zap group mishpati logo

ביהמ"ש חייב את קופת הגמל פסגות למסור פרטים/ סקירת פס"ד

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן: "הזכות לפרטיות לאחר מותו של אדם נחלשת למול זכויות הקניין של יורשיו"

מאת: מערכת משפטי
18.10.12
תאריך עדכון: 04.01.16
2 דק'
ביהמ"ש חייב את קופת הגמל פסגות למסור פרטים/ סקירת פס"ד

אביו של המבקש נפטר. חלק מהרכוש שהותיר אחריו הוא כספים בקופת גמל פסגות. הבן, שהינו בן יחיד, פנה לקופת הגמל בבקשה להעביר לו את הכספים.
קופת הגמל העבירה לידיו מחצית הכספים בטענה  כי את המחצית האחרת ייעד אביו למוטבים אחרים.

המבקש טען כי לא ידוע לו על אדם כלשהו שאביו יכול היה להשאיר לו את הכספים (האם מתה, וכך גם אשתו השנייה של האב, שלא הייתה לה משפחה משלה).

בהמרצה שהגיש המבקש לביהמ"ש המחוזי בת"א, ביקש לקבל צו שיורה למשיבה, פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, לגלות לו את שמם של מוטבי המשנה בקופת הגמל  "פסגות גדיש", שהמשיבה ניהלה עבור אביו המנוח. כן עותר המבקש לקבלת עותק  מכתב מינוי המוטבים שבמסגרתו נקבעו מוטבים אלו.

התעוררה השאלה של פרטיות המנוח, לעומת זכויותיו הקנייניות של בנו המבקש. פסגות טענה, כי הזכות לפרטיות שעליה היא מבקשת להגן הינה זכותו של  האב המנוח ולא של מוטבי המשנה; על המשיבה, בהיותה תאגיד בנקאי, מוטלת חובת  סודיות כלפי האב המנוח מכוח הסכם מכללא בין האב המנוח למשיבה ומכוחה של  מערכת יחסי האמון ביניהם. חובת הסודיות החוזית משתלבת בזכות לפרטיות  המעוגנת בחוק הגנת הפרטיות ובחוק  יסוד: כבוד האדם וחירותו.

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן קבעה, כי על קופת הגמל להעביר לבן את פרטי המוטבים האחרים. נקבע, כי אמנם הזכות לפרטיות נשמרת, לפחות בחלקה, גם אחרי מותו של אדם, וזאת כחלק מכבוד האדם. אולם, עם מותו של אדם נחלשת זכות זו כאשר היא מאוזנת מול זכות הקניין של בנו.

וכדברי השופטת: "למול זכותו הקניינית של היורש ניצבת, כאמור, זכותו של המנוח לפרטיות. אמנם, שתי זכויות אלה הינן זכויות יסוד מוגנות וככאלה האיזון המתבקש ביניהן הינו5 אופקי. אולם, זכות הפרטיות של האב המנוח הינה זכות פחותה בעוצמתה מכפי  שהייתה בחייו. לפיכך, מן הראוי כי זכות הקניין של המבקש תצא כשידה על העליונה. על כן, יש להורות על גילוי המידע המבוקש".

השופטת הצביעה על חשש שמא אי גילוי פרטי המוטבים, עלול למנוע מן המבקש את האפשרות לפעול בעניין.
השופטת הורתה להעביר העתק פסק הדין למפקח על הביטוח שישקול הסדרת העניין.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(הפ50725-02-12 שוורצמן שלמה נ' פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה