נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק השמיטה - מחיקת חובות לחייבים מוגבלים באמצעים

הוראת השעה המכונה 'חוק השמיטה', מאפשרת לחייבים בהוצאה לפועל, אשר עומדים בתנאים, לבקש את מחיקת חובותיהם. מחיקת החובות, בדומה להפטר בהליך פשיטת רגל, מאפשר להם לצאת לדרך חדשה. ההליך מתנהל בפני רשם הוצאה לפועל, בהליך מהיר

מאת: עו"ד אורי מיטלר | | 4
חוק השמיטה - מחיקת חובות לחייבים מוגבלים באמצעים

התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה – 2014, המכונה "חוק השמיטה", אושר ביום 28.7.15 ויכנס לתוקף ביום 6.9.15, למשך שלוש שנים.

התיקון לחוק משקף עקרונות ברוח שנת שמיטה, ומטרתו לתת הפטר מחובות לאותם חייבים שהליכי הגביה מהם אינם צפוים להביא תועלת משמעותית לנושים. במרבית המקרים מושתים על חייבים, שאוחדו תיקיהם, סכומי תשלום חודשיים נמוכים שאינם מספיקים לכיסוי תוספת הפרשי ההצמדה והריבית בתיק ההוצאה לפועל ומשכך יתרת החוב לעולם תשאר בעינה. בנוסף, בתקופה זו מוטלות על החייבים הגבלות רבות, כמו הגבלת השימוש בכרטיסי אשראי והמחאות והגבלת היציאה מהארץ. הגבלות אלו, בצירוף הופעתם במרשם החייבים המוגבלים באמצעים, פוגעות בשמם וביכולתם להתנהל כלכלית ולנהל אורח חיים תקין.

מצד הנושים, ניהול ההליכים כנגד החייבים לא צפוי להביא להם תועלת ממשית, ולעיתים מתקבל לתיק תשלום זעום של כמה שקלים בודדים מידי חודש. החייבים, גם אם ימשיכו לעמוד בתשלומים, לא יצליחו לשלם את החוב, והריביות והוצאות ההליכים המתווספות לחוב, רק ילכו ויגדלו.

חוק השמיטה נועד לכ- 22 אלף חייבים, אשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים. החוק פונה לאותם חייבים ממשקי בית מוחלשים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות, אשר גילו אחריות וניסו לפרוע את חובותיהם באמצעות עמידה בצו התשלומים. כאמור, העמידה בתשלומים אינה מקדמת אותם, והם נושאים בעול ההגבלות המוטלות עליהם, ללא אפשרות לפרוע את חובותיהם ולצאת לדרך חדשה.

מה בין מסלול ההפטר בהוצאה לפועל להפטר בפשיטת רגל?

מטרת החוק היא לאפשר לאותם חייבים מוגבלים באמצעים, בדומה לחייבים בהליכי פשיטת רגל, לקבל הפטר מחובותיהם. בדומה להפטר שניתן בפשיטת רגל, ההפטר חל הן על החובות שנתבעו בהוצאה לפועל והן על אלו שלא, אולם הוא אינו חל על חובות שאינם בני הפטר, כמו חוב מזונות וחובות בגין קנסות למדינה.

למסלול ההפטר בהוצאה לפועל יתרונות רבים על פני פשיטת רגל. ההליך מנוהל בפני רשמי ההוצאה לפועל אשר מכירים את החייבים ואת התיקים, והם אלו המוסמכים להכריע בבקשת ההפטר.  
הליך קבלת הפטר בהוצאה לפועל מתיימר להיות מהיר ויעיל ולהימשך חודשים בודדים בלבד, בעוד פשיטת רגל, אף לאחר הרפורמה, תמשך לא פחות מ- 18 חודשים.
במסלול ההפטר, אין חובת הגשת דוחות תקופתיים, לא נבחנת באופן מפורש התנהלותו של החייב ותום ליבו בהליך והחייב מתנהל מול רשם ההוצאה לפועל ונושיו, ללא מעורבות של מנהל מיוחד או נאמן.

נראה, כי להליך ההפטר במסגרת ההוצאה לפועל יתרונות רבים, אולם על החייב לעמוד במספר תנאים מצטברים, שרק מעטים נכנסים בגדרם. כמו כן, בטרם הגשת בקשה להפטר, יש לשקול היטב את ההשלכות הצפויות מול סיכויי ההליך, שכן התוצאות יכולות להיות הפוכות ולהזיק לחייב. לדוגמה, לאחר הגשת הבקשה מתגלה לזוכים מלוא המידע בדבר נכסיו והכנסותיו של החייב, ובמידה שבקשתו תדחה, יעשה שימוש במידע זה על-ידי הזוכים להעלאת צו התשלומים. לכן, בטרם נחפזים להגיש בקשה להפטר, מומלץ לקבל יעוץ מקצועי מעורך-דין התמתחה בתחום.

רשם ההוצאה לפועל מוסמך לתת הפטר לחייב שעומד בתנאים הבאים:

• מי שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים לפני הגשת הבקשה לפחות. 

• סך כל חובותיו עומד על פחות מ-800,000 שקלים חדשים. בחישוב נכללים מלוא חובותיו של החייב, בין אם נתבעו בהוצאה לפועל ובין אם לא, וכן החובות שאינם בני הפטר. יחד עם זאת, חוב של למעלה מ- 400,000 ₪ לנושה אחד או לרשות המיסים, עשוי לגרום לבדו לדחיית הבקשה.

• אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה. מכאן, כי חייב שבבעלותו דירת מגורים, למשל, לא בהכרח יעמוד בתנאי זה.

• חייב אשר עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר. לעניין תנאי זה, רשם ההוצאה לפועל רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לאשר בקשה גם אם החייב לא עמד בצו התשלומים עקב הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו.

• אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב. יחד עם זאת, הגשת בקשה להפטר שנדחתה אינה מונעת הגשת בקשה לצו כינוס נכסים בפשיטת רגל לאחר מכן. 

• חייבים אשר הגישו בחמש השנים שקדמו לבקשה, בקשה למתן צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל, והבקשה נדחתה או הצו בוטל, או שהתקבל הפטר, אינם רשאים להגיש את הבקשה.

מסלול ההפטר

בקשת ההפטר תכלול תצהיר של החייב בדבר התקיימות תנאי הסף. בנוסף, יצהיר החייב על כלל נכסיו, הוצאות, הכנסות, חובות, כולל חובות שאינם בני הפטר ונושים. החייב יצרף לבקשה את פרטי ההתקשרות עם הנושים, את ההכרזה על החייב כחייב מוגבל באמצעים, וכן העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. כמו כן, יצורף כתב ויתור על סודיות.

רשם ההוצאה לפועל ידרוש את המידע העדכני אודות החייב ממוסדות פיננסיים ומרשויות המדינה. במידה שהרשם סבר, כי החייב עומד בתנאי החוק, יפתח תיק במסלול ההפטר. חשוב להדגיש, כי במידה שרשם ההוצאה לפועל מגלה במסגרת איסוף המידע כי לחייב נכסים נוספים מהם ניתן להיפרע, בקשתו להפטר תדחה, ומידע זה יעבור לזוכים בתיקי ההוצאה לפועל, על כל המשתמע מכך.

פרסום והודעה

ברשומות, בעיתונות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה תפורסם הודעה ותשלח לכל נושי החייב בהתאם להצהרתו – הן לזוכים בתיקי ההוצאה לפועל והן לנושים הנוספים. מדובר בהודעה בדבר פתיחת התיק במסלול ההפטר והמועד האחרון להגשת התנגדות מטעמם. 

הגשת התנגדות

נושים הסבורים, כי החייב אינו עומד בתנאי החוק או כי הצהרת החייב אינה משקפת את מצבו הכלכלי המלא או כי מתן ההפטר יפגע בהם פגיעה כלכלית משמעותית, רשאים להגיש התנגדות לבקשת ההפטר, בתוך שלושה חודשים מיום ההחלטה על פתיחת התיק במסלול ההפטר. 

רשם ההוצאה לפועל יקבע דיון בבקשה, אליו יזומנו כלל נושי החייב. הרשם ידון בבקשה ובהתנגדויות, ויכריע האם יש לקבל את ההתנגדויות או לדחותן.
במידה שההתנגדויות שהוגשו נדחו, או שלא הוגשו התנגדויות במועד הקבוע לכך, יערוך הרשם חקירת יכולת לחייב, וישתכנע כי מתקיימים לגבי החייב התנאים למתן צו הפטר.

צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב, מלבד חוב שאינו בר-הפטר או חוב שאינו בר-תביעה, ויראו את החייב כאילו קיבל הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל, בשינויים המחויבים.

יודגש, כי צו ההפטר אינו חלוט, ורשם ההוצאה לפועל רשאי בכל עת לבטל צו הפטר שנתן לחייב, אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

רוחות של תקווה

החוק יכנס לתוקף במהלך חודש ספטמבר 2015, ובמשך שלוש שנות תוקפו נוכל לבחון את הצלחת יישומו של מסלול ההפטר בפועל. מחד, נראה כי מדובר בהליך יעיל ומהיר המציע לחייבים אשר גורלם הכלכלי לא שפר עליהם פתרון לחובות, ומאידך, נראה כי בודדים יעמדו במלוא תנאי החוק ויוכלו להחילו עליהם. בכל מקרה יש לערוך איזון בין זכותם של החייבים להתחלה חדשה, אל מול הפגיעה הכלכלית הצפויה לנושים. 

רשות האכיפה והגביה תבחן מידי שנה מי הם החייבים העומדים בתנאי החוק ותשלח להם הודעה בדבר אפשרותם להגיש את בקשת ההפטר, במטרה להנגיש את ההליך לחייבים המתאימים. חוק זה נולד מתוך סולידריות חברתית ורצון להושיט יד לאלו שהידרדרו לחובות בתום לב. מטרת החוק היא לסייע לאותם חייבים שמצבם הכלכלי קשה והם אינם מצליחים לפרוע את חובותיהם ולהשתקם, לפתוח דף חדש ולחזור למעגל חיים תקין ונורמטיבי. 

 

 *עו"ד אורי מיטלר מייצג חייבים וזוכים ומטפל בתיקי הוצאה לפועל ופשיטות רגל.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פשיטת רגל חוק ההוצאה לפועל מחיקת חובות
עו"ד אורי מיטלר

קבע פגישה עם
עו"ד אורי מיטלר

עו"ד אורי מיטלר עוסק בעיקר בפשיטות רגל וכינוס נכסים, ובדיני הוצאה לפועל. השירות שעו"ד מיטלר נותן ללקוחותיו מתאפיין ביחס חם וליווי...

לפרופיל המלא