Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הסכם מייסדים - מה חשוב להסדיר בו?

לפני שמקימים חברה או שותפות עסקית, מומלץ לנסח מסמך מפורט שעשוי לפתור בעיות עתידיות

מאת: עו"ד סיגלית הנדשר-פרקש | סיגלית הנדשר-פרקש משרד עו"ד ונוטריון
16.12.12
תאריך עדכון: 03.10.17
3 דק'
הסכם מייסדים - מה חשוב להסדיר בו?

הסכם מייסדים הינו הסכם בין יחידים המעוניינים להתקשר ביניהם ולהתאגד במסגרת חברה המקדמת מיזם עסקי או שותפות עסקית.

הסכם שכזה יכול להכרת, בשינויים המחויבים, גם בין מי שמעוניינים לייסד שותפות עסקית (או סטארט אפ) מבלי לייסד חברה.

הסכם המייסדים מהווה את העוגן החוזי בין היזמים לבין עצמם, ובין היזמים לגבי החברה המוקמת, ומטרתו לסייע לשותפים במיזם להתנהל בצורה טובה יותר בהבהירו את הגדרת התפקידים, חלוקת האחריות ואת הזכויות והחובות שלהם במצבים שונים לאורך חייה של החברה או השותפות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום משפט מסחרי

הסכם המייסדים אינו בגדר חובה משפטית והוא מהווה מסמך פנימי בין בעלי המניות והמייסדים של החברה. המסמך המפורט מתייחס לניהול היומיומי, השקעות בחברה ופתרונות לבעיות עתידיות דוגמת דרכי היפרדות וכיו"ב.

את הסכם המייסדים מקובל לערוך קודם פתיחת החברה או השותפות, אולם ניתן לעשות זאת גם לאחר מכן. על הסכם המייסדים לצפות את פני העתיד ולנסות לתת מענה לכל הקשיים העלולים להתעורר בהמשך דרכה של החברה.

הנושאים אשר יוסדרו במסגרת הסכם המייסדים:

1. הקמת החברה (או סטארט אפ) - על ההסכם לכלול סעיפים הנוגעים למקום ההתאגדות של החברה; שיקולי מס; הדין החל; עלויות שונות הנוגעות להקמת החברה; רשימת השותפים ועוד.

2. חלוקת המניות בין השותפים - יש לפרט את הון החברה - הן הרשום והן המונפק; כיצד יחולק הון המניות של החברה; סוגי המניות; הזכויות אותן הן מקנות ועוד.

3. מערכת היחסים בין השותפים - חלוקת התפקידים בין מייסדי החברה; תחומי אחריותם ועיסוקם; היקף וסוג העבודה הנדרשת מכל שותף; העסקת עובדים ועוד.

4. ניהול החברה - אופן ניהולה של החברה; מינוי דירקטורים; אופן קבלת החלטות; זכויות חתימה; נושאים מהותיים אשר ידרשו רוב מיוחד, כגון שינוי מטרות החברה או הכנסת שותף חדש ועוד.

5. משאבים פיננסיים - מקורותיה הכלכליים של החברה כגון הון עצמי; הלוואות בעלים; התחייבויות המייסדים להזרמת הון חדש; מימון חיצוני מגורמים שונים, כגון בנקים או משקיעים שונים; חלוקת דיוידנדים ועוד.

6. העברת מניות דרכי היפרדות ופטירה - הגבלות על מכירת מניות ואופן העברתן, כך שמייסד לא ימצא עצמו לפתע בשותפות עם צד שהוא אינו מעוניין בו; כן יש לכלול בהסכם מנגנוני הגנה עתידיים על זכויות מייסדי החברה ושמירה על זכויות המיעוט מפני קיפוחם על-ידי הרוב; חשוב לקבוע פתרונות למצב בו אחד המיסדים נפטר או מצוי במצב של אובדן כושר עבודה - מלא או חלקי.

7. פתרון סכסוכים - מומלץ להסדיר סוגיית מחלוקות בין המיסדים בנושאים מהותיים. הפניה לבוררות הינה מומלצת בכפוף לניסוח סעיף בוררות מפורט, כולל ערכאת ערעור.

8. קנין רוחני ואי תחרות - סוגית אי-התחרות בחברה ושמירה על סודותיה המסחריים הינה מהותית. מומלץ לכלול פיצוי עונשי מוסכם, וזאת בנוסף לאפשרות להפרע בגין נזקים בפועל על מנת להרתיע את המייסדים. כמו כן יש לכלול הגבלה על האפשרות להעסיק את עובדי החברה בעסק שיוקם בידי אחד המייסדים.

מן האמור בולטת חשיבותו של הסכם המייסדים הקובע כללי התנהלות במהלך חייה של החברה או השותפות. הליך הכנת ההסכם תורם לליבון סוגיות חשובות בטרם ההתקשרות ולמציאת פתרונות כאשר כולם בהלך רוח חיובי, במקום עימות עם סוגיות אלו בדיעבד, בשיאה של מחלוקת.

* תחומי עיסוק המשרד: אזרחי - מסחרי, תביעות מסחריות, נדל"ן, מיסוי נדל"ן, תכנון ובניה ודיני עבודה (מעסיקים ועובדים).

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים