Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חובות מנהל תיקי השקעות ללקוחותיו

מנורה חויבה לשלם כחצי מליון ₪ ללקוחותיה

מאת: מערכת משפטי |
18.08.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
חובות מנהל תיקי השקעות ללקוחותיו

ביהמ"ש המחוזי בת"א דן לאחרונה בסוגייה של חובות מנהל תיקי השקעות ללקוחותיו, וכן תחולת פוליסת אחריות מקצועית בנסיבות בהן הופר הסכם השקעות בין הלקוח לחברת ההשקעות.

בפסק הדין עורך ביהמ"ש (כב' השופטת רות רונן) ניתוח הנזק האפשרי במקרי הפסד בשוק ההון לחלות פוליסת הביטוח בנסיבות כאשר ישנה חריגה של מנהל תיק ההשקעות מהנחיות הלקוח. ביהמ"ש דן בשאלה אם יש בכך משום "מעשה מכוון" שאינו מכוסה למעשה רשלני שכן מכוסה.

מעשה מכוון
מעשה מכוון לצורך חוק חוזה הביטוח הינו מעשה המיועד לגרום למקרה הביטוח (הצתה במתכוון כדי לזכות בביטוח). בנסיבות נשאל האם ההימור בו נקט מנהל תיק ההשקעות יש בו כדי להוות מעשה מכוון.
ביהמ"ש קבע, כי לא כך הם פני הדברים, וכי מנהל תיק ההשקעות לא ביקש את התוצאה הרעה בנסיבות לצורך הפעלת הפוליסה וכי ביקש להתרחק מתוצאה שכזו.

עוד בחן ביהמ"ש האם מנהל תיק ההשקעות מסר מידע מדוייק ערב חתימת הסכם הביטוח בכל הקשור לאפשרות הגשת תביעות משפטיות כנגדו בעתיד. מנהל התיקים ציין, שאין מצב כזה בעוד שהיה מצב אפשרי שכזה, ולכן נתן תשובה שאינה אמת בנושא מהותי שאילו היה נמסר לחברת הביטוח באותה העת, היה משפיע על החלטתה והיא לא היתה מבטחת אותו. לכן התביעה כנגד הפניקס נדחתה.

מקרה ביטוח
טענה נוספת שנדונה עסקה במועד בו המבוטח היה צריך לדווח לחברת הביטוח על גילוי מקרה ביטוח, שכן מנורה טענה שמקרה הביטוח היה בידיעת המבוטח אך הוא דווח מחוץ לתקופת הדיווח לגביו חלה הנסיבות תקופת הביטוח. ביהמ"ש מצא, כי החובה להודיע לחברת ביטוח אודות אפשרות קרות מקרה ביטוח היא במקום בו הוגשה תביעה. בנסיבות המקרה לא היתה בהכרח הסתברות גבוהה להגשת תביעה בתקופת הביטוח ולכן הטענה נדחתה.

בסיכום, ביהמ"ש קבל את התביעה נגד מנורה במלואה, וחייב את מנורה לשלם לתובעים סכום של 494,451 ₪. התביעה נגד הפניקס נדחתה.

(ת"א 58844-10-00 מריניאנסקי ואח' נ' מומנטום שוקי הון בע"מ ואח' ת"א).

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים