Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נאמנות על כספים ונכסים ותפקידו של הנאמן

מהי נאמנות ומהן הזכויות והחובות שחלות על נאמן בהתאם לחוק הנאמנות?

מאת: מערכת משפטי |
20.06.11
תאריך עדכון: 23.11.15
3 דק'
נאמנות על כספים ונכסים ותפקידו של הנאמן

נאמנות היא זיקה לנכס שנוצרת ע"פ חוק, ומחייבת את הנאמן להחזיק בנכס או בכספים לטובת אדם אחר או לטובת מטרה אחרת ("נהנים"). הנאמן צריך לנהל את הנכס במסירות ובהגינות כאיול הוא היה הבעלים של הנכס, ובהתאם למסמך שמסדיר את תנאי הניהול.

החוק שמגדיר מיה נאמנות ודן בה הוא חוק הנאמנות, התשל"ט-1979.

ע"פ החוק, נאמן הוא מי שהחוק או חוזה הסמיכו אותו לשמש כנאמן.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום ליווי עסקי

למציאת עו"ד אפוטרופסות באינדקס משפטי

החובות והזכויות של נאמן

להלן החובות והזכויות העיקריות של הנאמן, כפי שעולה מחוק הנאמנות:

1• בהתאם לחוק הנאמנות, הנאמן חייב לנהוג באמונה ובשקידה סבירה כפי שאדם סביר היה פועל באותן נסיבות.

2• על הנאמן לשמור על נכסי הנאמנות, לנהל ולפתח אותם לצורך השגת מטרות הנאמנות, והוא מוסמך לעשות כל שדרוש לצורך מילוי תפקידו.

3• הנאמן חייב לנהל חשבונות בענייני הנאמנות שהוא מטפל בהם, ולתת דין וחשבון לנהנים כל שנה ובתום כהונתו. כמו-כן, אם הם דורשים (בצורה סבירה) מידע נוסף, עליו לספק להם אותו.

4• בנוסף, הנאמן חייב להחזיק את נכסי הנאמנות בנפרד מנכסים אחרים, או בדרך שמאפשרת לו להבחין בין השניים.

5• החלק של כספי הנאמנות שלא נדרש לצרכים השוטפים של נאמנות יוחזק או יושקע בידי הנאמן באופן יעיל לשמירה על הקרן ולעשיית רווחים.

6• מעבר לכך, הנאמן יוכל לקבל פיצוי על הוצאות סבירות שהוציא וכן על התחייבויות שהתחייב בהן בשל מילוי תפקידו. (בהנחה שהן היו סבירות).

7• המינוי לנאמן הוא מינוי אישי, ועל כן אסור לנאמן לאצול מתפקידיו לאחר. עם זאת, מותר לו לשכור אדם אחר כדי שיבצע פעולות מסוימות שאמורות לקדם את ענייני הנאמנות.

8• נאמן יכול להחזיר לעצמו את שכרו והוצאותיו מנכסי הנאמנות, ומותר לו לעכב אותם כערובה לסילוק חוב שמגיע לו.

9• לנאמן אסור לקנות לעצמו או לקרוב משפחתו נכס מנכסי הנאמנות או לזכות בו, וכן אסור לו להפיק טובת הנאה מנכסי הנאמנות או מפעולותיה, לו או לקרוב משפחתו.

10• במידה שיקרה משהו לנכסי הנאמנות או לנהנים בשל הפרת חובת הנאמן, הוא יהיה אחראי לנזק שנגרם.

11• במקרה שהנאמן מצוי בדילמה כלשהו בנוגע לתפקידו הכרוך בניהול נכסי/כספי הנאמנות, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות והבהרות לצורך המשך מילוי תפקידו. אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, לא ישא באחריות לנזק שנגרם.

מתי יש צורך למנות נאמן?

הצורך במינוי נאמן עולה במקרים מסוימים מסיבות שונות. לפעמים, במקרה של עסקאות, או גירושין יש צורך למנות נאמן באופן זמני עד שיתקיימו תנאים מסוימים, ואז הצדדים מבקשים שהכסף שלהם יוחזק בנאמנות, ע"י צד שלישי שאינו מעורב, אשר יהיה נאמן על שניהם ויפעל רק בהתאם להוראותיהם.

בנוסף, בעסקאות רבות בין שני צדדים, עורך הדין שמטפל בעסקה משמש כנאמן ומחזיק את הכספים בידו, עד שיתרחש אירוע מסויים שהוסכם על כך מראש. למשל: עד שמוכר הדירה יקבל את האישורים ששילם את החובות של הנכס שמכר, ושהכנס יכול להירשם על שמם של הקונים.

בעסקאות מכר מקובל להשאיר סכום מסוים בידי עורך הדין שישמש כנאמן עד שיומצאו אישורי המיסים הרלוונטיים. כך, מצד אחד, יש למוכר תמריץ להמציא את האישורים הנדרשים להעברת הזכויות במהירות, והקונה, מצד שני, יכול להעביר את הנכס על שמו באופן מיידי מבלי שהמוכר יקבל את כספו ויעלם.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים