Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הליך פשיטת רגל - מא' ועד ת'

אם נקלעתם לחובות שאין ביכולכם להחזיר, ואתם סבורים שיש להכריז עליכם כעל 'פושטי רגל', קראו ולמדו על מהות ההליך, ההתנהלות הנכונה והדרך לחזור לחיי שגרה

מאת: עו"ד אורלי שטרית |
22.03.16
תאריך עדכון: 30.03.16
7 דק'
הליך פשיטת רגל - מא' ועד ת'

מי רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בקשה לפשיטת רגל רשאי להגיש כל אדם מעל גיל 18, בעל זיקה לישראל, עזבון או שותפות, אשר הינו בעל חובות כבדים, שאינו מסוגל לפרוע חובותיו, ובלבד שחובותיו נוצרו בתום לב.
על פי החוק, אדם רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל החל מחוב בסך 17,000 ₪, אך בפועל רובם של האנשים המבקשים לפתוח בהליך פשיטת רגל, הם בעלי חובות בסכומים גבוהים יותר, ובשלב בו כבר מתנהלים נגדם תיקי הוצאה לפועל רבים. 

למי מתאים הליך פשיטת הרגל?

הליך פשיטת רגל מתאים למקרה בו אדם נקלע לחובות כבדים אשר אין ביכולתו להחזיר. ההליך מתאים לאדם אשר עקב ריבוי התיקים המתנהלים נגדו אינו יכול לקיים את חייו באופן תקין, וזאת נוכח ההגבלות השונות המוטלות עליו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל כגון: הגבלת רשיון נהיגה, הטלת עיקולים על חשבון הבנק, עיקולי משכורת, עיקול רכב, עיכוב יציאה מהארץ וכו'.

מהי מטרת הליך פשיטת הרגל?

הליך פשיטת רגל נועד להגשים שתי מטרות:  האחת - נוגעת לחייב -  תכליתה לסייע לחייב תם לב בשיקום כלכלי - לאפשר לו לפתוח דף חדש ע"י קבלת הפטר מחובותיו. המטרה השנייה נוגעת לנושי החייב ותכליתה לכנס נכסי החייב ולחלקם בין נושיו באופן המהיר, היעיל  והשוויוני ביותר.

כך מתקיים איזון ראוי ומידתי בין אינטרס חייב תם לב וזכותו לקיים חייו בכבוד לבין אינטרס הנושים לפירעון שוויוני ומהיר  של חובות החייב כלפיהם.
במסגרת הליך פשיטת הרגל יוצא החייב נשכר וזוכה להזדמנות שנייה בחייו במסגרת זמן סביר,  וגם הנושה זוכה לקבל לפחות חלק מהחוב תוך זמן סביר. יש לזכור, כי ללא הליך פשיטת הרגל, כאשר ממילא אין ביכולת החייב לשלם את חובותיו, סיכויי הנושה לגבות את החוב מהחייב קלושים ואף אפסיים. 

עיכוב הליכים טרם מתן צו כינוס 

הזמן שעובר מרגע קבלת ההחלטה לנקוט הליך פשיטת רגל ועד הכנת והגשת הבקשה לצו כינוס עלול להיות רב. כמו כן מרגע הגשת הבקשה לצו כינוס ועד  מועד קבלת הצו יעברו בין שבועיים לחודשיים, בהם החייב לא זכאי לעיכוב הליכים, ולמעשה ההגנה על החייב תקפה מרגע קבלת צו הכינוס בפועל. יחד עם זאת, ניתן בתקופה זו להגיש בכל תיקי ההוצאה לפועל בקשה המעידה על הנכונות של החייב לפתוח בהליך פשיטת רגל, ולקבל עיכוב הליכים בתיקי ההוצאה לפועל לתקופה של עד 90 יום. 

כיצד מתחיל הליך פשיטת הרגל?

הבקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל מוגשת לכונס הנכסים הרשמי במחוז המתאים (לפי מגורי החייב), וכרוכה בתשלום אגרה בסך 1600 ₪. את שובר התשלום ניתן לקבל במזכירויות הכונס הרשמי.  הבקשה למתן צו כינוס יחד עם שובר התשלום מוגשת לבחינת הבקשה. אישורה ניתן ע"י הכונס הרשמי והבקשה תועבר למתן צו כינוס בבית המשפט המחוזי.

קבלת צו כינוס

פתיחת הליך של פשיטת רגל מקנה לחייב ריכוז של החובות הקיימים, והגנה מפני הנושים השונים בתקופת התהליך, ולמעשה, מאפשרת לו לצאת מהמצב אליו נקלע בצורה מוסדרת.
השלב הראשון בהליך הוא הגשת בקשה למתן צו כינוס, שמעניק לחייב עיכוב הליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים העומדים נגדו, ומונע מהנושים לפעול נגדו באופן עצמאי ולהטרידו. 

אילו מסמכים על המבקש לצרף לבקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל?

על החייב לצרף לבקשתו לצו כינוס ופשיטת רגל את המסמכים הבאים:

דין וחשבון מאומת בתצהיר אודות כל הוצאותיו, נכסיו, הכנסותיו נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עימו (טופס 5).

על החייב למסור תצהיר מפורט על אופן ההסתבכות הכלכלית ודרך יצירת החובות.

על החייב לצרף לבקשתו כתב ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע  לטובת הכונס הרשמי (טופס 5א).

על החייב לצרף כתב התחייבות עם מתן צו הכינוס. 

בנוסף יצורפו מסמכים נוספים, ובכללם: אישור תשלום אגרת פתיחת תיק, צילום ת.ז. עם ספח, תמונת פספורט צבעונית, חוזה שכירות, הסכם גירושין, הסכם ממון, שלושה חודשים אחרונים של תנועות חשבון הבנק, תלושי שכר אחרונים  של החייב ובן או בת זוגו, אישורים מביטוח לאומי, ריכוז תיקים מלשכת ההוצאה לפועל.

מהי המשמעות של צו הכינוס?

עם מתן צו הכינוס יעוכבו כל ההליכים המתנהלים נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל, ואין הנושים רשאים לפעול נגד החייב. הגבלה על רשיון הנהיגה  אשר הוטלה על החייב במסגרת תיקי ההוצאה לפועל תבוטל, והחייב יהיה רשאי לנהל חשבון בנק עו"ש ביתרת פלוס בלבד.
כנגד החייב יינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בצו הכינוס הנחתם יקבע מועד לדיון בהכרזה על החייב כפושט רגל. מועד זה ייקבע בדרך כלל 18 חודשים ממועד צו הכינוס. 

אילו חובות מוטלות על החייב עם מתן צו הכינוס?

כאשר הכונס הרשמי מאשר את הבקשה למתן צו כינוס ופשיטת הרגל, הבקשה מועברת לבית משפט המחוזי לחתימת צו הכינוס ע"י בית המשפט.
כאשר נחתם צו הכינוס, יושת על החייב תשלום חודשי קבוע אשר ישולם על ידו לקופת פשיטת הרגל. בהקשר זה יודגש, כי צו התשלומים נקבע בהתאם להכנסותיו, הוצאותיו והתא המשפחתי של החייב ולא לפי גובה החובות.
על החייב להגיש דו"חות כספיים חודשיים אודות כל הכנסותיו והוצאותיו למשרדי הכנ"ר ו/ או המנהל המיוחד.
על החייב להתייצב במשרדי הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד בכל עת שיידרש לחקירה ולמסור מידע ומסמכים.

מינוי מנהל מיוחד מטעם בית המשפט

עם מתן צו הכינוס, ממונה מנהל מיוחד מטעם בית המשפט, שתפקידו לבחון את כל החובות הקיימים ואת כל הנתונים המעידים על אפשרויותיו של החייב להחזרת החובות. למנהל המיוחד  יש גישה לכל מאגרי מידע המאפשרים לו לקבל נתונים אודות החייב כגון: רשם הירושות, ביטוח לאומי, בנק ישראל, חברות ביטוח וכו'. בעזרת נתונים אלו, חקירת החייב והדו"חות הכלכליים החודשיים המוגשים מטעם החייב, בוחן המנהל המיוחד את כל ההכנסות וכושר ההחזר של החובות ע"י החייב. 

כיצד נקבעת תכנית הפירעון?

תכנית הפירעון נקבעת על פי שיקול דעתו של המנהל המיוחד שמונה להליך, בהתאם לממצאים שעלו ובחן, נכסי החייב ולפי היכולת הכלכלית האמיתית של האדם לפרוע חובותיו, ולא בהכרח בהתאם לגובה החובות.  

דיון הכרזה על פשיטת רגל 

במעמד דיון ההכרזה על פשיטת הרגל, נקבעת עבור החייב תכנית פירעון החוב. במסגרת הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל תכנית הפירעון הוגבלה לתקופה של 54 חודשים. משמעות תכנית הפירעון היא, שעל החייב לשלם לקופת פשיטת הרגל צו תשלומים קבוע במשך מספר חודשים ידוע מראש, כאשר בסיום תקופת תכנית הפירעון, החייב מקבל הפטר חלוט מחובותיו, ויכול לצאת לדרך חדשה.

יוצאים מן הכלל

במקרים מסוימים בהם עולה בבירור, כי אין כל תועלת לזוכים בניהול הליך פשיטת רגל,  ניתן לבקש הפטר חלוט מהחובות כבר במעמד דיון ההכרזה על פשיטת הרגל אף ללא תשלום תכנית פירעון כלל, במצבים בהם מדובר בחייבים מבוגרים, בחייבים חולים ובחייבים בעלי נכות קשה המתקיימים בדוחק מקצבאות.  
כמו כן, במקרים בהם החייב לא יכול לשלם אפילו את אגרת הליך פשיטת הרגל, ניתן להגיש בקשה ולקבל פטור מלא מתשלום אגרה.

נקלעתם לחובות - למי כדאי לפנות?

אדם שנקלע לחובות ולא מוצא דרך להחזירם, חייב לדעת שעומדות בפניו אפשרויות שונות, שכדאי לבחון בטרם הגשת בקשה להליך פשיטת רגל, על מנת לבדוק אם הדבר אכן כדאי עבורו. מומלץ לכל אדם שנקלע למצב כזה, לפנות לייעוץ אצל עורך דין מקצועי שהמתמחה בתחום פשיטת הרגל, כדי לבחון מהי הדרך הנכונה ביותר עבורו והאם ניתן לפתור את החבות בדרך אחרת - האם ניתן לאחד תיקים, האם ניתן להשתמש ב"חוק השמיטה" החדש, המאפשר מחיקת חובות בתוך מסגרת ההוצאה לפועל, או שלא נותר אלא לגשת להליך של פשיטת רגל.

* הכותבת היא עורכת דין עצמאית, מתמחה בתחום פשיטות רגל והוצאה לפועל. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים