zap group mishpati logo

הלוואת בעלים או השקעה בחברה? סקירה

התחלתם עסק חדש, לבד או עם שותפים, והחלטתם לאגד אותו כחברה. כעת החברה צריכה כסף כדי להתחיל את פעילותה. גם אם רוב הפעילות העסקית של החברה תמומן על ידי הלוואות בנקאיות, לרוב ההון הראשוני של החברה מגיע מבעלי המניות של החברה. מהן האלטרנטיבות להזרמת הון לחברה ומהי הדרך הנכונה לעשות זאת? על כל אלו ועוד בכתבה שלפניכם

21.01.16
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
הלוואת בעלים או השקעה בחברה? סקירה

קיימות שתי דרכים עיקריות להזרמת הון לחברה: השקעה או הלוואת בעלים. 

מהי השקעה בחברה? 

השקעה משמעותה הזרמת כסף לחברה כנגד קבלת מניות בחברה. הכסף המושקע נחשב להונה של החברה, והוא מהווה התחייבות של בעל המניה כלפי החברה להזרים אליה את הסכומים אשר הוסכמו בין בעלי המניות. בשונה מחלק מהמדינות האירופאיות, בישראל אין דרישה להון מינימלי כתנאי להתאגדותה של החברה.

השקעה זו של בעל המניה איננה נזילה משום שבעלי המניות אינם רשאים להקטין את הון החברה או לפדות את המניות. הדרך של בעל המניות לקבל את פירות השקעתו היא בדרך של קבלת חלקו היחסי בנכסי החברה בעת פירוק החברה או מכירתה או בדרך של קבלת דיבידנד, ככל שלחברה רווחים הראויים לחלוקה. חוק החברות קובע באילו מצבים רווחי החברה הינם רווחים הניתנים לחלוקה, בין היתר, כדיבידנד. מטרת החקיקה היא לוודא, כי הונה של החברה לא ירד מתחת להון מינימלי המאפשר לחברה לפרוע את חובותיה במועד הפירעון. חברה שתחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בניגוד לאמור בחוק, תבצע חלוקה אסורה אשר לפי סעיף 30 לחוק החוזים הינה בטלה. במקרה זה, על בעל המניות תקום חובת השבה לחברה של הסכומים שקיבל.  

חברה הממומנת על ידי השקעת בעלים נתפסת כיציבה יותר בעיני בנקים, ספקים ולקוחות. וזאת, מכוון שבעלי המניות מחויבים כלפי החברה, ובמצב של חדלות פירעון כלפי נושי החברה, בסכום השקעתם. כמו כן, השקעת בעלים, שומרת על יחס מינוף נמוך יותר מאשר הלוואות. כפי שיפורט בהרחבה להלן, יחס מינוף הינו היחס בין סך ההלוואות שלקחה לבין הון הבעלים. חברה הממומנת על ידי השקעות נתפסת כחברה פחות מסוכנת, על כן, לחברה יכולת להשיג אשראי זול יותר או בתנאים טובים יותר בכל הנוגע לבטוחות ו/או ערבויות שהחברה נדרשת להעמיד לטובת הגוף המממן. 

מהי הלוואת בעלים?

הלוואת בעלים הינה הלוואה שנותן בעל המניות לחברה שבבעלותו. מרגע מתן הלוואה לחברה, בעל המניות מקבל על עצמו "כובע" נוסף של נושה של החברה. כדי שגם צדדים שלישיים וגם רשויות המס יראו את ההלוואה כהלוואה לכל דבר ועניין, יש צורך בעריכת הסכם הלוואה בין החברה לבעל המניות אשר יפרט, בין היתר, את סכום ההלוואה ותנאי ההלוואה, בכלל זה מועד ותנאי פירעונה וגובה הריבית שהיא נושאת. 

מה בין הלוואת בעלים להשקעה?

יתרון בולט של הלוואת בעלים על פני השקעה הוא קיומה של התחייבות מצד החברה להחזיר את ההלוואה שקיבלה. מרגע העמדת כספי ההלוואה לטובת החברה, נוצרת התחייבות של החברה לבעל המניות. על החברה להחזיר את ההלוואה בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. אם החברה לא תנהג כאמור, בעל המניות יהיה רשאי לתבוע את החברה בכובעו כנושה של החברה. אולם, יש לקחת בחשבון שבמקרים מסוימים בית המשפט עושה שימוש בסמכות הנתונה לו בחוק החברות להרים את מסך ההתאגדות. במקרים אלו, עלול בעל המניות למצוא את עצמו בתחתית סדר הנשייה, כך שחובו יהיה נחות מחובות של החברה כלפי נושים אחרים. 

בית המשפט נוטה לעשות שימוש בסמכות זו כאשר יחס המינוף של החברה הינו גבוה. כאמור, יחס מינוף הינו היחס בין ההון הזר בחברה להון העצמי בה. חברה הממומנת על ידי הלוואות, להבדיל מהשקעות, הינה חברה עם יחס מינוף גבוה. יחס מינוף גבוה באופן בלתי סביר ביחס להתחייבויות החברה כונה בפסיקה גם "מימון דק". בתי משפט רואים בחברה הממומנת מימון דק, כחברה המנוהלת בדרך לא נאותה תוך נטילת סיכון בלתי סביר לגבי יכולת החברה לפרוע את חובותיה. במילים אחרות, כאשר המימון ממקורות חיצוניים (בכלל זה גם הלוואות בעלים), עולה בשיעור בלתי סביר על ההון העצמי שהושקע על ידי הבעלים, כך שנטל ההתחייבויות של החברה הוא גדול ביחס להשקעותיהם של בעלי המניות, גדל הסיכוי כי החברה לא תוכל לעמוד בפירעון חובותיה. במקרים אלו, אם החברה תגיע בסופו של יום לחדלות פירעון, בתי משפט נוטים לראות במימון דק עילה להרמת מסך אשר עלולה להוביל לא רק לדחיית החוב כלפי בעל המניות לתחתית סולם הנשייה, אלא גם לחיובו של בעל המניות, באופן אישי, בחובה של החברה. 

רישום שעבוד על נכסי החברה כבטוחה להלוואה

כדי להקטין את הסיכון של בעל המניות ולהבטיח את התחייבות החברה להחזיר את ההלוואה רשאי בעל המניות, אם הוסכם על כך בהסכם ההלוואה, לרשום שעבוד על נכסי החברה. דרך זו עשויה להועיל לבעל המניות להבטיח לעצמו את בכירות החוב כלפיו. בהקשר זה יש לשים לב, כי כדי שניתן יהיה לאכוף שעבוד על נכסי חברה, יש להשלים את רישומו של השעבוד ברשם החברות בנוסף על הרישום במרשמים רשמיים אחרים. כך למשל, אם בעל המניות מבקש לרשום שעבוד על משאית שבבעלות החברה, אין זה מספיק כי השעבוד ירשם במשרד הרישוי ו/או ברשם המשכונות. כדי שהשעבוד יהיה אכיף, יש צורך לרשום אותו גם ברשם החברות.

עם זאת, בחברות בהן אין נכסים רבים ו/או חברות התלויות במימון בנקאי, יתכן כי הבנק ידרוש כתנאי למתן אשראי את מחיקת השעבוד או הפיכתו לשעבוד מדרגה שניה (כלומר, שעבוד הניתן למימוש לאחר שהבנק קיבל החזר על חובו). 

יתרונות מס

בנוסף, להלוואת בעלים יתרונות מס מסוימים. אם קיימים רווחים בחברה, יכול בעל המניות למשוך רווחים אלו כהחזר על קרן ההלוואה וכן ריבית עד לגובה שיעור עליית המדד בפטור ממס. לעומת זאת, בהשקעה, בעל המניות מקבל רווחים בדרך של  דיבידנד  אשר אינם פטורים ממס. יצוין, כי כדי לבחון את היתרונות והחסרונות המיסויים בכל שיטה מומלץ לפנות לרואה חשבון. 

לכל אחת מדרכי המימון יתרונות וחסרונות. על כן מומלץ לבחון את האלטרנטיבה הנכונה עבור כל חברה וחברה בהתחשב באופי פעילותה, היקף ההון הנדרש לפעילות, היקף ההון שניתן לגייס מצדדים שלישיים, רמת הסיכון שבעלי המניות מוכנים לקחת על עצמם ומאפייניה הייחודים של כל חברה ובעלי מניותיה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים