נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק אכיפת פסקי חוץ

לא תמיד ניתן לאכוף בישראל פסק דין שהתקבל במדינה זרה, כפי שלא כל פסק דין שהתקבל בישראל יהיה אכיף מעבר לים. מהו ההסדר הקבוע בחוק?

חוק אכיפת פסקי חוץ

המדינות המפותחות ברחבי העולם חתומות על מספר רב של אמנות, הנוגעות לאכיפה הדדית של פסקי חוץ. אמנות אלה נחלקות לאמנות ישירות בין שתי מדינות (בילטרליות) ואמנות אוניברסליות (מולטילטרליות) המהוות למעשה התחייבות של מדינות לנורמה מסוימת.

מדינת ישראל חתומה על ארבע אמנות בילטרליות (מול אוסטריה, בריטניה, גרמניה וספרד) לאכיפת פסקי דין. בנוסף, ישראל חתומה על מספר אמנות מולטילטרליות בנושאים מסוימים, כגון: אמנת ניו יורק לאכיפת חיובי מזונות בין מדינות. ישראל חתומה גם על מזכרי הבנות עם מדינות שונות, המאפשרים אכיפה של החלטות שיפוטיות ומנהליות, באופן הדדי.

בתי המשפט נוטים לאפשר אכיפת פסקי חוץ, גם אם דרישת ההדדיות לא הוכחה במלואה וגם כאשר אין אמנה חתומה בין המדינות. בתי המשפט מציינים בהחלטותיהם כי לא ייתכן שהמגבלה הטריטוריאלית תמנע מצד לממש את זכויותיו

אכיפה גם בהיעדר אמנה

בתי המשפט נוטים לאפשר אכיפת פסקי חוץ, גם אם דרישת ההדדיות לא הוכחה במלואה וגם כאשר אין אמנה חתומה בין המדינות. בתי המשפט מציינים בהחלטותיהם כי לא ייתכן שהמגבלה הטריטוריאלית תמנע מצד לממש את זכויותיו. 

ההנחה היא כי הרצון לקדם ודאות, יעילות משפטית ושיתוף פעולה בינלאומי, מתוך שאיפה כי פתיחת הדלת לאכיפה ומתן פרשנות מקלה לדרישת ההדדיות, יעודדו את כיבוד הסמכות מן העבר השני. העולם השתנה וגם התפיסה המשפטית עוברת מהפך, גם אם הדרגתי, לכיוון אוניברסלי. זאת, לעומת הכיוון הטריטוריאלי הצר, שהיה מקובל בעבר.

מהם ההסדרים הקבועים בחוק אכיפת פסקי חוץ?

סעיף 1 - סעיף הגדרות.

לא יאכפו פסקי חוץ, אלא רק לפי הנקבע בחוק

סעיף 2 - קובע שאין אכיפה בישראל של פסקי חוץ, אלא לפי חוק אכיפת פסקי חוץ.

התנאים לאכיפה

סעיף 3 - כאמור לעיל, סעיף זה קובע את התנאים לאכיפה: פסק הדין ניתן בסמכות, חלוט (לא ניתן לערעור), אינו סותר את תקנת הציבור, תואם לדיני ישראל, בר ביצוע במדינת המקור.

סמכות - ביהמ"ש הזר שנתן את פסק החוץ, מוסמך לתת אותו על פי דיני אותה מדינה, לפי סעיף 3(1) לחוק. הפסק צריך להיות בר ביצוע במדינה בה ניתן, לפי סעיף 3(4) לחוק.

פסק דין חלוט - פסק החוץ שניתן במדינת המקור אינו ניתן עוד לערעור (סעיף 3(2) לחוק).

ניתן לאכוף את הפסק בישראל - החיוב שבפסק הדין ניתן לאכיפה על פי דיני מדינת ישראל; תוכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור.

דרישת ההדדיות באכיפה

סעיף 4 קובע שכדי שישראל תאכוף פסקי דין של מדינה אחרת,  גם המדינה הזרה תאכוף פסקי דין ישראליים. סעיף זה קובע כי פסק חוץ לא יוכרז כאכיף, אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקי דין של בתי המשפט בישראל. בעניין עיקרון ההדדיות, חשוב להדגיש כי רשאי בית המשפט לאכוף פסקי חוץ גם כשאין הדדיות בין המדינות.

התיישנות

סעיף 5 קובע כי תקופת ההתיישנות תעמוד על חמש שנים. על פני הדברים, בית המשפט לא ידון בבקשת אכיפה של פסק חוץ, אם חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן הפסק במדינה הזרה, אלא אם הוסכם בין ישראל לבין אותה מדינה זרה על תקופה אחרת (למשל, באמנה בילטרלית או ב"מזכר הבנות" שנחתם בין המדינות) או אם מצא בית המשפט סיבות מיוחדות המצדיקות את האיחור בהגשת בקשת האכיפה.

הגנות כנגד אכיפה

סעיף 6 דן במצבים הבאים: לא הייתה אפשרות הוגנת לטעון טענות; אותרה בעיית סמכות של בית המשפט; פסק הדין נוגד פסק דין אחר שניתן בין אותם צדדים; מתקיים הליך תלוי ועומד באותו עניין בישראל. 

טענת מרמה: פסק חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לביהמ"ש כי פסק החוץ הושג במרמה.

סייג לאכיפה

סעיף 7 קובע כי אין לאכוף פסק חוץ, שאכיפתו תפגע בריבונות ישראל או בביטחון ישראל.

פסקי מזונות זמניים

סעיף 8 מאפשר לבית המשפט לאכוף פסקי מזונות זמניים, על אף היותם ניתנים לערעור.

סמכות אכיפת פסקי דין בישראל

סעיף 9, שבוטל מאז חקיקת החוק, העניק סמכות רק לבית המשפט המחוזי בירושלים לאכוף פסקי דין בישראל. הכנסת סברה, ובצדק, שאין סיבה לא לתת לבתי משפט אחרים סמכות זו וכי אין הצדקה לכך שרק בית המשפט המחוזי בירושלים ייהנה מהסמכות. לכן, הסעיף בוטל.

הוצאה לפועל

סעיף 10 דן בהוראות לעניין הוצאה לפועל, כולל שערי חליפין של פסק דין חוץ שהוכרז אכיף בישראל והפיכתו ל"ישראלי".

הכרה בפסקי דין זרים

סעיף 11 עוסק בהכרה בפסקי דין זרים (להבדיל מאכיפה). 

ביטול דברי חקיקה קודמים

סעיף 12 דן בביטול פקודות פסקי דין (איכוף גומלין), פקודת פסקי דין (איכוף גומלין - מצרים), פקודת תעודות קיום צוואות (מבריטניה וממושבות בריטיות), ותקנות פסקי הדין הנוכריים משנת 1928.

תקנות לביצוע ואכיפת החוק

סעיף 13 - קביעת הסדר ביצוע החוק ותקנות.

לסיכום: דרך המלך לאכוף בישראל פסק דין של מדינה אחרת היא בהתאם לחוק, הקובע באופן כללי כי ניתן לאכוף פסק דין שניתן במדינה אחרת, אם פסה"ד ניתן בסמכות במדינת המקור, חלוט וסופי (אינו ניתן לערעור), החיוב אכיף בהתאם לחוק בישראל, אינו נוגד את תקנת הציבור בישראל והוא בר-ביצוע במדינה בה ניתן. בנוסף, קבוע בחוק כלל ההדדיות באכיפה, הקובע כי פסק דין יהיה אכיף אם המדינה שנתנה אותו אוכפת פסקי דין מישראל. 

עו"ד פז יצחקי-וינברגר עוסק במשפט בינלאומי.

ליצירת קשר עם עו"ד פז יצחקי וינברגר
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
קבלת ייעוץ משפטי אכיפת החוק אכיפת פסקי חוץ
עו"ד פז יצחקי-וינברגר

קבע פגישה עם
עו"ד פז יצחקי-וינברגר

עו"ד פז יצחקי וינברגר הינו מומחה לדנים זרים, חבר לשכות עורכי דין זרות, בעל ניסיון אינטנסיבי ובינלאומי בתחום ועם רשת...

לפרופיל המלא