נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מיסים: היערכות לקראת סוף שנת המס 2013

חוקי המס החדשים והמלצות שיסייעו לכם ליהנות משיעורי מס הכנסה נמוכים יותר

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 3

סוף שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014, מחייבים היערכות במסים, ובחינת אפשרויות של תכנון מס. אם אתם מעוניינים לחסוך בתשלומי המסים, רצוי להכיר את דיני המס ובפרט את החוקים החדשים שהתקבלו בעקבות החוק לשינוי סדרי עדיפויות, "חוק ההסדרים" לשנים 2013 ו-2014. להלן סקירה תמציתית של הנושאים העיקריים.

השינויים בשיעורי המס
בהתאם להחלטת משרד האוצר, העלאת המסים ביחס ליחידים שהייתה מתוכננת לתחילת 2014 (בשיעורים שבין 1%-2%), לא תכנס לתוקף. עם זאת, העלאת מס החברות החל מינואר 2014 היא בתוקף, ולפיכך מס החברות יעלה החל מינואר  2014 מ- 25% ל- 26.5%. יש לשקול הקדמת הכנסות של החברה לשנת 2013, כדי ליהנות משיעורי מס הכנסה נמוכים יותר.

הטבות מס למפעל מועדף
שיעורי המס החלים על חברות שונות במשק לפי החוק לעידוד השקעות הון, לרבות חברות תוכנה ואפליקציות, עולים משיעור מס של 6% ל-9% באזור עדיפות א' ומ-12% ל-16% באזור אחר. כמו כן, שיעור המס החל על דיבידנד ממפעל מועדף עולה משיעור מס של 15% לשיעור מס של 20%. לאור האמור, יש לשקול להקדים חלוקות דיבידנד בחברות זכאיות לשנת 2013.  

קרן השתלמות
מומלץ לעצמאים להפקיד כספים לקרן השתלמות, עד להפקדה שנתית של 18,130 שקלים. מדובר באחד ממקלטי המס האטרקטיביים שיש בחקיקת המס הישראלית, מכיון שניתן למשוך את הכסף בתוך תקופה קצרה בפטור מלא ממס על ההכנסות בשוק ההון. 

נאמנויות 
במסגרת חוק ההסדרים בוצעה רפורמה במשטר מיסוי הנאמנויות שייכנס לתוקפו בתחילת 2014. בהתאם לרפורמה, נאמנות עם רווחים צבורים בניירות ערך, שנצברו על פני מספר שנים ולא ימומשו עד סוף שנת 2013, ישלמו, בניגוד להיגיון, החל מ- 2014 מס על כל הרווח שנצבר לאורך השנים. לפיכך, יש לשקול מכירה וקנייה של ניירות הערך, וכך ליצור עלות חדשה לאותם ניירות ערך שמוחזקים בנאמנות.

גילוי מרצון
ישראלים שהם בעלי הכנסות ונכסים בחו"ל אשר לא דווחו לרשויות המס, יכולים בתנאים מסוימים להגיש בקשה לרשות המסים לגילוי מרצון לפי הנוהל פורסם בשנת 2005. התנאים העיקריים הם שהפנייה בתום לב, הגילוי מרצון לא נעשה בשל חקירה או בדיקה של רשות שלטונית וכי אין בידי רשות שלטונית מידע קודם, בדבר הגילוי מרצון. מומלץ לבצע את ההליך באמצעות עורך דין מומחה למיסים.

קיזוז הפסדים 
הפסדים שלא קוזזו בשנת המס, יועברו לשנים הבאות ללא הגבלת זמן. ניתן יהיה לקזז את הפסדי ההון מרווח הון שייווצר בשנים הבאות ולקבל החזר מס. הפסדים בבורסה ניתן לקזז כנגד הכנסות שונות, לרבות דיבידנד וריבית בתנאים מסוימים. ההפסדים בשוק ההון אמורים להיות מקוזזים על ידי הבנקים במהלך השנה. נישום המעוניין לקזז הפסדים אשר לא קוזזו בשנת 2013, צריך להגיש דו"ח לרשות המסים במהלך שנת 2014.

הכנסות מחו"ל באמצעות חברות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה תיקונים ביחס לחברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה. מדובר בתיקונים דרמטיים אשר ישפיעו על תושבי ישראל המחזיקים בחברות זרות. לפיכך, מוצע לבחון את השלכות המס כתוצאה מתיקוני החקיקה בנושאים אלה.

 

* נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מס חברות פקודת מס הכנסה הפחתת נטל המס

קבע פגישה עם