה עקרונות, אלו הבולטים שבהם:

הגבלת השימוש במזומן בעת ביצוע עסקאות עם בעלי עסקים - על פי החוק, בעסקאות של יותר מ-11 אלף שקלים עם "עוסק" (כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, כולל מלכ"ר) ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11 אלף שקלים, לפי הנמוך מבין השניים.

הגבלת השימוש במזומן בעת ביצוע עסקאות בין אנשים פרטיים - על פי החוק, בעסקאות של יותר מ-50 אלף שקלים בין אנשים פרטיים ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 50 אלף שקלים, לפי הנמוך מבין שני הסכומים.

איסור על שימוש בצ'קים פתוחים - החוק אוסר על תשלום בצ'ק פתוח, אלא אם מדובר בעסקה בין אנשים פרטיים, ואז סכום הצ'ק לא יעלה על 5,000 שקלים.

בעסקה לרכישת מספר מוצרים באותו זמן, מחיר העסקה יהיה המחיר של כלל המוצרים. הדברים נכונים גם לעסקה שיש בה מספר צדדים: מחיר העסקה יהיה של כל העסקה, ולא יחולק בין הרוכשים.

מי נחשב לאדם פרטי ומי נחשב לעוסק לפי החוק?

עוסק הוא כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במסגרת פעילותו העסקית, לרבות עוסק עצמאי (פטור או מורשה), חברה, וגם עמותה או מלכ"ר. כל מי שלא עונה להגדרה של עוסק נחשב לאדם פרטי, כולל עצמאי שמבצע תשלום או עסקה פרטית. כלומר, שלא במסגרת פעילותו העסקית.

רכשתי מטבח חדש. האם מחיר העסקה כולל גם את ההובלה וההרכבה שלו? כן, ההרכבה וההובלה יכללו במחיר העסקה לרכישת מטבח, וכן גם המע"מ המשולם על כך. בהנחה שהמטבח עלה 20 אלף שקלים, ההובלה 1,500 שקלים וההרכבה 1,500 שקלים נוספים, מחיר העסקה לצורך החוק יהיה 23 אלף שקלים + מע"מ.

קניתי מספר מוצרים, האם ניתן לקבוע כמחיר העסקה כל אחד מהם? לא. בעסקה לרכישת מספר מוצרים באותו זמן מחיר העסקה יהיה המחיר של כל המוצרים יחד. הדברים נכונים גם לעסקה שיש בה מספר צדדים: מחיר העסקה יהיה של כל העסקה, ולא יחולק בין הרוכשים.

אני שוכר דירה ומשלם 10,000 שקלים בחודש. התמורה השנתית עומדת על 120 אלף שקלים. האם אוכל לשלם את כל התמורה במזומן? כן. על פי החוק, בעסקת שכירות כל תשלום שיש לשלם הוא מחיר העסקה. כלומר, אם בחוזה השכירות נקבע שיש לשלם דמי שכירות חודשיים של עשרת אלפים שקל, מחיר העסקה הוא עשרת אלפים שקל.

בהתאם לחוק, עוסקים המקבלים או המשלמים שכר עבודה עד לסכום של 11 אלף שקלים אינם מוגבלים לגבי קבלתו או תשלומו במזומן

מה קובע החוק לגבי תיירים?

על פי החוק, עוסקים שמוכרים מוצר כלשהו לתיירים עד לסכום של 55 אלף שקלים אינם מוגבלים לגבי קבלת תשלום במזומן מהתיירים, וכך גם התיירים עצמם. בעסקה מעל סכום זה העוסקים יכולים לקבל במזומן מהתיירים רק עד 10% ממחיר העסקה או 55 אלף שקלים, לפי הנמוך ביניהם.

האם ניתן לשלם משכורת לעובדים במזומן, ובאיזה היקף?

בהתאם לחוק, עוסקים המקבלים או המשלמים שכר עבודה עד לסכום של 11 אלף שקלים אינם מוגבלים לגבי קבלתו או תשלומו במזומן. עם זאת, יש לשים לב לכך שכאשר שכר העבודה גבוה מסכום זה, אסור לעוסקים לשלם או לקבל שכר במזומן, החל מהשקל הראשון.

אזרחים ישראלים חייבים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אם נתנו או קיבלו תשלום במזומן מתושבי יהודה, שומרון ועזה בסכום העולה על 50 אלף שקלים

מה קובע החוק לגבי תשלום לפועלים פלסטינים במזומן?

לעניין זה, קובע החוק, כי החלת ההגבלות על שימוש במזומן תידחה עד לינואר 2022 לגבי תושבי יהודה, שומרון ועזה שאינם אזרחים ישראלים. כמו כן, ההגבלות אינן חלות עדיין על אזרחים ישראלים שנותנים או מקבלים תשלום במזומן לתושבי יהודה, שומרון ועזה שאינם אזרחים ישראלים. אזרחים ישראלים חייבים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אם נתנו או קיבלו תשלום במזומן מתושבי יהודה, שומרון ועזה בסכום העולה על 50 אלף שקלים.

החוק אוסר מכל וכל על פיצול מלאכותי של עסקה במטרה לחמוק ממגבלות החוק. למעשה, פיצול עסקאות - לרבות שכר עבודה, הלוואה, תרומה או מתנה

מה קובע החוק לגבי תשלום במזומן בין בני משפחה?

באופן חריג, ההגבלות על שימוש במזומן אינן חלות בין קרובי משפחה, אלא אם מדובר בתשלום שהינו חלק משכר עבודה. החוק מגדיר בן משפחה באופן רחב למדי כבן זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובן זוג של כל אחד מאלה.

האם ניתן על פי החוק לפצל עסקה, כך שניתן יהיה לשלם חלק ממנה במזומן?

לא. החוק אוסר מכל וכל על פיצול מלאכותי של עסקה במטרה לחמוק ממגבלות החוק. למעשה, פיצול עסקאות - לרבות שכר עבודה, הלוואה, תרומה או מתנה - מוגדר "מעשה מרמה" ודינו שלוש שנות מאסר.
ההגבלות של חוק המזומן חלות באופן גורף על כל אדם, והן משתנות לפי המעמד שלו באותה עסקה: עצמאי (עוסק), אדם פרטי או תייר.

כאשר מדובר באנשים פרטיים שהפרו את החוק, יוטלו קנסות פליליים בכפוף למגבלות החוק, ובמקרה של עוסקים יוטלו קנסות או עיצומים כספיים בגובה 15% עד 30% מסכום ההפרה

 אילו סנקציות מוטלות על הפרתו של חוק המזומן?

הסנקציות שמטיל חוק המזומן משתנות בהתאם לסיווג העסקה וסכום ההפרה. כאשר מדובר באנשים פרטיים יוטלו קנסות פליליים בכפוף למגבלות החוק, ובמקרה של עוסקים יוטלו קנסות או עיצומים כספיים בגובה 15% עד 30% מסכום ההפרה. כמו כן, ובכל המקרים, החוק קובע עבירה פלילית של "מעשה מרמה" שעלולה להוביל לעונש של שלוש שנות מאסר.

 * הכותב מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת דוחות כספיים והחזרי מס, ומעניק ייעוץ פיננסי וכלכלי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה