Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אופיס דיפו בהקפאת הליכים - מה המשמעות?

כיצד ניתן למקסם את החזר החובות לנושים ולמזער את הנזק לחברה? מי מפעיל את החברה בתקופת הקפאת ההליכים? בעקבות המידע אודות כניסתן של חברות כגון אופיס דיפו להקפאת הליכים, לפניכם מידע חשוב בנושא

מאת: עו"ד גיא סגלוביץ' | סגלוביץ' ושות', משרד עו"ד ונוטריון
28.10.13
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'
אופיס דיפו בהקפאת הליכים - מה המשמעות?

"אופיס דיפו בהקפאת הליכים - הסניפים סגורים, והספקים בלחץ" (גלובס, 25.10.2013), "אושרה הקפאת הליכים זמנית לאופיס דיפו החדשה; הסניפים ייסגרו" (כלכליסת, 25.10.2013). אלו הן חלק מכותרות העיתונים המלווים אותנו בימים האחרונים. אבל מה זה אומר? מהי הקפאת הליכים שמלווה כל משבר כלכלי בחברה? 

חברה מוקמת בידי בעלי מניותיה במטרה להשיג את המטרות שהציבו בעלי המניות לעצמם. בדרך כלל, החברה המסחרית נועדה למקסם רווח ולהביא ממון לבעלי המניות. דברים אלו נכונים כל עוד החברה הינה בת פירעון.  אלא, ששוב ושוב אנו מגלים,  כי חברות נכנסות לקשיים. חברות מוצאות את עצמן, כאשר אין בידן לעמוד אל מול הנושים המתדפקים בדלת והן קורסות. 

הקפאת הליכים - מהי?

מרגע זה ייעודה של החברה משתנה. כפי שהיטיבה לתאר כב' השופטת אלשיך, ייעודה החדש הינו: "למקסם את החזר החובות לנושיה, ובכך למזער את הנזק שגרם כשלון עסקיה". בדרך הטבע, חברה אשר לא משלמת את חובותיה, נכסיה ימומשו לצורך כיסוי חובותיה והחברה תחוסל. אלא, שלפעמים הצלתה של החברה היא שתביא לשיפור באופן ניכר של מצב  הנושים. במקרה כזה, בית המשפט יכול לעשות שימוש ב"הקפאת הליכים", לצורך הגעה להסדר נושים אשר יביאו לשיקומה של החבר והחזרתה לפעילות. 

צו להקפאת הליכים, מספק לחברה "מטריה", הגנה זמנית. הוא מאפשר למנהליה או למנהלים, אשר בית המשפט ממנה, תקופה שבה יוכלו לתפקד, מבלי שהם צריכים להגיב להתקפות מכל כיוון. הצו לא מעניק חסינות מוחלטת מתביעות. הצו מאפשר ריכוז התביעות וניהול ההליכים בצורה מסודרת. הוא מקשה על הגשת תביעות ונקיטת פעולות.  למעשה, הצו הניתן בהתאם להוראות סעיף 350ב לחוק החברות, מורה כי למשך תקופה מוגבלת  לא יהיה ניתן להמשיך או לפתוח בהליכים נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע בית המשפט. 

אלא שלפעמים חברות  או בעלי מניות בחברות מנסים לעשות שימוש לרעה בהליך זה. כאן על בית המשפט לזכור כי הצו יינתן רק כאשר בית המשפט שוכנע, כי במתן הצו יהיה כדי לסייע להבראת החברה. להזכיר, מתוך ראיה ומטרה לממש את ייעודה החדש של החברה, לשרת את חובותיה ולמקסם את החזר החובות לנושי החברה. 

מרגע שניתן צו הקפאת הליכים, פועלת החברה תחת משטר מורכב של כללים ובדרך כלל בליווי של מנהל הממונה מטעם בית המשפט. מי שמעוניין בקיומו של הסדר ובהצלת החברה, חייב לפעול בזהירות, תוך קיום הוראות בית המשפט. מאידך, נושים של החברה עשויים להעדיף קידום של הליכים כנגד החברה. לנושים אלו עומדים כלים אשר יאפשרו להם להמשיך בהליכים כנגד החברה, בכפוף לאישור בית המשפט, גם בתקופת הקפאת ההליכים. 

מפעיל החברה בתקופת ההקפאה

מי שמונה להפעיל את החברה בתקופת ההקפאה אינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו. למפעיל החברה, אין כבר חופש פעולה כמו בימים שלפני המשבר הכלכלי. סמכויותיו הם אלו אשר ניתנו לו בידי בית המשפט. אם חרג מסמכויותיו או פעל שלא על פי חובות הזהירות החלות עליו, עלול הוא אף למצוא עצמו מחויב באופן אישי לנזקים שגרם. 

בכל זמן נתון יכול בית המשפט, אשר העניק את צו ההקפאה, להורות על הפסקת הליכי ההבראה, כאשר במקרה כזה צפוי שהחברה תעבור בהמשך לבקשה שתוגש להליכים של פירוק. 

צו להקפאת הליכים הינו אמצעי מורכב, אשר מיועד לשרת את מטרתה החדשה של החברה הקורסת. מטרתו למקסם את סיכויי הגביה של הנושים ויכולת הפירעון מהחברה. את המכשיר הזה  צריך להכיר ולדעת להפעיל. הן בהוצאתו של צו והן במידה שמבקשים לבטלו. הצו לא צריך להיות אוטומטי והוא אך אמצעי בשירות מטרה. יחד עם זאת, ברור כי נעשים ניסיונות לנצלו לרעה. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים