• 19 בינואר 2014

  החלפת ועד / מזכירות אגודה שיתופית

  שלום רב,

  במידה ושינה קבוצת חברי אגודה שיתופית אשר אינה מרוצה מהתנהלות האגודה / הישוב.
  האם ישנה אפשרות להחליף את הועד המכהן? אם כן - איזו פרוצדורה נדרשת?

  תודה רבה.

  19 בינואר 2014
 • 20 בינואר 2014

  החלפת ועד / מזכירות אגודה שיתופית


  שלום רב!
  ועד-ההנהלה של אגודה שיתופית נבחר ע"י האסיפה הכללית, תוך הבעת האמון העולה מבחירה-הסמכה זו, ועם נטל האחריות למילוי התפקיד המורכב. ועד-ההנהלה איננו נדרש לרצות את כל חברי האגודה, אשר לכל אחד מהם ישנן דעות והעדפות משלו; כהונתו של הוועד איננה תלויה בהסכמה כוללת של ציבור החברים. ברם, בכך אין כדי לגרוע ממכלול החובות המוטלות על וועד-ההנהלה ועל כל אחד מחברי-הוועד, בתור שכאלה, לרבות כנובע מתקנה 23(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )": "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה."
  כמו-כן, מן הראוי כי ועד-ההנהלה יהיה קשוב לדעות, להצעות, לטענות ולדרישות של חברים, ויבחן בעקבותיהן אם יש מקום לצעדים או לשינויים, לתועלת האגודה ולתועלת חברים באגודה, שלא על-חשבון אחרים, וכמובן – לשם הימנעות מצעדים פסולים ו/או מזיקים.

  כאשר ועד-ההנהלה אינו נענה לפניותיהם של חברים אשר אינם מרוצים מהתנהלות האגודה, ובאין פתרון בעקבות פניות לוועדת-הביקורת של האגודה – יכולים אותם חברים לפעול להבאת דבריהם בפני הציבור, ובעיקר - במסגרת של התכנסות האסיפה הכללית של האגודה. החלטה של האסיפה הכללית מחייבת את ועד-ההנהלה לפעולות או לשינויים, ובלבד שאיננה נוגדת את תקנון-האגודה, לא מבחינת תוכן הדברים ולא מבחינת אופן קבלת ההחלטה.

  אם סבורים חברים שיש צורך בשינוי, אשר אינם מצליחים לגייס לו רוב באסיפה הכללית, מוצע להם לפנות לייעוץ משפטי של עו"ד הבקי/אה בתחום האגודות השיתופיות, כדי לבדוק ולשקול אם ניתן וראוי לנקוט צעדים חוקיים בנסיבות הקיימות. בפעילות כזו, על הדברים להיבחן בתבונה מעשית ובראיה אובייקטיבית, הצופה את טובת האגודה והציבור בכללו, או לפחות ברובו.
  אם התנהלות ועד-ההנהלה באגודה מהווה הפרה של הוראת-תקנון ו/או של דין מחייב , או שהיא בגדר רשלנות מזיקה או יוצרת סיכון מיותר – חזקה על עוה"ד, יחד עם החברים-המלווים, כי ישכילו למצוא את הדרך הנאותה להביא לתיקון המעוות, בין ע"י ועד-ההנהלה עצמו
  ( בעקבות התראה מתאימה בכתב ) ובין ע"י התערבות של גורם חיצוני מוסמך ( על-פי פנייה של עוה"ד או בעזרתו/ה ), ובמקרה המתאים – אף ע"י רשם-האגודות-השיתופיות מכוח סמכויותיו החוקיות.

  כמובן, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהדרך הדמוקרטית של בחירות חדשות בהגיע מועדן, מאפשרות השפעתו של לחץ ציבורי, וכן מאחריות אישית של חברי ועד-הנהלה למעשים ו/או למחדלים שלא כדין, אשר גרמו או גורמים לנזק – אם יימצאו כאלה בבחינה משפטית ממצה.

  20 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?