Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

להשקיע מבלי לשקוע - כל מה שחייבים לדעת על הסכם השקעה

כשמתכוונים להשקיע בעסק או מיזם, הפרטים שנראים משמעותיים הם סכום ההשקעה והשווי בתום התקופה. אולם, שאר הסעיפים בהסכם ההשקעה חשובים לא פחות ויכולים להיות בעלי משקל כלכלי קריטי בטווח הארוך. על הסעיפים הקריטיים בהסכם השקעה, בכתבה הבאה

מאת: נעמי נתן - מערכת זאפ משפטי
20.11.21
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
להשקיע מבלי לשקוע - כל מה שחייבים לדעת על הסכם השקעה

השקעה משמעה הזרמת כספים מהמשקיע לצורך הקמה, פיתוח, שיווק או מכירה של עסק כנגד מניות, אופציות, דיבידנדים או נתחים משמעותיים מהרווח. בין אם מדובר בהשקעה בחברת היי טק שעתידה להימכר או להיות מונפקת בהמשך, ובין אם ההשקעה היא בבית קפה ואמורה להיות מוחזרת מדיבידנדים, או שאתם בכלל מעוניינים להימנע מסנקציות לא הגיוניות, לשמור על פטנטים, זכויות וסודיות – כדאי שתחקרו את נושא הסכם השקעה.

בגדול, הסכם השקעה מסדיר את הסוגיות העיקריות בין המשקיע לחברה וכולל את הזכויות והחובות הנדרשות כדי למנוע נזקים כספיים מאז'ורים, אכזבות ותביעות בהמשך. גם בעלי החברה צריכים לשמור על עצמם מליפול למלכוד ולבנות מנגנון שישמור על האינטרסים של העסק. איך עושים את זה?

הסכמים המנוסחים בצורה מדויקת, צופים פני עתיד ושומרים על האינטרסים של הצדדים, יכולים לחסוך בהוצאות משפטיות עתידיות הנובעות מהסכם מרושל

מה זה הסכם השקעה?

הסכם השקעה מסדיר את הסוגיות העיקריות בין משקיע לעסק וכולל את הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים. במסגרתו מצהיר המשקיע כי ערך את הבדיקות הנחוצות לו לגבי מצבה של החברה וכי הוא בעל אמצעים ויכולת כספית לביצוע התחייבויותיו. ההסכם מביא לידי ביטוי אינטרס כלכלי משותף ליצירת רווחיות באמצעות הקמה, פיתוח, שיווק או מכירה. חשוב לוודא טרם החתימה כי התנאים מקובלים על שני הצדדים.

החברה מחויבת לספק גילוי נאות על כל פעילותה ולעדכן את המשקיע בכל נושא שיכול להיות רלוונטי להסכם ההשקעה

מה חשוב לכלול בהסכם השקעה?

בהסכם מפורטות ההבנות לגבי ההשקעה וחשוב שייכללו בו סעיפים המגדירים את סכום ההשקעה ושלבי העברת הכספים מהמשקיע לעסק, האופן שבו ישתמשו בכספים אלה, כמות המניות, הדיבידנדים או אחוזי הרווח שיועברו למשקיע, הצהרות של הצדדים, התחייבות לשמירה על סודיות, תנאים והוראות בנוגע לזכויות סירוב ראשונים, זכויות עודפות בפירוק, הגדרת מנגנוני קבלת ההחלטות מטעם המשקיע לגבי החברה בכלל וכספי ההשקעה בפרט, סגירת העסקה והתנאים לה, הערכות שווי, התחייבויות ספציפיות על פי הסיכומים המוקדמים ותנאים כלליים.

הנה מספר סעיפים בסיסיים המצויים בכל הסכם השקעה:

הסכם התקשרות - בסעיף זה יפורט סכום ההשקעה, אחוז ההון המיועד למשקיע כהחזר או שווי כל מנייה ומספר המניות או האופציות המוקצות למשקיע.

בחברות סטארט-אפ, קיימת חשיבות רבה לשאלה אם ההשקעה נעשית על בסיס דילול והמרה מלאים או לא, שכן יש הבדל מהותי בסכומים שיועברו למשקיע בתום העיסקה. כאן חשוב לכלול את הסכומים המשוערים שיוחזרו למשקיע, אם באמצעות אחוזים מהרווחים, אם בדיבידנדים תקופתיים או בכל שיטה אחרת. 

סגירת העיסקה - כאן ייכללו התחייבויות החברה בהתאם לתנאים שנקבעו בעיסקה, כולל התחייבות על ידי בעלי העסק או הדירקטוריון לאשר את ההסכם כולו ואופן החזרי ההשקעה, אל מול התחייבות המשקיע להעביר לחברה את סכום ההשקעה על פי לוח הזמנים שנקבע. חשוב לשים דגש על מקרים שבהם הכספים מושקעים בפעימות כנגד עמידת החברה ביעדים מוסכמים - אז החזרי ההשקעה, או האופציות הניתנות כנגדה, יכולים להיות מחולקים באותן הפעימות.

התנאים לסגירת העיסקה - סעיף זה מבטא את כל התנאים והתחייבות הצדדים, כך שההצהרות שניתנו יהיו תקפות גם במועד הסגירה וכי עד למועד זה כל אחד מהצדדים יבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם, כולל קבלת האישורים הנדרשים.

הצהרות המשקיע - בפרק זה מצהיר המשקיע ומתייחס לאישור אשר ניתן על ידו להתקשר בהסכם ההשקעה. הוא מבהיר כי הוא אינו מפר הסכמים אחרים, שאין לו ניגוד עניינים, שכל המידע שהיה דרוש לו התקבל, אם במסגרת תכנית עסקית או בכל דרך שביקש וכן שהוא ערך בדיקת נאותות. הוא אף מצהיר כי שוחח עם הגורמים הרלוונטיים בחברה כדי לקבל את הפרטים שהיו נחוצים לו וביצע את כל הבדיקות הנדרשות. סעיף זה כולל גם הצהרה כי ידוע למשקיע שקיים סיכוי שיאבד את כספו ולכן, הוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי החברה במידה וכך יהיה.

הצהרות היזמים והחברה - בסעיף זה מתייחסים בעלי החברה למצב הכלכלי ולהון שבה, כולל שמות בעלי המניות אם ישנם, אחוז ההחזקות וטבלת הון. כמו כן, מפורטות כאן הזכויות שהינן בקניין רוחני כמו פיתוחים, טכנולוגיה או פטנטים.

כמו המשקיע, גם היזמים מספקים רשימת הסכמים שהם מעורבים בהם ומצהירים שאין להם ניגוד עניינים עם המשקיע או עם מהות העיסקה ומספקים אישורים על חוסר תביעות כלפי החברה, הסכמים עם בעלי עניין וחוזים עם עובדים. החברה מחויבת לספק גילוי נאות על כל פעילותה ולעדכן את המשקיע בכל נושא שיכול להיות רלוונטי להסכם ההשקעה.

התחייבויות - בסעיף זה נכללים התנאים המסחריים שסוכמו בין הצדדים, אם במסמך עקרונות מקדים או בדרך אחרת לגבי זכויות מיוחדות אשר ניתנות למשקיע וזכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות בחברה.

כללי - כאן מפורטות הערות כלליות לגבי סמכות השיפוט במקרה של סכסוך, כתובות, אופן מסירת מסמכים, הסכם מחייב, החוק הרלוונטי, ועוד.

בעת עריכת הסכם השקעה, חשוב לתת את הדעת לכל הסעיפים הללו וגם לקבוע מראש את מידת המעורבות של המשקיע בפעילות החברה, אם בכלל, ובכספים שאותם השקיע.

לסיכום, הסכמי השקעה הם מסמכים משפטיים לכל דבר והם חשובים ובעלי משמעות כלכלית גבוהה. הסכמים המנוסחים בצורה מדויקת, צופים פני עתיד ושומרים על האינטרסים של הצדדים, יכולים לחסוך בהוצאות משפטיות עתידיות הנובעות מהסכם מרושל. לכן, כדי למנוע הוצאות כספיות מיותרות, הפסדים ותסכול, אין מנוס מלערוך אותם על ידי עורך דין המתמחה בניסוח הסכמים. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים