• 27 בינואר 2013

  אי אישור תקציב

  "(ה) לא אישרה האסיפה הכללית השנתית את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד או את התקציב השנתי של האגודה, יצווה הרשם על עריכת חקירה על פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית."
  למה הכוונה חקירה(מי חוקר)?
  באיזה יחס ניתן להפיל את התקציב(רוב של 51% מכלל האנשים)?
  בברכה שושנה.

  27 בינואר 2013
 • 28 בינואר 2013

  אי אישור תקציב

  שלום רב!
  תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה" מפרטת את הנושאים , החייבים להיות מובאים בפני האסיפה הכללית השנתית. תקנת-משנה 4(ה), המובאת בשאלה הנוכחית – מתייחסת למצב בו סירבה האסיפה לאשר דו"ח-מאזן שנתי או הצעה לתקציב שנתי, שהובאו בפניה. סירוב כזה, הנובע מעצם העדר אישור בהחלטת-רוב באסיפה, הינו בעל משמעות והשלכות על האגודה וחבריה, והוא מחייב פעולה דחופה להבהרת דברים ולתיקונם.
  לצורך זה, נבחרה בתקנות דרך של "עריכת חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה", היא "פקודת האגודות השיתופיות" – החקיקה הראשית בתחום האגודות השיתופיות בכללו, הגוברת אף על תקנות מחוקק-המשנה במקרה של סתירה ביניהן.
  סעיף 43, נושא הכותרת "חקירה בעסקי האגודה", מסמיך את "רשם האגודות השיתופיות" לערוך חקירה בכל אגודה שיתופית, בעצמו או ע"י חוקר שהוא ממנה; לרוב - עובד מנוסה ממשרדו, או עו"ד/רואה-חשבון הבקי בתחום. לפי הוראת סעיף 43, על כל בעלי-התפקידים והחברים באגודה החובה למסור מידע לחוקר, לפי דרישותיו. ממצאי החוקר-הממונה מובאים בפני הרשם-הממנה, אף בצירוף המלצות. במקרה הנדון בשאלה, ולפי האמור בתקנת-המשנה - יועברו ממצאי החקירה "לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית."
  מכיוון שההחלטה כאן הינה ממילא בידיה האסיפה הכללית של האגודה, הרי במקרה של הצעת תקציב לפעילות האגודה בשנה עתידית שוטפת, ואשר שאלה של סדרי-עדיפויות שלובה בה - נראה כי טרם הפעלת מנגנון החקירה החיצוני, יש מקום לדיון חוזר באסיפה, במועד קרוב, בהצעת תקציב מתוקנת שיכין ויגיש ועד-ההנהלה, בהתאם להערות הבאות מציבור החברים עצמו.
  לגבי מקרה של העדר אישור למאזן שנתי, הבוחן מצב קיים, הרי בצדו של סעיף 43 לפקודה, ואף מעל לתקנה 4 הנ"ל של מחוקק-המשנה, ראוי להזכיר את סעיף 20 לפקודה, המסמיך את רשם האגודות להורות על בדיקת פנקסי-האגודה ע"י עובד ממשרדו או להפעיל את ברית-הפיקוח/מבקר-החשבונות של האגודה לבצע בדיקה בהתאם. גורם מאלה האחרונים ממילא קשור עם האגודה, ואין סיבה שלא להסתייע בו ישירות, במקרה כזה, ללא צורך בהתערבות הרשם.

  28 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?