משפטי– זאפ
משפטישונותמס הכנסהמיסים: הקלות בחישוב מס לבני זוג העובדים בעסק משותף

מיסים: הקלות בחישוב מס לבני זוג העובדים בעסק משותף

הרחבת ההקלות היא מבורכת, אך יש לתת את הדעת למחלוקות שיתגלעו בנושא זה החל משנת המס 2013 ואילך

מאת: עו"ד (רו"ח) תמיר פורר
27.11.12
תאריך עדכון: 27.11.12
4 דק'

פקודת מס הכנסה קובעת בסעיף 65 לפקודה, כי לשם קביעת חבות המס של בני זוג, יש לערוך חישוב מאוחד להכנסותיהם.
משמעות כלל זה היא, שלצורך חישוב המס מצרפים את הכנסותיהם של בני הזוג כך שרק אחד מבני הזוג יכול להנות ממדרגות המס הנמוכות ואילו על ההכנסה שצורפה יחולו שיעורי מס גבוהים יותר.

כך למשל, בשנת המס 2011 אדם שהרוויח שכר שנתי של 100,000 ₪ חויב במס מדורג של עד 14% .במקרה בו כל אחד מבני הזוג יחויב במס מדורג על הכנסתו של עד 14% , קובע סעיף 65 לפקודה כי יש לראות בבני הזוג כאדם אחד שהרוויח 200,000 ₪ בשנה, דבר שמקפיץ את שיעור המס המדורג לרמה מקסימלית של 30%. בדרך זו יאלצו בני הזוג לשלם למס הכנסה אלפי שקלים מעבר לסכום המס שהיו נאלצים לשלם אם היו רואים בהם כיחידים נפרדים לצורך חישוב המס.

חריג לכלל החישוב המאוחד
יחד עם זאת, נקבע בסעיף 66 לפקודה, חריג לכלל שנקבע בסעיף 65 לפקודה, לפיו בן הזוג רשאי לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד להכנסתו מיגיעה אישית, בכפוף לתנאי שנקבע בס"ק (ד) לפיו הכנסתו של בן הזוג באה ממקור הכנסה בלתי תלוי במקור הכנסתו של בן הזוג האחר.
כמו כן הסעיף מונה מספר חזקות, כגון: בני זוג העובדים בעסק משותף, שבהתקיימן יש לראות תלות במקורות ההכנסה. לכאורה, על פי חריג זה, בני זוג העובדים בעסק משותף אינם זכאים לחישוב נפרד על הכנסותיהם כי קיימת תלות במקור הכנסתם.

בפסק הדין בעניין קלס נקבע, כי החריג הכולל חזקות שנקבעו בסעיף 66(ד) לפקודה הינן חזקות הניתנות לסתירה, כלומר: אם בני הזוג יוכיחו כי למרות חזקות הסעיף, לא קיימת תלות במקורות ההכנסה שלהם , יש לחשב את הכנסותיהם בנפרד. בהתאם לפס"ד קלס פנו בני זוג רבים לפקיד השומה והציגו בפניו ראיות שנועדו לסתור את חזקת התלות במקורות ההכנסה בכדי שיאושר להם חישוב נפרד על הכנסותיהם.

רשויות המס פעלו לפי פס"ד קלס במשך מספר שנים, אך לאחרונה שינו גישתן בעקבות חלטת בית המשפט העליון בעניין מלכיאלי, אשר ניתנה ביום 24/6/12 . בפס"ד זה נקבע, כי בהתאם ללשון החוק ולתכליתו, חזקת התלות לגבי בני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות של אחד מבני הזוג, היא חזקה חלוטה, ובשל כך אינם רשאים לערוך חישוב נפרד על הכנסותיהם מהעסק ואין לאפשר להם לסתור חזקה זו כפי שיכלו לעשות בעבר בעקבות פס"ד קלס.

לאחר פס"ד מלכיאלי, יישמו רשויות המס את החלטת בית המשפט גם על השנים שלפני קבלת פסק הדין. בכך נוצר בלבול רב בקרב נישומים ומייצגים שפעלו על פי פס"ד קלס ולפתע בדיעבד, אמרו להם כי יש לחשב את חבות המס של בני הזוג בדרך של חישוב מאוחד.

רשות המיסים החליטה להרחיב את ההקלות
בעקבות פניות רבות שקיבלה רשות המיסים, היא החליטה ביום 25/11/12 להקל על ציבור הנישומים ולהרחיב את ההקלות לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חישוב נפרד בשנים הקודמות לשנת המס 2012 וכן לגבי תיקים "פתוחים", בהם עלתה סוגיית חישוב מאוחד/נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט. 

ההקלות באשר לחישוב נפרד כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים:
א.תתאפשר החלת סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המאפשר חישוב נפרד בתנאים מסוימים ועד לסכום של 48,960 ₪ (בשנת 2012) ביחס לשנים קודמות עד לשנת המס 2012 (כולל). הקלה זו תחול לגבי כל התיקים "הפתוחים" בהם עולה סוגיית חישוב מאוחד/ נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.

ב. יבוטלו קנסות וריבית בגין המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד /מאוחד.

ג. תינתן פריסת חוב המס הנובע מסוגיית חישוב מאוחד/נפרד עד ל- 12 תשלומים.

כל ההקלות הללו, מותנות בהגשת בקשה לפקיד השומה לתיקון הדוחות השנתיים לשנים הרלוונטיות עד ליום 1.3.2013.

הקלות מבורכות
יש לברך את רשות המיסים על הקלות אלו. יחד עם זאת, אין בהן פתרון למחלוקות שיתגלעו בנושא זה החל משנת המס 2013 ואילך. לפיכך, הודיעה רשות המיסים כי מנהל הרשות, דורון ארבלי, הקים צוות שבוחן בימים אלה פתרון בסוגיית החישוב מאוחד/נפרד לשנים 2013 ואילך.

יש לקוות, כי הצוות שמונה ימצא פתרון הוגן וכלכלי כלפי כל הנישומים, ובכך ייתר את הצורך בפניות עתידיות לבתי המשפט בנושא חישוב נפרד לבני זוג.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום