open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 30 בינואר 2018

      מילוי מקום שהתפנה בוועד?

      סעיף 25.ג בתקנות האגודות השיתופיות מנוסח במלים הבאות: "פחת מספר החברים בועד, ואין יותר מועמד למילוי המקום שנתפנה כאמור בתקנת משנה (א), יהיה הועד רשאי לפעול במשך שלושה חדשים לכל היותר מיום שהתפנה המקום כאמור, אלא אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי."?
      באספה הכללית מן המניין האחרונה של האגודה שלנו נבחר הרכב חסר של ועד, שלושה במקום 5-7 כפי שמופיע בתקנון. יו"ר האספה גילה עובדה זו רק לאחר שנסתיימה האספה.
      על פי התקנות, מה עלינו לעשות?
      האם מותר לוועד שנבחר, למרות שמדובר בהרכב חסר, להמשיך ולפעול, או שעלינו לכנס בהקדם האפשרי אספה כללית שלא מן המניין כדי לבחור ועד בהרכב מלא? כמה זמן רשאי ההרכב החסר לתפקד כוועד?

      30 בינואר 2018
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 30 בינואר 2018

      שלום רב!
      השאלה מעלה מקרה תמוה ובלתי-שגרתי, ולא הובהר בה האם בחירת 3 חברי-ועד בוצעה בקלפי או בהצבעה רגילה, ואם היו מועמדים נוספים שקיבלו קולות - שאז יש לשלב במינויים את שני הנבחרים הבאים. בכל מקרה אחר, יש לפעול לפי הוראות תקנת-משנה 25(ב) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )": "לא היה מועמד למילוי המקום" הדורש השלמה – "...ייבחר חבר הועד... באסיפה כללית שלא מן המנין."
      כאמור בתקנת-משנה 25(ג), המצוטטת בשאלה עצמה, התקופה המירבית לפעילות מותרת של הוועד ה"חסר" ( שלושה חודשים ) אינה חלה "אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי." אם אכן מורה תקנון-האגודה על מינימום של חמישה חברי-ועד, כאמור בשאלה – על הוועד לפעול, ללא דיחוי, לכינוס אסיפה כללית, להשלמת ההרכב הנדרש, תוך דאגה למועמדים שיעמדו לבחירה. בהקשר זה – מוצע כבר כעת, תוך הפקת לקחים מהאמור בשאלה, כי יעמדו לבחירה לפחות ארבעה מועמדים, כדי "לשריין" ממלאי-מקום "אוטומטיים", לפי תקנת-משנה 25(א) לתקנות הנ"ל, למקרה של התפנות מקום בוועד-ההנהלה, תוך כדי כהונתו.
      כמו-כן מוצע לאשרר באסיפה הכללית הנ"ל את בחירתם של שלושת החברים שכבר נבחרו.

      בתקופת-הביניים שעד להשלמת הרכבו החוקי של ועד-ההנהלה, אמור הוועד למלא את תפקידיו, על-פי עקרון דיני תאגידים, לפיו יש לעשות כל הניתן כדי לשמור על קיום רצוף של גוף-מנהל בתאגיד – הן למען התאגיד עצמו, הן למען חבריו ולמען המתקשרים עמו.
      עם זאת מוצע, כי בתקופת-הביניים הנ"ל יימנע ועד-ההנהלה ה"חסר" מדיונים ומהחלטות בעניינים החורגים מהניהול השוטף של האגודה, ואם החלטה כזו אינה סובלת דיחוי – מוצע כי תאושרר באסיפה הכללית או בישיבה קרובה של הוועד בהרכבו השלם.

      30 בינואר 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form