Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הודעה מוקדמת - תנאי הכרחי להיערכות העובד והמעביד

אתה רוצה להתפטר, לא להיות שם יותר. האם אתה יכול להודיע שאתה עוזב, שישלחו לך את המשכורת בדואר וזהו? לא! על הודעה מוקדמת כתנאי פיטורין הכרחי

מאת: מערכת משפטי ועו"ד הדר פלד-טל | עו"ד הדר פלד-טל
07.01.10
תאריך עדכון: 21.05.19
4 דק'
הודעה מוקדמת - תנאי הכרחי להיערכות העובד והמעביד

קיבלת זימון לשימוע או מכתב פיטורים. האם הבוס יכול להורות לך לאסוף את חפציך ולעזוב את המשרד ברגע זה?

מטרת ההודעה המוקדמת

חוק הודעה מוקדמת קובע מהן הזכויות והחובות החלות על עובד ועל מעסיק, כאשר יחסי העבודה מגיעים לסיומם, כלומר: המעסיק מפטר את העובד או כאשר העובד מתפטר. המטרה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר למעסיק (אם העובד מתפטר) או לעובד (אם הוא מפוטר) להיערך למצב החדש. המעסיק ירצה וודאי לחפש עובד אחר, אשר יחליף את העובד שמתפטר, והעובד ירצה לחפש מקום עבודה חלופי. בתוך תקופת ההודעה המוקדמת העובד ימשיך לקבל שכר.

ע"פ החוק, הודעה מוקדמת חייבת להיות בכתב. יש לציין בה את יום ההודעה ואת יום כניסת הפיטורים או ההתפטרות לתוקף.

תקופת ההודעה המוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת תלויה בוותק של העובד ובצורת העסקתו- האם הוא עובד בשכר חודשי או שעתי. ע"פ החוק, עובד שמקבל משכורת חודשית ועבד פחות מחצי שנה, זכאי להודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש. עובד שעבד בין חצי שנה לשנה זכאי ל-6 ימי הודעה מוקדמת עבור חצי השנה הראשונה, ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף. לאחר שהעובד השלים שנת עבודה, הוא זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד בשכר (עובד שעתי או יומי) זכאי להודעה מוקדמת לפי המפתח הבא: במהלך שנת העבודה הראשונה- יום אחד על כל חודש עבודה. במהלך שנת העבודה השנייה- 14 ימים בתוספת יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה. במהלך שנת העבודה השלישית- 21 ימים בתוספת יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית. עובד שעבד 3 שנים ומעלה יקבל הודעה מוקדמת של חודש ימים.

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת

החוק קובע, כי מעביד שפטר עובד ללא הודעה מוקדמת, ישלם לעובד פיצוי בגובה השכר הרגיל עבור התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. גם על עובד שהתפטר ולא נתן למעסיק הודעה מוקדמת מוטלת סנקציה: העובד ישלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל עבור התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת. בפועל, במקרה כזה המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד את ימי ההודעה המוקדמת.

ויתור על הודעה מוקדמת

עו"ד הדר פלד-טל מוסיפה, כי עובד מפוטר שמעסיקו אינו מעוניין בהתייצבותו לעבודה במשך ימי ההודעה המוקדמת, אלא מעוניין שהעובד יסיים את עבודתו באופן מיידי, עדיין יהיה חייב לשלם לעובד את מלוא השכר המגיע לו בגין חלף ימי ההודעה המוקדמת. גם במקרה של התפטרות, כאשר עובד מתפטר ונותן הודעה מוקדמת למעסיקו, והמעסיק אינו מעוניין שהעובד המתפטר ימשיך להתייצב לעבודה, גם אז חייב המעסיק לשלם לעובד את תמורת ימי ההודעה המוקדמת.

מקרים בהם אין חובה לתת הודעה מוקדמת

לדברי עו"ד פלד-טל, ע"פ החוק עשויים להיות מקרים בהם אין חובה לתת הודעה מוקדמת. למשל, עובד שמתפטר בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, יהיה פטור מחובת מתן ההודעה המוקדמת. ראוי לציין, כי אין בחוק פירוט של סוגי המקרים אשר ייחשבו כ"נסיבות מיוחדות" לצורך כך, וסוגי המקרים הללו נלמדים מן הפסיקה של בתי הדין לעבודה ומחוקים אחרים (כגון: חוק פיצויי פיטורים הקובע את האפשרות להתפטר בדין מפוטר על רקע הרעת תנאים מוחשית או שינוי נסיבות שבגינן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו). עשויים להיות סוגים נוספים של מקרים כאלו, ולכן כדאי מאוד להתייעץ עם עו"ד בטרם קבלת החלטה על התפטרות ללא מתן הודעה מוקדמת.

גם המעסיק יכול להיות פטור ממתן הודעה מוקדמת לעובד, במקרים בהם הפיטורים נעשים בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד, לפי הוראות סע' 16-17 לחוק פיצויי פיטורים. לרוב, מדובר במקרים קיצוניים וחמורים של מעילה באמון, גניבה ממעסיק, עבירות משמעת חמורות ומעשים פליליים שיש בהם כדי לשלול את פיצויי הפיטורים ואת דמי ההודעה המוקדמת.

אישור לעובד על תקופת עבודתו

עו"ד פלד-טל מוסיפה, כי כדאי לדעת, שחוק הודעה מוקדמת קובע את החובה החלה על המעסיק למסור לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד, בסיום העסקתו. החוק גם קובע סנקציה חמורה על מעסיק שלא פועל בהתאם להוראה זו: קנס שעשוי להיות מוטל עליו ע"פ הוראות האכיפה של משרד הכלכלה. את האישור יש למסור לעובד בתוך 14 ימים מיום סיום יחסי עובד-מעסיק, או בתוך 7 ימים מיום שהעובד דרש את האישור.

 

עו"ד הדר פלד-טל

עו"ד הדר פלד-טל

עו"ד הדר פלד-טל היא בעלת משרד עצמאי בקריית-ביאליק וניסיון של למעלה מ- 18 שנה בכל הנוגע לדיני עבודה, לרבות: זכויות עובדים, ייצוג מעסיקים, זכויות נשים בעבודה, אפליה במקום העבודה ועוד. את שירותיה היא מעניקה לעובדים ולמעסיקים ממגזרים שונים, כגון: ציבורי, ממשלתי, תעשייתי, פרטי, עסקי וכיוצא בזה.
דיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

עו"ד הדר פלד-טל
עו"ד הדר פלד-טל

contactלקבלת ייעוץ מעו"ד הדר פלד-טל

עו"ד הדר פלד-טל
עו"ד הדר פלד-טל

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
עו"ד הדר פלד-טל

לקבלת ייעוץ מעו"ד הדר פלד-טל