Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכות השתיקה וזכות ההיוועצות - סקירה

ייתכנו נסיבות שבהן תיפסל הודאה של חשוד אף אם הוכח כי נאמרה על ידו, אם לא ניתנו לו זכויותיו ובהן זכות ההיוועצות בעו"ד

מאת: עו"ד שי גלעד | שי גלעד חברת עו"ד
22.08.17
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
זכות השתיקה וזכות ההיוועצות - סקירה

אדם המעורב באירוע תעבורתי אשר נחקר על ידי המשטרה, ימצא עצמו לרוב בפני חוקר משטרה המתשאל אותו על אודות האירוע. החוקר המשטרתי חייב לתעד כל דבר שהנחקר אומר וכל פעולה שהוא עושה. לתיעוד זה תהיה חשיבות רבה ביותר במסכת הראיות שתגיש התביעה המשטרתית או הפרקליטות, אם יוגש כתב אישום בגין האירוע.
שוטרים המגיעים למקום האירוע נוטים לאסוף הודאות או אמרות שאומר החשוד בביצוע העבירה ולתעד אותן. במקרים רבים מובא החשוד מיד לאחר האירוע או סמוך לו, אל חוקר, ובמקרה של מעורבות בתאונה - אל בוחן תנועה המבקש לגבות ממנו הודאה.

חובתו של החוקר להודיע לחשוד הנחקר, כי הוא חוקר אותו באזהרה, לפרט בפניו מהם החשדות נגדו ולהודיע לו על זכויותיו

חקירה באזהרה

חובתו של החוקר להודיע לחשוד הנחקר, כי הוא חוקר אותו באזהרה, לפרט בפניו מהם החשדות נגדו ולהודיע לו על זכויותיו. בין הזכויות עומדות לנחקר הזכות לשתוק והזכות להיוועץ בעו"ד בטרם ייחקר.
לא אחת, החשודים סבורים כי הצדק עימם, כי ידעו להסביר לחוקר את גרסתם, וכי יהיה די בכך כדי שהחוקר ישחררם ויסגור את התיק. אחרים מוותרים על זכותם להיוועץ בעו"ד הן משום שאינם רוצים להטריח עו"ד למקום החקירה בשעות לא מקובלות והן משום שעלות ההיוועצות מרתיעה אותם.

החשוד ה"לא מקצועי" ניצב בפני חוקר מיומן היודע את מלאכתו. לעיתים נטיות ליבו או מחשבתיו לגבי האופן שבו ארע האירוע מובילות אותו לנסח את התשובות שמספק לו החשוד באופן אחר מזה שאליו התכוון הנחקר. מילה מיותרת שהוכנסה למשפט או סדר המילים במשפט שנכתב מפי הנחקר, עלולים לעיתים לשנות את מובנו של המשפט ולחרוץ את גורלו של הנחקר אם יוגש נגדו כתב אישום.

יש מקרים שבהם רצוי כי הנחקר יימנע מלומר דברים, יצניע דברים מסוימים או ידגיש נושאים בחקירתו

הימנעות מלומר דברים

יש מקרים שבהם רצוי כי הנחקר יימנע מלומר דברים, יצניע דברים מסוימים או ידגיש נושאים בחקירתו. חשוב, כי הנחקר ידע את הדברים הללו בטרם יפצה את פיו ויענה לשאלות החוקר.
לא זו אף זו, גם שוטר המגיע למקום האירוע, ושואל את החשוד שאלות ראשוניות, מתעד את התשובות, וגם תשובות אלו עלולות להכריע בסופו של דבר את גורלו של החשוד.

זכות ההיוועצות של חשוד בערוך דין, ובוודאי של עצור, בטרם החקירה, נתפסת כזכות יסוד חשובה ביותר של החשוד

הייעוץ - זכות יסוד

אם כך, ישנה חשיבות עצומה לכך, שהחשוד ייוועץ בעורך דין מומחה לתחום וישמע ממנו כיצד עליו להתנהג בעת תשאולו ובעת חקירתו. ייתכן שעורך הדין ייעץ לו לשתוק בחקירה ולא לומר דבר, תוך שהוא מסביר לו את משמעות שתיקתו, וייתכן שעורך הדין יבהיר לחשוד מהם החשדות כנגדו, מה עומד מאחוריהם, מה עליו להדגיש בחקירתו וממה עליו להיזהר.

זכות ההיוועצות של חשוד בעורך דין, ובוודאי של עצור, בטרם החקירה, נתפסת כזכות יסוד חשובה ביותר של החשוד, ונגזרת הן מן הזכות להליך הוגן במשפט הפלילי והן מחוק היסוד "כבוד האדם וחירותו".

 ייתכנו נסיבות שבהן תיפסל הודאה של חשוד אף אם הוכח כי נאמרה על ידו, אם לא ניתנו לו זכויותיו ובהן זכות ההיוועצות בעורך דין

פסילת הודאה

בית המשפט העליון קבע בהלכה פסוקה, כי הפרתה של זכות זו עלולה לפגוע בהוגנות ההליך הפלילי עד כדי פסילתה של אמרת חשוד. בית המשפט העליון גם הדגיש, כי לא כל פגם או הפרה יובילו לתוצאה מרחיקת לכת זו. הלכת בית המשפט העליון כוללת בחובה מערכת של איזונים, "פתחים ושסתומים", באופן המאפשר לבית המשפט להביא בחשבון את מכלול נסיבות העניין בבואו להכריע בשאלת פסילתה של ראיה.
במילים אחרות, ייתכנו נסיבות שבהן תיפסל הודאה של חשוד אף אם הוכח כי נאמרה על ידו, אם לא ניתנו לו זכויותיו ובהן זכות ההיוועצות בעורך דין.

בטופס גביית הודאה מחשוד המצוי בידי המשטרה, ישנו נוסח מובנה של האזהרה שמוזהר חשוד, ובה בין השאר זכותו לשתוק וזכותו להיוועץ בעורך דין. אמנם ברוב המקרים חוקרי המשטרה מקריאים לנחקר את זכויותיו, אך הם לא באמת מאפשרים לנחקר לשקול זאת בטרם יפצה את פיו.

בית המשפט החליט לפסול את ההודאה, ולאחר שהגיע למסקנה, כי גם בראיות האחרות שנאספו נפל פגם, החליט לזכות את הנאשם מהאשמות שיוחסו לו

מעשה שהיה - ההודאה נפסלה

בבית המשפט הוגש לאחרונה כתב אישום נגד נאשם, ובו נטען כי פרץ לדירת שכנו וגנב ממנה פריטים. מהעדויות עולה, כי הנאשם נעצר על ידי שוטר שאמנם דקלם בפניו את זכויותיו מתוך טופס גביית ההודאה, אך לא המתין להגעתו של עורך דין שעמו ביקש החשוד להיוועץ, אלא מיהר לגבות ממנו הודאה. כאשר עורך הדין הגיע לתחנת המשטרה, נודע כי החשוד כבר נחקר.

בית המשפט החליט לפסול את ההודאה, ולאחר שהגיע למסקנה, כי גם בראיות האחרות שנאספו נפל פגם, החליט לזכות את הנאשם מהאשמות שיוחסו לו. בית המשפט קבע, כי במקרה הנדון נפלו פגמים חמורים, ואלה הצטברו עד כדי התהוות של פגיעה מהותית בהוגנות ההליך. זכות היסוד של הנאשם נרמסה לחלוטין, עד כי בנסיבות העניין, עצמת הפגיעה מחייבת את פסילתה של אמרת הנאשם, היא הודאתו, כאמצעי נחוץ והכרחי לשמירת הוגנותו וטהרתו של ההליך הפלילי.

בית המשפט חזר על הלכת בית המשפט העליון, לפיה מלאכת עשיית הצדק בפלילים אינה מתמצה בענישת עבריינים ובזיכוי החפים, אלא מהותה גם שמירת זכויותיהם של הנאשמים.

חקירה במשטרה - תיכף מתחילים

פסילת ראיה עקב ראיה פסולה

דוקטרינת "פירות העץ המורעל" שמולדתה בארצות הברית ובסיסה הוא אי קבילות ראיות שהושגו בדרך לא חוקית או לא הוגנת לא אומצה בשיטת המשפט הישראלית, אך ראיה נגזרת לא תהיה חסינה לעולם מפני פסילה. בהלכה הפסוקה הוכרה זה מכבר האפשרות לפסילת ראיה שהושגה בעקבות ראיה פסולה אחרת, מכוח דוקטרינת הפסילה הפסיקתית. במקרים שבהם הראיה הנגזרת עומדת היא עצמה במבחני הפסילה, יש לתת משקל מרכזי ל"מבחני הזיקה" - ככל שהזיקה בין הראיות חזקה יותר, עשויה אי החוקיות שדבקה בראיה המוקדמת להכתים גם את הראיה הנגזרת, וכך תגבר הנטייה לפסילה.

שי גלעד חברת עו"ד

שי גלעד חברת עו"ד

עו"ד שי גלעד, אחד מעורכי הדין הבולטים ביותר לדיני תעבורה, מייצג את לקוחותיו בכל בתי המשפט ומטפל בכל עבירות התנועה, כולל תאונות קטלניות. הצלחותיו מכות גלים ואף משפיעות על החקיקה בתחום. הוא ממייסדי עמותת אור ירוק ושנים רבות שימש כיועצה המשפטי. במשך יותר מ-13 שנה כיהן כיו"ר ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין וכממונה על פורום מרב"ד, נהיגה בשכרות ותעבורה.
נזיקין ותאונות, תעבורה

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ משי גלעד חברת עו"ד

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
שי גלעד חברת עו"ד

לקבלת ייעוץ משי גלעד חברת עו"ד