zap group mishpati logo

חוק רישוי עסקים - המטרות שנועד לקדמן

מהן התוצאות האפשריות של ניהול עסק ללא רשיון? לפניכם מידע חשוב. לגזור ולשמור

31.12.12
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
חוק רישוי עסקים - המטרות שנועד לקדמן

אסון השריפה בספא בהרצליה בשבוע שעבר, שגבה חיי אדם, שב והעלה לתודעת הציבור את החשיבות של הוצאת רישיון עסק כדין.

חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 מגביל אמנם את חופש העיסוק, אך הוא נועד לקדם מטרות חשובות כמפורט בסעיף 1 לחוק: איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהומים, בריאות הציבור וכן קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

העסקים הטעונים רישוי
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) התשנ"ה- 1995 מפרט בתוספת את כל סוגי בתי העסק הטעונים רישוי.

העסקים מחולקים ל- 10 קבוצות: בריאות רוקחות וקוסמטיקה, דלק ואנרגיה, חקלאות, בעלי חיים, מזון, מים ופסולת, עינוג ציבורי נופש וספורט, רכב ותעבורה, שירותי שמירה ואבטחה נשק ותחמושת ו- תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים. לצד כל סוג עסק מפורטות מטרות הרישוי שעל העסק למלא אחריהן. כך למשל, מטרות הרישוי בעניין אצטדיון ואולם ספורט (למעט אולם במוסד חינוכי) הן מניעת סכנות לשלום הציבור, הבטחת הבטיחות של הנמצאים במקום העסק וכן הבטחת בריאות הציבור, בעוד שמטרת הרישיון כשמדובר בעסק של ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים היא רק להבטיח את בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.  על פי סעיף 2 לצו רישוי עסקים, כל העסקים המפורטים בתוספת טעונים רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי הכבאות.

ניהול עסק ללא רישיון - תוצאות במישור האזרחי והפלילי

(א) במקרים מסויימים בעל עסק המנהל את עסקו ללא רישיון כדין צפוי להפרת חוזה מצד המתקשרים עימו מבלי שהדבר יזכה אותו בפיצוי כלשהו.
במסגרת ת.א. (נתניה) 8864/06 חברת מנגינות בע"מ נ' חכמון אתי , בית המשפט דן בתביעה שהגישה חברה שניהלה גן אירועים כנגד בני זוג שביטלו את הסכם ההזמנה עימה. התביעה נדחתה ובית המשפט קבע, כי מדובר בחוזה בטל עקב היעדרו של רישיון עסק,  וזאת הן מכח סעיף 30 והן מכח סעיף 27 (ב) לחוק החוזים. בהתאם לכך נקבע, כי ניהול עסק ללא רישיון כאשר רישיון כזה נדרש על פי הדין הוא על פניו עבירה.

(ב) אחריות בעל עסק לנזקי גוף -
 בת.א. 1129/02 בביהמ"ש המחוזי בבאר שבע (סמאי אלון ואח' נ' בן טוב טוביה ואח') נדונה תביעת נזיקין שהוגשה כנגד בעליו של דיסקוטק "ריח מנטה" בת"א, הנתבע 1, וכנגד משטרת ישראל בגין נזקים שנגרמו לתובע שנדקר במהלך שהותו במועדון ולאחר שמשטרת ישראל לא מנעה את הפעלת המועדון שפעל ללא רישיון. בית המשפט קבע, כי אחריות בעל העסק היא בשיעור 90% ואחריות המשטרה היא בשיעור 10%.

(ג) העונשים -
 החוק קובע, כי ניהול עסק ללא רישיון או היתר זמני או היתר מזורז גוררים במקרים מסויימים עונש מאסר של שמונה עשר חודשים, ובמקרים אחרים בעל העסק צפוי לקנסות.

(ד) סגירה מינהלית
 במקרים מסויימים של ניהול עסק ללא רישיון, נתונה לראש הרשות המקומית, לרופא מקומי ולגורמים נוספים, סמכות להוציא צו הפסקה מנהלי למשך 30 יום. הצו ניתן להארכה, אך שמורה לבעל העסק זכות לדרוש את ביטול הצו.

(ה) צו הפסקה שיפוטי -
 לבית המשפט שמורה סמכות להוציא צו הפסקת עיסוק בעסק למורשע לפי סעיף 14 לחוק, (ניהול עסק ללא רישיון), באופן קבוע או לתקופה מוגדרת על פי שיקול דעת בית המשפט. הסמכות הנ"ל שמורה לבית המשפט גם בשלב שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הרשעה.

לסיכום, הליך הוצאת רישיון עסק, עלול להיות לעתים הליך סבוך ומורכב המחייב קבלת אישורים מגורמים רבים כגון המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, מוסדות התכנון ברשות שירותי הכבאות ועוד.

לצורך יעילות ההליך המורכב הנ"ל וקיצורו , רצוי להיעזר בליווי של עורכי דין ומתכננים המתמחים בתחום רישוי העסקים.

* הכותבת היא עו״ד העוסקת בדיני רשויות מקומיות ומקרקעין.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים