zap group mishpati logo

המדריך לתביעות ליקויי בנייה

על תביעות המוגשות נגד חברות בנייה וקבלנים בשל ליקויי בנייה

25.12.12
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'
המדריך לתביעות ליקויי בנייה

תנופת הבנייה בעשור האחרון הביאה גם לעלייה בתביעות המוגשות כנגד חברות בנייה וקבלנים עקב ליקויי בנייה.
ליקויי בנייה, ככלל, הינם סטייה בבנייה בהתייחס לאמור במפרט שנמסר לקונה הדירה ו/או כל ליקוי אחר העלול להתבטא - החל מרטיבות בקירות וכלה בכשלים הנדסיים העלולים לגרום לסכנה ביציבות המבנה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ליקויי בנייה

לעתים מתגלים ליקויי הבנייה בסמוך למועד מסירת החזקה בדירה, ולעתים רק מספר שנים לאחר מכן. לפיכך, יש להיות ערים לתקופת הבדק והאחריות הקבועים בחוק המכר (דירות) תשל"ג 1973- (להלן: "החוק") בנוגע לכל פריט ופריט (אינסטלציה, שקיעת מרצפות, רטיבות וכו'). בחלק מהמקרים מתכחשות חברות הבניה לחבותן לתקן את הליקויים בדירה או ברכוש המשותף ואינן מותירות לדיירים ברירה אלא לפנות ולקבל סעד מבית המשפט.

גיליתי ליקוי בנייה בדירה או ברכוש המשותף - מה עושים?

ראשית, מומלץ לפנות למהנדס בניין לצורך קבלת חוות דעת הנדסית באשר להיקף הליקוי והאם קיימים ליקויי בנייה נוספים.

שנית, לאור העובדה שהחוק קובע כי על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי- ההתאמה שנתגלתה, יש למסור לכל הפחות הודעה אחת (מומלץ אף יותר מכך) לחברה הקבלנית לצורך תיקון הליקוי, ורצוי שההודעה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום לצורך תיעוד הפנייה והוכחתה - במידת הצורך- בבית המשפט.

דיירים רבים לא מודעים לכך, שבמידה ובית המשפט לא ישתכנע כי העניקו "הזדמנות נאותה" לקבלן לתקן את הליקויים, אזי בית המשפט הוא זה שיעניק את "ההזדמנות" לקבלן לתקן את הליקויים והדיירים לא יקבלו את הפיצוי הכספי שלשמו הגישו את התביעה.

למרות פניותיי - החברה הקבלנית מתכחשת לחבותה ומסרבת לתקן את הליקויים

במקרה זה אין מנוס מהגשת תביעה לבית משפט. הדיירים נדרשים להציג בפני בית המשפט חוות דעת הנדסית לצורך הוכחת ליקויי הבנייה. במהלך המשפט עולה השאלה האם יש לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים או שמא יש ליתן לדיירים פיצוי כספי.

במידה שהדיירים אכן נתנו לקבלן הזדמנות לתקן את הליקויים טרם הגשת התביעה והקבלן דחה את הדיירים או שהקבלן ביצע תיקונים כושלים – ייטה בית המשפט לקבוע פיצוי כספי לדיירים.

האם ניתן לתבוע בגין ירידת ערך הדירה?

בהחלט. לצורך כך יש להיעזר בחוות דעת שמאית. יצוין כי ישנם ליקויים הניתנים לתיקון כגון: רטיבות, מדרגות שנבנו לא לפי התקן וכו', וישנם ליקויים שאינם בני תיקון או שעלות תיקונם פשוט אינה משתלמת כגון: תקרה שנבנתה נמוך מהתקן, מסדרונות צרים מדי וכו'. במקרה כזה, ניתן להיעזר בחוות דעת שמאית לצורך הערכת ירידת ערך הנכס כתוצאה מליקויים אלה.

יצוין, כי הפסיקה קבעה כי גם במקרים שבהם בוצעו תיקונים "מושלמים" עדיין ניתן לתבוע פיצוי בגין ירידת ערך, וזאת לאור העובדה שלדירה נגרמת "היסטוריה" של תיקונים שעלולה להשפיע על שווי הדירה כלפי קונה דירה פוטנציאלי.

עוד בנושא:

ליקויי בניה - מי אמור לתקן?

* תחומי עיסוק: ליקויי בנייה, ביטוח ונזיקין.
** דוא"ל: gilad@sr-adv.co.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים