נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מהי המהפכה שיצר חוק הטיפים אחרי העדכון של בית הדין הארצי לעבודה?

טיפ חשוב לעוסקים במלצרות - בית הדין לעבודה הפך את חוק הטיפים לכלי חשוב בהסדרת יחסי עובד-מעביד בתחום המסעדנות. ההלכה החדשה מחייבת מסעדות להכיר בטיפים כחלק משכר העבודה של המלצרים שלהן, ויצרה מהפכה משמעותית

מאת: עו"ד עמיר אושפיז | | 4
מהי המהפכה שיצר חוק הטיפים אחרי העדכון של בית הדין הארצי לעבודה?

ההלכה החדשה של בית הדין הארצי לעבודה, המחייבת מסעדות להתייחס לטיפים כאל חלק משכר העבודה של המלצרים שלהן, יצרה מהפכה משמעותית בכל הנוגע לזכויות המלצרים בישראל. מנגד היא גרמה גם ללא מעט כאב ראש למסעדות רבות בענף, שלא ידוע בעודף יציבות. מאחר שבעקבות ההלכה החדשה נדרשות מסעדות לקחת בחשבון טיפים לצורך ביצוע הפרשות סוציאליות למלצרים שלהן, צפויות להתווסף כעת לעלויות הכרוכות בהפעלת מסעדה עלויות נוספות. בשורות הקרובות נבקש לצלול אל ההלכה, כדי לנסות להבין את עיקריה.

טיפים נחשבים מעתה כחלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה, דמי חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה וכיוצ"ב ואף משפיעים על זכויות נוספות כדוגמת דמי הבראה והחזרי נסיעה

מהי משמעות ההלכה החדשה (חוק הטיפים)?

משמעות אחת של ההלכה (עב"ל 44405-10-15 עומרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומי ואח') היא שהמלצר זוכה להפרשות סוציאליות על מלוא שכרו, בניגוד לעבר. טיפים נחשבים מעתה כחלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה, דמי חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה וכיוצ"ב ואף משפיעים על זכויות נוספות כדוגמת דמי הבראה והחזרי נסיעה שסכומן נקבע בהתאם להיקף העבודה של המועסק. זאת ועוד, טיפים ייחשבו לחלק מההכנסה של המלצר, כאשר הוא יזדקק לסיוע מהביטוח הלאומי. למשל, כאשר יתבע דמי אבטלה, דמי לידה וכו', ואז תחושב הגמלה המגיע לו על בסיס שכרו המלא כולל הטיפים שקיבל.

מבחינת העובד, בעקבות ההלכה החדשה כלל הניכויים שעל המעסיק לבצע משכרו, למשל לעניין ביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה וביצוע הפרשות לפנסיה, יתבצעו גם הן ממלוא השכר שלו, כולל הטיפים שהוא מקבל. בנוסף, המעסיק לא נדרש להשלים למלצר את שכרו עד לגובה שכר המינימום, ככל ששכרו כולל טיפים מגיע לגובה שכר המינימום.

ההלכה החדשה אינה מחייבת את רישום הטיפ בספרים כתנאי להכרתו כשכר עבודה של המלצר, ולפיכך כל תשר שמתקבל – בין אם נרשם או לא – מהווה חלק משכר העבודה של המלצר

מהי חשיבות ההלכה החדשה?

חשיבות ההלכה החדשה היא בעיקר לעניין ההכרה בזכויות הסוציאליות המלאות של מלצרים, וזאת על בסיס כלל השכר שאותו הם מקבלים בפועל, ולא רק על בסיס השכר המהווה את שכר היסוד שלהם, כפי שהיה נהוג עד היום. ההלכה החדשה אינה מחייבת את רישום הטיפ בספרים כתנאי להכרתו כשכר עבודה של המלצר, ולפיכך כל תשר שמתקבל – בין אם נרשם או לא – מהווה חלק משכר העבודה של המלצר, ויש לשלם בגינו את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות למלצר.

על פי ההלכה החדשה, אם שכר הבסיס של המלצר (כולל טיפים) מגיע לשכר מינימום – המעסיק לא נדרש להשלים את שכרו

מהם עיקרי ההלכה החדשה (חוק הטיפים) ?

ההלכה החדשה קובעת שורה של עקרונות, המהווים שינוי משמעותי לעומת המצב המשפטי ששרר קודם לכן. אלו עיקרי ההלכה: 

הטיפ נחשב להכנסה של בית העסק - במסגרת ההלכה החדשה, נקבע כי טיפ ייחשב לחלק מההכנסה של בית העסק הרלוונטי. מכיוון שהטיפ נחשב להכנסה של בית העסק, ייתכן שיחול עליו תשלום מע"מ. יצוין, כי על פי הודעת רשות המסים היות שהנושא מצוי עדיין בבחינה, עד סוף מרץ 2019 לא תחול אכיפה לעניין זה.

הטיפ הוא חלק משכר המלצר - הקביעה החשובה ביותר בפסק הדין היא שהטיפ הוא חלק משכר העבודה המשולם למלצר. קביעה זו הינה מוחלטת, כלומר גם אם הטיפ לא נרשם בקופה או בתלוש השכר הוא עדיין נחשב לחלק משכר העבודה של המלצר, ויש להתחשב בו. על פי פסק הדין, המעסיק לא רשאי לעשות בטיפים שימוש לתשלומי החובה החלים עליו (כלומר, לא ניתן לעשות שימוש בטיפים לצורך מימון חלקו של המעסיק בהפרשות שהוא מבצע עבור העובד לפנסיה, פיצויי פיטורים וכו'), אלא אם יש הסכמה אחרת עם עובדי המסעדה בעניין זה.

שכר מינימום כולל גם טיפים - כל עובד חייב לקבל לפחות שכר מינימום, אולם בחישוב זה ניתן לכלול גם טיפים. כלומר, על פי ההלכה החדשה, אם שכר הבסיס של המלצר (כולל טיפים) מגיע לשכר מינימום – המעסיק לא נדרש להשלים את שכרו. 

טיפ מחייב תשלום זכויות סוציאליות - על פי ההלכה החדשה, מכיוון שטיפ נחשב לחלק משכר העבודה של המלצר, לכל דבר ועניין, גם חישוב הזכויות הסוציאליות המגיעות למלצר נגזר ממנו. בין היתר, יש לקחת בחשבון את הטיפ לצורך חישוב פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, דמי חופשה, דמי מחלה וכיו"ב.

הפרשות העובד יבוצעו גם מהטיפ - היות שטיפ נחשב לחלק משכר העבודה של המלצר, יש לבצע ממנו את כל ההפרשות על חלקו של העובד, על פי דין. כך למשל, ינוכו משכר העבודה של המלצר, כולל הטיפ, מס הכנסה, הפרשות לפנסיה, ודמי ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי ייקח בחשבון גם טיפים - ככל שהעובד יזדקק לגמלה כלשהי מהביטוח הלאומי, בין אם מדובר למשל בדמי אבטלה, דמי לידה וכו' תחושב הגמלה על בסיס מלוא הכנסתו של המלצר, כולל הכנסתו מטיפים.

דחייה באכיפה של גביית מע"מ על טיפים - כפי שציינו, מכיוון שטיפים נחשבים על פי ההלכה החדשה לחלק מכלל ההכנסות של כל מסעדה, ייתכן שהם יהיו מחויבים בתשלום מע"מ. מאחר שקיימת חוסר בהירות בעניין זה, הודיעה רשות המסים כי בין החודשים ינואר-מרץ 2019 היא לא תבצע אכיפה בעניין זה.

אם עד כה הנכם מועסקים כמלצרים ללא הסכם עבודה, פנו למעסיק ובקשו לקבל ממנו הסכם עבודה מסודר אשר תנאיו כמובן הינם בהתאם לשינויי ההלכה החדשה 

טיפ לעתיד

1. אם עד כה הנך מועסק ללא הסכם עבודה, פנה למעסיק ובקש לקבל ממנו הסכם עבודה מסודר אשר תנאיו כמובן הינם בהתאם לשינויים הנ"ל.
2. הקפד לבצע רישום של שעות העבודה שלך (ככל שאין שעון נוכחות) כולל הטיפים שמושארים לך.
3. הקפד לבדוק את תלושי השכר שלך וראה שהטיפים מופיעים בהם כרכיב משכרך.

לסיכום, ההלכה החדשה (חוק הטיפים) של בית הדין הארצי, המכירה בכך שטיפים הם חלק משכר העבודה של מלצרים, יצרה מהפכה משמעותית בדיני העבודה בישראל. מכיוון שטיפ נחשב לחלק משכר העבודה של המלצר, גם חישוב הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד נגזר ממנו. כל עובד חייב לקבל לפחות שכר מינימום, אולם בחישוב זה ניתן לכלול גם טיפים. בנוסף, יש לבצע ממלוא שכר העובד (כולל הטיפים) את כל ההפרשות על חלקו למס הכנסה, לפנסיה, ולביטוח לאומי וכיוצ"ב. לא ניתן לבצע את ההפרשות על חלקו של המעביד מטיפים, ללא הסכמה מפורשת שלו.

ליצירת קשר עם עו"ד עמיר אושפיז
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תנאים סוציאליים שכר עבודה דיני עבודה
עו"ד עמיר אושפיז

קבע פגישה עם
עו"ד עמיר אושפיז

עו"ד עמיר אושפיז, מעניק ייעוץ וליווי משפטי בענייני פשיטת רגל, הוצאה לפועל ודיני עבודה. כל זאת תוך הפגנת כישורי ליטיגציה...

לפרופיל המלא