Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ערבות בנקאית - על יתרונות ודרכי מימוש

מהי ערבות בנקאית? מתי משתמשים בה? מהם היתרונות שלה וכיצד מממשים אותה? לפניכם מדריך מפורט בנושא של ערבות בנקאית

מאת: מערכת משפטי |
01.08.11
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
ערבות בנקאית - על יתרונות ודרכי מימוש

ערבות בנקאית (bank guarantee) היא ערבות שהבנק נותן, במסגרתה הוא (הערב) מתחייב לשלם את הסכום הנקוב בערבות מייד עם קבלת הדרישה. מדובר במנגנון משפטי שנועד להבטיח פירעון חובות. הבנק, הערב לוקח על עצמו התחייבות לפרוע את חובות הלווה, במידה שהלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום תביעות בנקים

בתי המשפט מזהים את אותה ערבות בנקאית כערבות בנקאית אוטונומית, כלומר: עצמאית, עומדת בפני עצמה ומקימה מערכת יחסים עצמאית בין המוטב לערב-הבנק, ללא קשר לעסקת היסוד שנעשתה בין החייב למוטב. ערבות כזו מחייבת את הבנק לשלם את מלוא הסכום שנקוב בערבות, כאשר הוא מקבל דרישה ראשונית מהמוטב לעשות כן, וכאשר מתקיימים התנאים הקבועים בערבות.

הצדדים המעורבים בהליך

בהליך של ערבות בנקאית מעורבים שלושה צדדים:

1. החייב – האדם שנטל על עצמו התחייבות, שאותה הבנק-הערב מתחייב לשלם, במידה שהחייב, שהוא הלקוח של הבנק, לא יצליח לעמוד בה.

2. הערב - הבנק, הגוף שמנפיק את הערבות. הגוף שהתחייב לשלם את הכסף עבור החייב.

3. הנושה - זהו המוטב שהבנק התחייב לשלם לטובתו את הכסף, במידה שיתקיימו נסיבות למימוש הערבות. (בדרך כלל כמצוין בגוף הערבות עצמה).

היכן משתמשים בערבות בנקאית?

בערבות בנקאית משתמשים במידה רבה בעולם העסקי, במסגרת עסקאות נדל"ן, הסכמי שכירות, הגשת מכרזים, עסקאות מסחריות גדולות, התקשרות עם קבלן עצמאי ובעיקר בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, כאשר הקבלן מציע דירה למכירה "על הנייר", כלומר לגבי דירות שבנייתן טרם הושלמה.


יתרונות הערבות הבנקאית

נושים רבים מעדיפים להבטיח את עצמם באמצעות ערבות בנקאית בשל היתרונות הגלומים בה: המימוש שלה הוא מהיר מאוד. בדרך כלל אין צורך בבית משפט ובהוצאה לפועל. כמו-כן, הערבות הבנקאית משקפת את החוסן הכלכלי של הגוף שנותן את הערבות, כלומר הבנק. נהוג להתייחס לבנק כאל מוסד פיננסי יציב ובטוח לעומת ערב פרטי, במיוחד בעסקאות ששיש בהן סיכון כלכלי.
מנגד, החיסרון של ערבות בנקאית הוא בכך שלחייב אין למעשה שליטה או אפשרות השפעה על אופן מימושה של הערבות.

מימוש הערבות הבנקאית

כאמור, המימוש של ערבות בנקאית הוא מהיר. הבנק לוקח על עצמו התחייבות לשלם את הסכום הנקוב בכתב הערבות מייד כאשר מוצגת לו הדרישה הראשונה לתשלום ובעשה שהתמלאו התנאים המצוינים בכתב הערבות. כאשר המוטב פונה לבנק לצורך מימוש הערבות, נבדקים קיומם של התנאים שנקבעו בכתב הערבות. על המוטב להציג בפני הבנק ראיות ומסמכים מתאימים, מהם ניתן ללמוד על קיומם של התנאים הנדרשים למימוש הערבות. ישנם מקרים שבהם די בדרישה של המוטב לבנק כדי לממש את הערבות ללא צורך להציג מסמכים נוספים.

חשוב לציין, שבנסיבות מסוימות לא תמומש הערבות. מדובר במקרים לא שכיחים, כאשר, למשל, מועלית טענה של מרמה או זיוף נגד המוטב, התנהגות פסולה של המוטב, התנהגות המונעת משיקולים זרים או נקמנות/הפעלת לחץ על החייב. במקרים כאלו הבנק יכול לא לעמוד בהתחייבותו, ואף לבטל את הערבות.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים