Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכאות לדמי הבראה לעובדים

הבנת מחבריך שעובדים בחברה אחרת שהם קיבלו "דמי הבראה". האם גם לך מגיע לקבל דמי הבראה?

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 09.03.16
3 דק'
זכאות לדמי הבראה לעובדים

עבדת קשה במהלך כל השנה, הגיע הקיץ והבנת מחבריך שעובדים בחברה אחרת שהם קיבלו "דמי הבראה". האם גם לך מגיע לקבל דמי הבראה? מהם דמי הבראה? מהו גובהם של דמי ההבראה?

מטרתם ומהותם של דמי הבראה

אחת לשנה, מעביד חייב לשלם לעובדיו דמי הבראה. הזכאות לדמי הבראה היא ע"פ הוותק שהעובד צבר במקום העבודה, לאחר שהעובד עבד שנה במקום העבודה.

בעבר, המטרה של התשלום הייתה לעזור לעובדים לצאת לחופשה. כיום, אין משמעות לשאלה אם העובד יצא לחופשה או לא, המעביד חייב בתשלום זה. כלומר: אתה לא חייב לתכנן חופשה במלון בארץ או בחו"ל אם אין לך זמן או די כסף לכך, בכל מקרה תקבל דמי הבראה פעם בשנה.

חשוב לדעת, כי לא רק עובד במשרה מלאה זכאי לדמי הבראה. גם עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה, והחישוב שלהם יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

מועד התשלום וגובה דמי ההבראה

מעביד צריך לשלם לעובדיו דמי הבראה החל בחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם אחרת במקום העבודה.
החל מיולי 2009 גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד על 340 שקלים לכל יום הבראה. (זאת, בהתאם להסכם שנחתם עם ההסתדרות).

מספרם של ימי ההבראה שהעובד זכאי להם תלוי בותק שלו, וגובהם מחושב ע"פ התעריף ליום ההבראה כפול מספר הימים שהעובד זכאי להם.

להלן פירוט מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם לפי הוותק שלו:

שנה - 5 ימי הבראה

2-3 שנים - 6 ימי הבראה

4-10 שנים - 7 ימי הבראה

11-15 שנים - 8 ימי הבראה

16-19 שנים - 9 ימי הבראה

20 שנים ומעלה - 10 ימי הבראה

זכאות לדמי הבראה בשל היעדרות מהעבודה

אם עובדת נאלצה להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון, או אם עובד נאלץ להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלה, תאונת עבודה, או מילואים, נשאלת השאלה האם בתקופת ההיעדרות העובדים יהיו זכאים לתשלום דמי הבראה?

באופן עקרוני נקבע, כי היעדרות מהעבודה שבה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד לא תובא בחשבון לעניין חישוב תקופת הזכאות לדמי הבראה.

לפיכך:

• עובדת שיצאה לחופשת לידה תהיה זכאית לדמי הבראה, אבל במקרה שהיא תאריך את חופשת הלידה על חשבונה, היא לא תהיה זכאית לדמי הבראה עבור התקופה שבה היא האריכה את חופשת הלידה.

• עובדת שנאלצה להיות בשמירת הריון, תהיה זכאית לדמי הבראה, ע"פ הפסיקה.

• עובד שיצא למילואים יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה היה במילואים.

• כאשר מדובר במחלה או בתאונת עבודה, במקרה כזה אם המחלה היא כזו שמגיע עבורה שכר או שבשל תאונת העבודה מגיע תשלום מהביטוח הלאומי, העובד יהיה זכאי לדמי הבראה עבור התקופה שבה נעדר מהעבודה בשל המחלה או התאונה.

קיראו עוד ובהרחבה על: זכויות עובדים

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים