• 4 בפברואר 2013

  בעלי תפקידים במושב

  בשם מושב המעסיק מרכז משק באגודה חקלאית שיתופית ובמשרד מועסקת מזכירה (פקידה שעובדת תחת מרכז המשק) . האם יש תקנה שאוסרת שמרכז המשק יהיה בעלה של המזכירה ?

  4 בפברואר 2013
 • 5 בפברואר 2013

  בעלי תפקידים במושב

  שלום!
  תפקידים של מרכז-משק ומזכירה במושב, הינם תפקידי ביצוע ומתן שירות. תנאי-העבודה שלהם כוללים זכויות עובדים, ולמולן חובות ואחריות כעובדים – להבדיל מסמכויות ומכוחות של ועד-ההנהלה, אשר בין היתר ממונה גם על שני עובדים אלה, בין ישירות ובין ע"י מזכיר-המושב.
  גם אם קיים קשר ביצועי חלקי בין תפקידים אלה של שני בני-הזוג, הנזכרים בשאלה – אין הדבר דומה ל"ריכוז-כוחות" בין שני חברי ועד-הנהלה, אשר ביניהם קשר משפחתי מדרגה ראשונה, מצב אשר מחוקק-המשנה הורה למנוע. אין אפוא מניעה חקיקתית להעסקת בני-זוג כאמור.
  מבחינת חלק הציבור אשר העסקה כזו איננה לרוחו – הרי עקרונית, ניתן למנוע מראש העסקת בני-זוג במערכת הארגונית של אגודת-המושב, גם ע"י שילוב של איסור בתקנון, או ע"י החלטת אסיפה כללית. ברם, ספק אם יש לכך הצדקה עניינית ומעשית: בצד סיכון להיווצרות חסרונות בהעסקה "זוגית" כזו, קיים גם בסיס ליתרונות מן המצב; ממילא ייבחן כל מקרה בפני עצמו, ולאורך תקופת ההעסקה.
  כללית ניתן להניח, כי כל אחד מבני-הזוג מונה בזכות עצמו ובזכות כישוריו, וכי שניהם נבחנים וייבחנו ע"י הציבור במושב וע"י מוסדות האגודה – כל אחד לפי פועלו, תרומותיו והתנהגותו.

  עם זאת, לגבי מקרים אחרים במושבים אחרים – אין באמור לעיל משום התייחסות לבסיס ולאופן של מינוי כל אחד מבני-הזוג; אם ועד-ההנהלה מינה מי מהם שלא כראוי – ניתן להציג את הנושא לבחינת ועדת-הביקורת או לדיון באסיפה הכללית.

  5 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?