Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

כונס נכסים בהוצאה לפועל

מיהו כונס נכסים? מה תפקידו בהליך ההוצאה לפועל ומהן סמכויותיו וחובותיו?

מאת: מערכת משפטי |
31.05.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
כונס נכסים בהוצאה לפועל

כונס נכסים הוא אדם שמתמנה ע"י ראש ההוצאה לפועל (בדרך כלל עורך הדין של הזוכה) כדי לתפוס ולמכור נכס של החייב בתיק הוצאה לפועל.

המטרה בכינוס נכסים של החייב היא למנוע הברחת נכסים ואי מימוש פסק הדין שניתן כנגד החייב, כמו גם תפיסת הכנסים ושמירתם, כדי שהכונס  יוכל למכור אותם כדי לשלם את חובו של החייב.

על כונס נכסים חלות חובות שונות, בכללן חובות אמון, נאמנות וזהירות והוא משמש בעצם כידו הארוכה של ראש ההוצאה לפועל.

סמכויות וחובת כונס הנכסים

1• כונס הנכסים רשאי לקחת לרשותו נכס, לנהלו, למוכרו, לממשו ולעשות בו כפי שיורה ראש  ההוצאה לפועל.

2• ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות בעניין הנכס בין מיוזמתו ובין ע"פ בקשת החייב, הזוכה או כונס הנכסים.

3• על כונס הנכסים לנהל פנקסים ולמסור דין וחשבון לראש ההוצאה לפועל או לאדם אחר, הכל כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל.

4• כונס הנכסים חייב למסור כל הכנסה שהגיעה לידיו מניהול הנכס, מכירתו או מימושו, במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת.

כאשר כונס הנכסים מבצע את הפעולות שבתחום אחריותו, הוא חייב להביא בחשבון שיקולים כלכליים רלוונטיים, ולבדוק מה טוב יותר לחייב ולנושים, כדי שהם לא ינזקו מהפעולות שהוא מבצע בנכס.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום הוצאה לפועל

אם כונס הנכסים לא מלא את חובותיו, לראש ההוצאה לפועל יש סמכות לחייב אותו לפצות על הנזק שגרם.

סיום התפקיד

כונס נכסים יכול לתת הודעה בכתב לראש ההוצאה לפועל על התפטרותו. על ראש ההוצאה לפועל לאשר את ההתפטרות.

ראש ההוצאה לפועל, רשאי מצידו לפטר את כונס הנכסים אם לא מלא תפקידו כראוי או אם ראה סיבה אחרת לכך.
כמו-כן, ראש ההוצאה לפועל רשאי לשחרר את כונס הנכסים מתפקידו אם ראה שאין עוד צורך או תועלת בכינוס נכסי החייב.

ולסיום- חושבים לקנות נכס מכונס נכסים בהוצאה לפועל? דעו שקנייה כזו נחשבת לקנייה בטוחה, שכן הנכס עובר לבעלות של המציע שהצעתו זכתה במכרז ע"פ צו ראש ההוצאה לפועל כשהוא נקי מכל שעבוד או עיקול.

עוד בנושא:

קניית דירה בכונס נכסים - הזדמנות או זהירות?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים