zap group mishpati logo

עמלים על העמלות

האם העמלות נחשבות כחלק מהשכר הקובע לחישוב פיצוי פיטורין ופדיון ימי חופשה?

06.10.11
תאריך עדכון: 30.03.24
2 דק'
עמלים על העמלות

יונתן פוטר מעבודתו כסוכן מכירות בחברת תקשורת, ומכיוון שעבד קשה, לא הספיק לצאת לחופשה. משכורתו הורכבה משכר יסוד של 7,000 שקלים, ועמלות שהיוו חלק ניכר משכרו. יונתן שאל, האם העמלות שקיבל יחושבו כחלק משכרו לצורך פיצוי פיטורים ופדיון ימי החופשה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום דיני עבודה

לעניין חישוב פיצוי פיטורין - בתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורין (חישוב פיצויי פיטורים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד 1964- נקבע, כי ככל ששכרו של העובד משתלם כחלק מהפדיון, רואים את שכרו האחרון כשכר הממוצע של 12החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים. במידה שמדובר בעמלה, הרי שעמלה הינה חלק מפדיון העסק, ועל כן ממוצע העמלות הינו רכיב של פיצוי הפיטורין.

כאשר מדובר בעמלות, יש לבחון האם מדובר בעמלות מכירה אישיות או מפעליות או מחלקתיות. כאשר העובד מקבל פרמיות או עמלות שלא על בסיס מכירות שלו עצמו, אלא כפרמיות הניתנות לכל העובדים, למעשה מדובר בפרמיות ולא "בעמלות"במובן הרגיל של המילה.

במקרה כזה, בונוס או פרמיה אמיתית אינם מהווים רכיב שכר שיש להביאו בחשבון לצורך חישוב פיצויים. חשוב לציין כי הכינוי שניתן לאותה עמלה - מענק, בונוס או פרמיה, אינו משנה את מהות התשלום.

לעניין פדיון ימי חופשה - סעיף 10 (ג)לחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951- , קובע כי "שכר העבודה הרגיל" לענין חישוב דמי החופשה הוא כל תמורה, בכסף או בשווה כסף, המשתלמת לעובד על ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לענין זה על ידי שר העבודה והרווחה. כלומר, המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי חופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל, והגדרת שכר העבודה הרגיל כוללת כל תמורה בכסף או בשווה כסף המשתלמת לעובד על ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות.

בע"ע עובדיה סימן נ. הסתור בע"מ (מיום 26.3.2002), נפסק כי השימוש במונח "כל תמורה" כולל בחובו גם תשלום עמלה. לכן יש לכלול את העמלות בשכר הרגיל של יונתן, גם לצורך חישוב דמי חופשה.

* משרד עורכי דין אריק שלו ושות' מעניק טווח רחב של שירותים משפטיים בתחומי דיני עבודה, דיני הביטוח הלאומי, דיני הביטוח והדין האזרחי.
דוא"ל: arik.shalev@law-shalev.co.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים