Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חוק הנכים - מורה נבוכים

חוק הנכים הוא החוק העיקרי המסדיר זכויות נכי צה"ל. כיצד נקבעת דרגת הנכות? האם ניתן לערער על הקביעה? על כל אלו ועוד במדריך שלפניכם

מאת: עו"ד תמר סיון | צדקוני - סיון עו"ד
22.03.15
תאריך עדכון: 22.10.15
9 דק'
חוק הנכים - מורה נבוכים

כשאנחנו שומעים את הביטוי "נכה צה"ל", אנחנו חושבים בדרך כלל על לוחם שנפגע בקרב, במלחמה או במבצע צבאי מול האויב. 

אולם, בפועל, ההכרה כנכה צה"ל פתוחה בפני מגוון רחב של נפגעים, משורות צה"ל ומכוחות הביטחון בכלל, מי שנפגעו בפעילות מבצעית, אך גם בעבודה שוטפת, מפציעה או ממחלה, בזמן השירות או בחופשה, הכל בהתאם לכללים והגדרות שנקבעו בחוק ופורשו על ידי בתי המשפט. 

פגיעה תוך כדי ועקב השירות הצבאי

הכלל הוא, כי חייל צה"ל שנפגע תוך ועקב שירותו הצבאי, ונגרמה לו נכות, זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל בגין אותה נכות.
הדגש הינו על הקשר הסיבתי - עקב השירות. (למעט במקרים של פגיעות בחופשה, עליהם חלים כללים אחרים, כפי שיוסבר בהמשך).

ולכן, לא מספיק להראות שהנכות ארעה בזמן השירות, ולא די להוכיח שהחייל התגייס בריא ושכעת סובל מליקוי כלשהו, אלא צריך להוכיח שתנאי השירות השפיעו על הנכות - גרמו לה או החמירו אותה. 

גם משרתים בכוחות ביטחון נוספים (כגון: המוסד, שירות הביטחון הכללי, משטרה, משמר הגבול, שירות בתי הסוהר, משמר הכנסת, כיתות כוננות ועוד), זכאים לקבל הכרה וזכויות, אם נפגעו תוך עקב שירותם.

החוק העיקרי: חוק הנכים

החוק המסדיר את זכויות הנפגעים הינו חוק הנכים, (תגמולים ושיקום) - תשי"ט 1959. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, מסדירים את הליך הגשת התביעה נגד משרד הביטחון, הקריטריונים לקבלת התביעה, דרגות הנכות וזכויות הנכים. בנוסף, קיימות הוראות נוהל של אגף השיקום, הדנות בהטבות שאינן מכח החוק, ובקריטריונים לזכאויות שונות, וכן באופן הטיפול בבקשות הנכים בנושאים שונים. 

זכויותיהם של נפגעים שאינם חיילי צה"ל, מוסדרות בחוקים ספציפיים או בהוראות נוהל של משהב"ט. בחלק מהמקרים מבחני הזכאות שונים מאלו שבחוק הנכים (למשל: הכרה רק במי שנפגע כתוצאה מחבלה, ולא במי שלקה במחלה), ולכן חשוב לבדוק לגבי כל נפגע את ההוראות הספציפיות המתאימות לו. 

לגבי פגיעות בחופשה, הנושא מוסדר בחוק מיוחד החל רק על חיילים בשירות חובה בלבד, שנפגעו בתאונה, בעת שהיו בחופשה מאושרת. ההכרה לגבי נפגעים בחופשה מותנית בהתקיימם של תנאים המפורטים בחוק, ובכלל זה קיומה של נכות בשיעור 20% לפחות. 

תביעה להכרה כנכה צה"ל - כיצד?

כל מי שמבקש להיות מוכר כנכה צה"ל, צריך להגיש תביעה מתאימה. חייל בשירות חובה יכול להגיש התביעה סמוך לפני השחרור, וחייל בשירות קבע יכול להגיש את התביעה בסמוך למועד בו לקה בנכות.

משרד הביטחון משתמש בטפסים מיוחדים לתביעות - טופס תביעה בגין חבלה וטופס תביעה בגין מחלה. עם זאת, בפסיקה נקבע, כי אין חובה להשתמש דווקא בטפסים אלו, שאינם מעוגנים בחוק. 

חשוב: תשומת לב לתקופת ההתיישנות

רצוי לא להתמהמה בהגשת התביעה, וחשוב לשים לב לנושא ההתיישנות: הזכות להגיש תביעה לפי חוק הנכים מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו. מדובר בתקופת התיישנות קצרה בהשוואה לתחומי משפט אחרים. להגשת התביעה במועד מוקדם עשויה להיות השלכה גם על זכויותיו הכספיות של הנפגע. 

במקרים מתאימים ניתן להגיש תביעה גם לאחר חלוף מועד ההתיישנות. סעיף 32א לחוק הנכים מאפשר, בתנאים מסוימים, את הארכת המועד להגשת התביעה. התנאי העיקרי הוא שהתביעה מתייחסת לנכות שנגרמה ע"י "חבלה רשומה". אם קיימים מסמכים מתאימים מזמן אמת, ניתן להגיש התביעה גם לאחר שנים רבות. עם זאת, המועד הקובע לקבלת הזכויות הכספיות, יהיה בדר"כ מועד הגשת התביעה, ולא ניתן יהיה לקבל תשלומים רטרואקטיביים. (אם כי גם לכך יש חריגים). 

צירוף מסמכים מתאימים

לתביעה להכרה כנכה צה"ל יש לצרף מסמכים מתאימים: תיעוד רפואי, דו"ח פציעה, עדויות וכו'. ככל שהתיעוד יהיה מלא ומפורט יותר, כך ימשך בירור התביעה פחות זמן, והסיכוי להצלחה יגדל. 

קבלת התביעה או דחייתה

משרד הביטחון נעזר ברופא יועץ מטעמו, הבודק את התיק ואת התובע, וממליץ האם לקבל את התביעה או לדחות אותה. קבלת התביעה יכולה להיות באופן מלא - ואז כל הנכות היא על חשבון השירות, או באופן חלקי, בקשר של החמרה, ואז רק חלק מהנכות תהיה על חשבון השירות. 

אם ההמלצה הינה לדחות את התביעה, יקבל הנפגע הודעה על דחיית תביעתו. על החלטה זו ניתן לערער בפני ערכאה שיפוטית הנקראת "ועדת ערעורים לפי חוק הנכים". 

קביעת דרגת הנכות – כיצד?

אם ההמלצה היא לקבל את התביעה, התיק יועבר לוועדות הרפואיות לצורך קביעת הנכות. קביעת הנכות נעשית ע"י הועדה הרפואית המחוזית, בה יושבים רופאים שמונו לתפקידם ע"י שר הביטחון. אופן פעולת הועדה המחוזית מוסדר בתקנות הנכים (ועדה רפואית) תשכ"ו - 1965. 

קביעת דרגת הנכות נעשית בהתאם לתקנות מיוחדות (תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל – 1969), בהן מפורטות דרגות הנכות המתאימות למצבים שונים. 

לדוגמא: הנכות בגין קטיעת רגל מתחת לברך הינה 50% או 55% (תלוי במיקום הקטיעה). הנכות בגין הגבלה קלה בתנועות הגב התחתון הינה 10%, הנכות בגין הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי הינה 10%, וכו'. 

דרגת הנכות יכולה להיקבע כזמנית, לתקופה מוגבלת, או לצמיתות. 

ערעור על קביעת דרגת הנכות

לא כל מצבי הנכות מפורטים בתקנות, ובמקרים רבים, הגדרת הנכות פותחת פתח למחלוקות. (למשל - האם ההגבלה על הכושר התפקודי היא קלה או בינונית?). אם הנכה סבור, כפי שקורה פעמים רבות, שלא נקבעה לו דרגת נכות מתאימה, הוא זכאי לערער על החלטת הועדה הרפואית המחוזית לוועדה רפואית עליונה. הועדות הרפואיות העליונות פועלות בהתאם להוראות תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד – 1964. 

הועדה העליונה יכולה לקבל את הערעור ולהעלות את דרגת הנכות שקבעה הועדה המחוזית, אך היא יכולה גם להשאירה על כנה או להפחיתה. טרם הגשת הערעור, צריך לבדוק היטב את מצב הדברים בתיק ולשקול את סיכויי הערעור והאם אין סיכון להפחתת נכות שכבר נקבעה. 

על החלטת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער, עפ"י חוק, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי. (דיון בפני דן יחיד). 

כיצד מחושבת הנכות במקרה של יותר מנכות אחת?

כאשר לאדם מסוים יש יותר מנכות אחת, מחושבת סך כל הנכות שלו עפ"י כללים של צרוף נכויות, בשקלול או בקומולציה, בהתאם להוראות המפורטות בתקנות הנכים. 

לדוגמא: אם לנכה נקבעו 20% נכות בגין פגיעה בשמיעה ו 10% נכות בגין צלקת, תהיה נכותו הכוללת 28%.
אם לנכה נקבעו 10% נכות בגין ברך ימין ו – 10% נכות בגין ברך שמאל. נכותו הכוללת תהיה 20%.
אם לנכה נקבעו 10% נכות בגין פגיעה בשמיעה, 5% נכות בגין הגבלה מזערית בעמוד השדרה התחתון ו – 5% נכות בגין שבר בחוליה בעמוד השדרה, הנכות הכוללת תהיה 18.77% ולאחר עיגול - 19%. 

מהן הזכויות בהתאם לדרגת הנכות?

לגובה הנכות הכוללת חשיבות רבה, מאחר שרוב הזכויות הכספיות של נכה צה"ל נגזרות בראש ובראשונה מדרגת הנכות שנקבעה לו. 

א. בנכות בשיעור 0% - 9%, אין הנכה זכאי להטבות כלשהן, כספיות או אחרות. עם זאת, שמורה לו הזכות לבקש בדיקה מחודשת, אם יחול שינוי לרעה במצבו, ואז תעודכן דרגת הנכות ותעודכנה זכויותיו. גם אם אין לנכה הטבה כספית מיידית, עצם ההכרה עשויה להיות בעלת חשיבות רבה עבורו, בעתיד, ומכאן החשיבות בהסדרת ההכרה, גם כשהפגיעה קלה יחסית. 

ב. בנכות צמיתה בשיעור 10% - 19% זכאי הנכה למענק כספי חד פעמי, (אם הנכות זמנית, יקבל תחילה רק מקדמה על חשבון המענק). גובה המענק תלוי בשיעור הנכות. גביית המענק אינה מונעת הגשת בקשה לבדיקה חוזרת, במקרה של החמרת מצב. אם הנכה זקוק לטיפול רפואי, עליו לקבלו במסגרת קופ"ח. 

ג. בנכות בשיעור 20% ומעלה זכאי הנכה לגמלה חודשית (בהתאם לגובה הנכות), ולטיפול רפואי בנכותו במסגרת אגף השיקום. כן זכאי הנכה להטבות ותגמולים שונים, בהתאם לדרגת הנכות, סוג הנכות, מצבו הרפואי וכו'. (לגבי נכים שנכותם קודמת לתאריך 1.1.96, זכאות זו חלה מנכות בשיעור 10% ומעלה). 

בנוסף לזכות הבסיסית לתגמולים בהתאם לדרגת הנכות, זכאים נכי צה"ל, שדרגת נכותם 20% ומעלה, (או 10% ומעלה אם נכותם מלפני ינואר 1996),  להטבות שונות כגון: הנחה בארנונה, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד. 

תגמול טיפול רפואי ותגמולי מחיה

אם הנכה אינו כשיר לעבודה בשל נכותו המוכרת באופן זמני, בגלל מצבו הרפואי (למשל: בתקופת החלמה לאחר ניתוח), הוא עשוי להיות זכאי לתגמול טיפול רפואי -מעין "דמי מחלה", כאשר גובה התגמול נקבע לפי סכום הקבוע בחוק או לפי ההשתכרות בפועל, בהתאם לכללים שונים. נכה שמצב אי הכושר שלו מתמשך, עשוי להיות זכאי לתגמול מחיה, זמני או קבוע שגובהו יקבע עפ"י נתונים שונים, כגובה הנכות, מקורות הכנסה נוספים והשתכרות טרם הפגיעה. 

זכאות נכים שהם חיילים משוחררים

במקרים של חיילים לאחר שחרור מהשירות, עשוי אגף השיקום לאשר לנכה מסלול שיקום הכולל מימון לימודים גבוהים ודמי מחיה בתקופת הלימודים – הטבה משמעותית ביותר, ששוויה הכספי רב, ואשר מסייעת לנפגע בתהליך השיקום. 

זכאות לרכב רפואי - מתי?

נכים בדרגות נכות גבוהות או בגין פגימות מסוימות, עשויים להיות זכאים להטבה של "רכב רפואי", שמשמעה הטבות משמעותיות ברכישת רכב חדש ותוספת קבועה לתגמול החודשי.  

מענקים והטבות

הקשר עם אגף השיקום הינו קשר ארוך טווח, כאשר בשלבים שונים בחייו עשוי הנכה לממש זכויות שונות, בהתאם למצבו ולצרכיו: מענק נישואין, סיוע בדיור, הלוואות לשם פתיחת עסק או סיוע בכיסוי חובות.

נכים בדרגות נכות שונות ובגין פגיעות שונות זכאים להטבות קבועות בהתאם לדרגת הנכות וסוג הנכות: תוספת עבור עזרת הזולת ("משקולות"), מענק הבראה, טיפולי שיניים, השתתפות בצהרון לילדים ועוד.
בנוסף, עם הגעת הנכה לגיל פרישה, משולמת לו תוספת קבועה לתגמול החודשי, בשיעור 10% מהתגמול. 

בסיכום - הזכאות מושפעת מגורמים שונים

כאמור, הזכאות להטבות מושפעת מגורמים קבועים כגובה הנכות וסוג הנכות, אך גם מנתונים אישיים וצרכים ספציפיים של כל נכה ונכה, ולפיכך עשויים להיות שני נכים שדרגת נכותם זהה, אך הם מקבלים תגמולים והטבות שונים. 

באתר אגף השיקום באינטרנט, ובחוברת הנשלחת ע"י האגף, לכל מי שמוכר כנכה צה"ל, מופיע פירוט של רוב ההטבות והזכאויות, והתנאים לקבלתן. 


עוד בנושא:

ערעור על החלטת ועדה רפואית לפי חוק הנכים - האם כדאי?

ערעור על החלטת ועדה רפואית >>>טופס להורדהצדקוני - סיון עו"ד

צדקוני - סיון עו"ד

עו"ד תמר סיון, בוגרת באוניברסיטת ת"א במשפטים (LLB) בהצטיינות, וחברת לשכת עוה"ד משנת 1989. בוגרת השתלמויות מקצועיות של לשכת עוה"ד והפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א , בנושא רפואה למשפטנים.
משרד הבטחון ונכי צה"ל

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מצדקוני - סיון עו"ד

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
צדקוני - סיון עו"ד

לקבלת ייעוץ מצדקוני - סיון עו"ד